Sosiaalisesti kestävä kehitys

Sosiaalisesti kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että hyvinvoinnin edellytykset siirtyvät sukupolvelta toiselle. Sen tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta hyvinvoinnissa, terveydessä ja osallisuudessa.

Kestävän kehityksen toimintaohjelmat pyrkivät saavuttamaan erilaisia hyvinvointitavoitteita. Tärkeää on, että kehitys on ekologisesti kestävää ja sosiaalisesti oikeudenmukaista.

Sosiaalisen kestävyyden edellytykset

Sosiaalisen kestävyyden edellytykset ovat

  • riittävä toimeentulo, riittävät hyvinvointipalvelut ja turvallisuus
  • resurssien ja toimintamahdollisuuksien oikeudenmukainen jakautuminen ja yksilön mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä
  • osallisuus, yhteisöllisyys ja kiinnittyminen yhteiskuntaan

Sosiaalisen kestävyyden käsite ja mallintaminen (STM 2011)

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n huippukokous hyväksyi syksyllä 2015 maailman kestävän kehityksen tavoitteet ja toimintaohjelman vuoteen 2030. Ohjelman nimi on Agenda 2030. 

Yksi tavoitteista on vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä. Tavoitteen mukaan Suomi esimerkiksi

  • edistää vuoteen 2030 mennessä kaikkien sosiaalista, taloudellista ja poliittista osallistumista ja kannustaa siihen iästä, sukupuolesta, vammaisuudesta, rodusta, etnisyydestä, alkuperästä, uskonnosta tai taloudellisesta tai muusta asemasta riippumatta.
  • takaa yhtäläiset mahdollisuudet ja vähentää eriarvoista kohtelua muun muassa poistamalla syrjinnän mahdollistavat lait, politiikat ja käytännöt sekä edistämällä asianmukaista lainsäädäntöä, politiikkoja ja toimenpiteitä. 

Agenda 2030 – maailman uudet kestävän kehityksen tavoitteet (Ulkoministeriö)

Suomessa Agenda 2030:n toteutusta koordinoi kestävän kehityksen toimikunta, jota vetää pääministeri. 

Kestävän kehityksen toimikunta

Ohjelmat ja verkostot tukevat tavoitteita

Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma vauhdittaa kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä.
Kestävä kaupunki 

THL:n koordinoima Terve Kunta -verkosto edistää kestävän kehityksen tavoitteita osana WHO European Healthy Cities -verkoston toimintaa. 
Terve Kunta -verkosto