Alle 50-vuotiaiden työkyky heikkeni koronaepidemian aikana

Julkaisuajankohta 12.7.2021

Koronaepidemian aikana alle 50-vuotiaiden työkyky on heikentynyt. Erityisen selvästi kielteinen muutos näkyy naisilla.

Vuoden 2020 lopussa 14 prosenttia 25–49-vuotiaista naisista arvioi olevansa täysin tai osittain työkyvyttömiä. Vastaava osuus oli vuonna 2017 yhdeksän prosenttia. Samanikäisistä miehistä 11 prosenttia arvioi itsensä täysin tai osittain työkyvyttömäksi 2020 lopussa. Vuonna 2017 osuus oli kahdeksan prosenttia. 

Sen sijaan yli 50-vuotiailla oma kokemus työkyvystä on säilynyt osapuilleen samana vuodesta 2017 vuoteen 2020. Tulokset perustuvat THL:n FinTerveys-tutkimuksiin vuosina 2017 ja 2020. 

Tilastokuva jossa pylväsdiagrammi osoittaa koronaepidemian taloudellisten vaikeuksien aiheuttaman huolen olevan yleisintä alle 50-vuotiailla naisilla.

Vastaajien kokema huoli koronaepidemian taloudellisista vaikutuksista. 

Merkittävä osa alle 50-vuotiaista suomalaisista kertoo muutoksista työssä ja taloudellisessa tilanteessa koronaepidemian aikana. Etätyö on lisääntynyt ja työmatkaliikunta vähentynyt. Etenkin alle 50-vuotiaat naiset ovat huolissaan oman työsuhteensa jatkumisesta ja taloudellisesta tilanteestaan.

Onneksi väestön työkyvystä on myös myönteistä kerrottavaa. Vuonna 2017 yli kaksi kolmasosaa 50–69-vuotiaista arvioi olevansa täysin työkykyisiä. 65–69-vuotiaistakin yli puolet koki olevan täysin työkykyisiä – vaikka heistä suurin osa ei ole enää työelämässä. Jopa 40 prosenttia 75–79-vuotiaistakin piti itseään täysin työkykyisenä. 

Suomalaisten työkyky parani tuntuvasti 2010-luvun alkuun asti, mutta 2010-luvulla myönteinen kehitys päättyi. Koulutusryhmien väliset erot työkyvyssä ovat pysyneet suurina. Eniten työkyvyttömiä – joko osittain tai täysin työkyvyttömiä – on edelleen perusasteen tutkinnon suorittaneissa. 

Tilastokuva jossa pylväsdiagrammissa kuvattu työkyvyn muutokset 25–69-vuotiaiden seurannassa vuosina 2017–2020.

Työkyvyn muutokset 25–69-vuotiaiden seurannassa vuosina 2017–2020. 

Työkyky kuntoon paremmalla terveydellä ja toimintakyvyllä

Koronaepidemian kielteisten terveys- ja hyvinvointivaikutusten vähentämiseksi on kiinnitettävä erityistä huomiota alle 50-vuotiaiden naisten työkyvyn edistämiseen. Monille heistä on voinut kertyä erityisen paljon arkista taakkaa lasten ja ikääntyneiden lisääntyneestä hoivavastuusta rajoitustoimien aikana.  

Suomessa 80 vuotta täyttäneiden lukumäärä kaksinkertaistuu seuraavien kahden vuosikymmenen aikana. Tämä väistämättä lisää merkittävästi työvoiman tarvetta esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa. Samaan aikaan työikäinen väestö ikääntyy ja vähenee, ja syntyneiden määrän pienentyessä työikäisten väheneminen kiihtyy. Nämä väestölliset kehityskulut vaarantavat yhteiskunnan taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden.

”On parannettava etenkin pienituloisten ja vähän koulua käyneiden mahdollisuuksia terveelliseen ruokailuun, liikuntaan, päihteiden välttämiseen ja lihavuuden torjuntaan. Yleiset terveyden ja toimintakyvyn edistämisen keinot kohentavat myös työkykyä”, muistuttaa tutkimusprofessori Seppo Koskinen.

”Työntekijöiden olemassa olevaa työkykyä on tuettava nykyistä paremmin. Työtehtävät ja työaika on sovitettava työntekijän edellytyksiin niin, että hän kykenee jatkamaan työssään mielekkäästi. Tämä edistää myös hänen henkilökohtaista hyvinvointiaan”, Koskinen toteaa.

”Erityisen tärkeää on tunnistaa iäkkään väestön kyky ja halu tehdä ansiotyötä. Heille on luotava edellytykset omannäköiseen työelämään henkilökohtaisten edellytystensä ja toiveidensa mukaan. Tällä vahvistamme hyvinvointiyhteiskunnan taloudellista perustaa. Lisäksi mielekäs, työntekijän omat edellytykset ja tavoitteet huomioiva työ ylläpitää iäkkäiden ihmisten terveyttä ja toimintakykyä”, Koskinen arvioi.

Lähde

Tulokset perustuvat FinTerveys 2017 -seurantatutkimuksen sekä FinSote 2018 ja 2020 -tutkimusten ja aiempien THL:n väestötutkimusten aineistoihin. FinSote-tutkimuksen tiedot kerättiin syyskuussa 2020 – helmikuussa 2021. FinTerveys-tutkimuksen kysely toteutettiin lokakuussa 2020 – tammikuussa 2021.  

Lisätietoja 

Seppo Koskinen
tutkimusprofessori
THL
puh. 029 524 8762
[email protected]

Päivi Sainio
erikoistutkija
THL
puh. 029 524 8767
[email protected] 

Muualla aiheesta

Muuttuiko työkyky koronaepidemian aikana? Tuloksia FinTerveys-ja FinSote-tutkimuksista (pdf)

FinTerveys-seurantatutkimus
 

Elintavat ja ravitsemus Pääsivusto Toimintakyky pääuutinen - thlfi tutkimusuutinen - thlfi