Eriarvoisuus

Erivärisiä sateenvarjoja piteleviä ihmisiä ylhäältä kuvattuna.

Suomalaisten yleinen hyvinvoinnin ja terveyden taso on jatkuvasti kohentunut, mutta hyvinvoinnin ja terveyden jakautuminen väestössä on yhä eriarvoisempaa. Eriarvoisuus ilmenee sosioekonomisten ryhmien välillä lähes kaikilla hyvinvoinnin ja terveyden alueilla.

Mikä on sosioekonominen asema?

Sosioekonominen asema koostuu sekä hyvinvoinnin aineellisista voimavaroista että edellytyksistä, joita tarvitaan aineellisten voimavarojen hankkimiseen. Näitä aineellisia voimavaroja ovat tulot, omaisuus ja asumistaso. Niiden hankkimisen edellytyksiä ovat puolestaan koulutus, ammatti ja asema työelämässä.

Koulutus muokkaa ihmisen tietoja, taitoja ja arvoja sekä vaikuttaa hänen ammattiasemaansa. Ammatti ja asuinpaikka vaikuttavat työoloihin, ohjaavat käyttäytymistä ja vaikuttavat toimeentuloon. Taloudellinen tilanne puolestaan säätelee muun muassa kulutusmahdollisuuksia ja asumisoloja.

Sosioekonominen asema vaikuttaa terveyseroihin

Sosioekonominen asema vaikuttaa monin tavoin ihmisen terveyteen. Näitä terveyteen vaikuttavia asioita ovat muun muassa

  • terveyttä vaarantaville tai sitä vahvistaville tekijöille altistuminen
  • sosioekonomiseen asemaan liittyvät perinteet, arvot, asenteet ja sosiaaliset verkostot
  • sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ja siitä saatava hyöty

Myös terveys vaikuttaa sosiaaliseen asemaan. Ne, joilla on hyvä terveys, pärjäävät paremmin koulutuksessa ja työmarkkinoilla, kun taas terveysongelmien kanssa kamppailevat ihmiset ovat suuremmassa vaarassa päätyä heikkoon sosiaaliseen asemaan. Ongelmaa kasvattaa se, että terveydenhuoltojärjestelmä ei aina kohtele ihmisiä tasa-arvoisesti.

Terveyseroja voi kaventaa purkamalla eriarvoisuutta

Hyvinvointi- ja terveyseroja voi kaventaa vaikuttamalla niiden sosiaalisiin taustatekijöihin ja eriarvoisuuteen:

  • Vaikutetaan sosiaaliseen eriarvoisuuteen, esimerkiksi koulutukseen, tulonjakoon, työllisyysmahdollisuuksiin ja verotukseen
  • Turvataan kaikille terveelliset elinolot (asuminen, työolot, ympäristö) 
  • Vähennetään haitallisille aineille altistumista (työaltisteet, ympäristöaltisteet, alkoholi, tupakka, epäterveellinen ravinto)
  • Vähennetään haavoittuvuutta (sosiaaliset verkostot, erityinen tuki haavoittuvassa asemassa oleville)
  • Estetään eriarvoisia seurauksia (esimerkiksi palvelujen saatavuus ja laatu yhdenvertaiseksi)