Työkalut

Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen työkalut toimivat kunnissa, alueilla ja valtionhallinnossa ja niitä voi soveltaa myös muiden organisaatioiden toimintaan. 

Miten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen koskee omaa toimintaamme?

Tarkistuslista auttaa huomioimaan hyvinvointi- ja terveyserot, kun suunnitellaan tai arvioidaan toimintaa. Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen tulee ottaa huomioon kaikessa päätöksenteossa. Väestöryhmien välistä eriarvoisuutta tulee vähentää myös hankkeissa ja ohjelmissa.
Tutustu hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisen tarkistuslistaan

Eriarvoisuutta voidaan havainnollistaa eläytymismenetelmien avulla. Tällöin tavoitteena on hoksauttaa tilaisuuden osallistujia eli saada aikaan oivallus esimerkiksi hyvinvointi- ja terveyserojen taustalla vaikuttavista tekijöistä. Erilaiset hoksautusmenetelmät sopivat tilaisuuksiin, joissa halutaan havainnollistaa eriarvoisuutta nopealla ja helpolla tavalla.
Lue miten eriarvoisuutta voi havainnollistaa

Millaisia hyvinvointi- ja terveyseroja alueellamme tällä hetkellä on?

Väestöryhmittäinen tieto kertoo hyvinvointi- ja terveyserojen suuruudesta, kohdentumisesta ja näkyvyydestä. Terveytemme-verkkopalvelu tarjoaa tilasto- ja seurantatietoja väestön terveydestä ja hyvinvoinnista alueittain ja väestöryhmittäin.
Tutustu Terveytemme-verkkopalveluun
Lue myös muista THL:n keskeisiin verkkopalveluista

Indikaattorilistalle on koottu keskeisiä indikaattoreita, joiden avulla voi seurata hyvinvointi- ja terveyserojen ilmenemistä kunnassa.
Lue keskeisistä indikaattoreista

Kuinka teemme tiedosta johtopäätöksiä ja asetamme tavoitteita?

Hyvinvointikertomus on malli toimintatavasta, jossa eri hallinnonalat yhdessä tuottavat valikoitua tietoa mm. sosioekonomisista hyvinvointi- ja terveyseroista ja niihin vaikuttavista tekijöistä päätöksentekijöille. Kertomuksen pohjalta poliittiset toimijat asettavat tavoitteet ja tekevät strategisia linjauksia.
Lue lisää kunnan hyvinvointikertomuksesta
L
ue lisää alueellisesta hyvinvointikertomuksesta

Miten tiedämme, ovatko päätökset asetettujen tavoitteiden mukaisia?

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointi on menetelmä, jolla päätösvaihtoehtojen erilaiset vaikutukset tuodaan näkyviin jo ennen päätöksentekoa. Eri hallinnonaloilla tehdään päätöksiä, joilla on vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen. Ennakkoarvioinnin avulla voidaan kiinnittää huomiota asukkaiden hyvinvointiin ja terveyteen. Erityisesti voidaan huomioida esim. heikossa taloudellisessa tai sosiaalisessa asemassa olevien ihmiset.
Lue lisää päätösten vaikutusten ennakkoarvioinnista