Keinot

Ihmisiä työskentelemässä pöydän ääressä.

Näiltä sivuilta löydät keinoja, joiden avulla voi kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja.

Työkalut-sivulta voit lukea hyvinvointikertomuksesta ja löydät tarkistuslistan, jonka avulla voit arvioida toimintaa.
Työkalut

Materiaalipankista löydät erilaisia tietopaketteja ja muun muassa Tiedä ja toimi -kortit.
Materiaalipankki

Löydät myös paljon konkreettisia esimerkkejä keinoista, jotka ovat kaventaneet hyvinvointi- ja terveyseroja.
Esimerkkejä

Taustakysymyksiä toiminnan suunnitteluun

Kun suunnittelet toimintaa ja haluat kaventaa sosiaali- ja terveyseroja, mieti näitä kysymyksiä:

 • Haluanko vaikuttaa eriarvoisuuden syihin, esimerkiksi tulotasoon, työllisyyteen tai koulutukseen?
 • Kohdistanko toimet suoraan terveyteen vaikuttaviin tekijöihin, esimerkiksi heikossa sosiaalisessa asemassa olevien ihmisten sairauksien hoitamiseen?
 • Kumpi on tehokkaampaa: yksilöön vai rakenteisiin vaikuttaminen?

Eriarvoisuus vähenee monin eri tavoin

Monet erilaiset toimet voivat kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Niitä ovat esimerkiksi:

 • rakenteellisen eriarvoisuuden vähentäminen
 • eriarvoisuutta ehkäisevät järjestelmät, esimerkiksi neuvolat
 • vaikutusten ennakkoarviointi
 • palvelujärjestelmien eriarvoisuuksien korjaaminen
 • palvelut, jotka on kohdennettu heikommassa sosiaalisessa asemassa oleville ihmisille
 • elintapoihin vaikuttaminen
 • ongelmien ennaltaehkäisy

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen osa-alueet

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen osa-alueet ovat tavoitteen asettelu, yhteistyö, toimeenpano sekä tieto ja arviointi. Osa-alueet kytkeytyvät toisiinsa ja kaikkia niitä tarvitaan hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisessa.

Kuvio hyvinvointi- ja terveyserojen osa-alueista. Kuvio kertaa sivulle tekstinä kerrotun sisällön.

Tavoitteen asettelu

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseksi tarvitaan tavoitteen asettamista päätöksenteon eri tasoilla.

Lue lisää tavoitteen asettelusta.

Yhteistyö

Hyvinvointi- ja terveyserojen syihin puuttuminen edellyttää kaikkien hallinnonalojen toimia ja yhteistyötä. Yhteistyörakenteita tarvitaan toiminnan eri tasoilla:

 • johtoryhmätaso: hyvinvointijohtoryhmä
 • toiminnan käynnistäminen ja koordinointi: hyvinvointikoordinaattori ja hyvinvointityöryhmä
 • palvelujärjestelmä: esim. moniammatilliset ryhmät, yhden oven palvelut.

Organisaatioissa on oltava sellaiset rakenteet, joiden avulla ne voivat automaattisesti tunnistaa, arvottaa ja kaventaa sosioekonomisia terveyseroja sekä käyttämää näitä tavoitteita tukevia työkaluja.

Lue lisää toimijoista

Tieto, seuranta ja arviointi

Väestön hyvinvoinnin ja terveyden kehityksestä tarvitaan seurantatietoa. Se on tärkeäää, jotta voidaan tunnistaa hälyttäviä ilmiöitä ja kohdentaa toimia mielekkäällä tavalla. Myös eri hallinnonalojen omia seurantajärjestelmiä on tärkeä hyödyntää.

Lue lisää seurannasta ja vaikuttavuudesta

Tiedosta toimintaan

Toimenpiteet eriarvoisuuden vähentämiseksi pitää muotoilla konkreettisiksi tehtäviksi. Näitä toimia ovat esimerkiksi ohjelmat, hankkeet, arjen päätöksentekotilanteet, vakiintuneet yksittäiset työkalut ja työmenetelmät eri aloille. Eräs toimintatapa on päätösten vaikutusten ennakkoarviointi.

Lue lisää päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnista

Lähteet

Rotko ym. Terveyserojen kaventaminen käytännössä – alueellinen yhteistyö avuksi. Yhteiskuntapolitiikka 2014.