Luvat

Tutkijan kädet ja pipetti.

Alle on koottu ohjeita tutkimusaineiston hankintaan, laboratoriotoimintaan ja tiedotusaineiston tarkastukseen liittyvistä lupakäytännöistä.

Imeväisikäisten ruokintaan liittyvän kaupallisen tiedotusaineiston ennakkotarkastus
Ennakkotarkastus perustuu STM:n asetukseen. THL tarkistaa, esitelläänkö imetyksen edut ja vastaako tiedotusaineisto asetuksen esittämiä sisältövaatimuksia ja asetuksen henkeä.

Kliinisen mikrobiologian laboratorioiden toimilupamenettely
Toimilupamenettely perustuu tartuntatautilakiin. Kliinisen mikrobiologian laboratoriot hakevat toimilupaa kolmen vuoden välein.

Tutkimuskäyttö ja tietoluvat
Salassa pidettävien tietojen tutkimuskäyttö edellyttää tietolupaa. Lähtökohtaisesti tietolupaa THL:n aineistojen käyttöön haetaan sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findatalta. Joissakin poikkeustapauksissa THL kuitenkin myöntää tietoluvan aineiston käyttöön itse.