Verkkokoulut

Tällä sivulla voit tutustua THL:n verkkokouluympäristössä olevien koulutusten ja kurssien esittelyihin. Varsinaiset kurssisisällöt näkyvät, kun kirjaudut sisään verkkokouluihin. 

Verkkokoulutukset ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Oppilaitokset voivat myös hyödyntää verkkokouluja vapaasti opetuksessa THL:n omalla verkko-oppimisalustalla.

Verkkokoulujen ongelmatilanteessa ota yhteys verkkokoulut(at)thl.fi.
Usein kysyttyä verkkokouluista

Rekisteröidy ja kirjaudu verkkokouluihin 

Kaikki verkkokoulutukset

Barnahus – Lapsiin kohdistuva väkivalta

Barnahus-verkkokoulu soveltuu kaikille lasten, nuorten ja perheiden kanssa työskenteleville ammattilaisille. Erityisesti se on suunnattu  sosiaali- ja terveydenhuollossa, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa työskenteleville sekä näiden alojen opiskelijoille.

Tavoitteena on antaa keinoja tunnistaa lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa sekä keinoja toimia väkivaltaepäilytilanteessa. Lisäksi koulutus antaa työkaluja tukea väkivaltaa kokenutta lasta oman työn arjessa. 

Verkkokoulussa on neljä osakurssia, jotka koostuvat tekstiä, videoita ja tehtäviä sisältävistä osuuksista:

 1. Lapsiin kohdistuva väkivalta ilmiönä
 2. Väkivallan seuraukset lapselle
 3. Tunnistaminen ja toimiminen
 4.  Väkivaltaa kokeneen lapsen tukeminen arjessa

Opiskelun päätteeksi voit suorittaa tentin, jonka hyväksytystä suorituksesta saat todistuksen kurssin suorittamisesta. Kurssi lisälukemistoineen on laadittu vastaamaan yhtä korkeakouluopintojen opintopistettä. Mikäli haluat sisällyttää verkkokoulun osaksi opintojasi, varmista ennen suorittamista opintopisteen hyväksiluenta kurssin opettajalta.

Digitaalinen väkivalta

Digitaalinen väkivalta on väkivaltaa, jossa toista ihmistä loukataan, kontrolloidaan, tarkkaillaan tai vahingoitetaan tieto- ja viestintäteknologian välityksellä.

Digitaalinen väkivalta -verkkokoulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille, oikeuspalveluiden työntekijöille, poliiseille ja edellä mainittujen alojen opiskelijoille.  

Digitaalinen väkivalta -verkkokoulutuksen tavoitteena on lisätä ammattilaisten ymmärrystä lähisuhteissa tapahtuvasta digitaalisesta väkivallasta, vainosta ja pakottavasta kontrollista. Verkkokoulu auttaa tunnistamaan ilmiön monimuotoisuutta ja lisää ammattilaisten valmiuksia puuttua digitaaliseen väkivaltaan. Se tarjoaa ajankohtaista tietoa esimerkiksi digitaalisen väkivallan ja vainon eri ilmenemismuodoista, väkivallan eri osapuolten kohtaamisesta ja auttamisesta, tietoturvan parantamisesta sekä eri osapuolten palveluista ja rikosprosessista.

Koulutus sisältää viisi osiota, joiden suorittaminen kestää noin kaksi tuntia. Koulutuksen lopuksi voi suorittaa tentin ja siitä saa todistuksen. Verkkokoulutuksen voi suorittaa ryhmässä tai itsenäisesti. Verkkokoulu on vapaasti kaikkien ammattilaisten ja oppilaitosten hyödynnettävissä.

Koulutus on osa Puutu väkivaltaan -verkkokoulua. Sen voi suorittaa erikseen tai osana kokonaisuutta.

Ihmiskauppa sote-palveluissa kohdattavana ilmiönä

Ihmiskauppa on moniulotteinen ilmiö ja vakava vapauteen kohdistuva rikos. Ihmiskauppa ei itsessään kerro, minkälaisesta hyväksikäytöstä on kyse tai minkälaisia palvelutarpeita asiakkaalla on.  

Sote-ammattilaisen on tärkeää ymmärtää, miten kontrollointi voi vaikuttaa yksilön tilanteeseen ja mahdollisuuksiin toimia. Työskentelyssä korostuu yksilön toimijuuden ja osallisuuden tukeminen.  

Verkkokoulutus tarjoaa tietoa ihmiskaupasta, ihmiskaupan uhrien auttamiseen liittyvistä rakenteista ja lainsäädännöstä sekä työkaluja tilanteisiin, jossa epäily ihmiskaupasta herää. Koulutus koskee aikuisten kanssa tehtävää työtä. 

Koulutus on jaettu neljään kokonaisuuteen: 

 1. Mitä ihmiskauppa on?
 2. Sote-palvelujen järjestäminen ihmiskaupan uhrille
 3. Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä
 4. Sote-palvelujen rooli

Koulutus on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Sitä suositellaan jo valmistuneille sote-alan ammattilaisille ja erityisesti sosiaalityöntekijöille. 

Itsemurhien ehkäisy

Itsemurhien ehkäisy -verkkokoulussa käsitellään seuraavia aiheita:

 • itsetuhoisuudelta ja itsemurhalta suojaavat tekijät sekä niille altistavat riskitekijät
 • erilaiset itsemurhariskin vakavuuden arviointimenetelmät
 • itsemurha-ajatuksista kysyminen ja puheeksiotto
 • itsemurhavaarassa olevan hoito perusterveydenhuollossa sekä mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Verkkokoulussa tutustutaan myös läheisten huomioonottamiseen sekä omien emootioiden tunnistamiseen, kun kohdataan itsemurhavaarassa oleva henkilö.

Verkkokoulun aihealueet sopivat kaikille, mutta jotkin osiot on suunnattu erityisesti sosiaalialan ja terveydenhuollon ammattilaisille. 

Opiskelun päätteeksi voi suorittaa tentin, jonka hyväksytystä suorituksesta saa todistuksen kurssin suorittamisesta.

Itsemurhien ehkäisy ensihoidon ammattilaisille

Ensihoidon ja muiden liikkuvien palveluiden ammattilaisille ja opiskelijoille on tuotettu erillinen verkkokoulu.

Kokonaisuuteen kuuluu kaikille soveltuvan materiaalin lisäksi ensihoidon ja muiden liikkuvien palveluiden ammattilaisten tarpeisiin vastaavat videot esimerkkitilanteista. Esimerkeiksi on valittu tilanteita, joita ammattilaiset kohtaavat työssään.

Ensihoidon ja muiden liikkuvien palveluiden ammattilaiset ja opiskelijat saavat pääsyn verkkokouluun erillisen kyselyn kautta. 
Hae kurssiavainta ensihoidon ammattilaisten kurssille (Webropol)

Lisätietoa Itsemurhien ehkäisyn verkkokouluista (Mielenterveys-sivusto)

Kunniaan liittyvä väkivalta

Kunniaan liittyvä väkivalta on yhteisöllisesti toteutettua väkivaltaa. Se ilmenee usein sukupuolistuneena lähisuhdeväkivaltana, joka kohdistuu useimmiten naisiin ja tyttöihin, mutta myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluviin (HLBTQI+), miehiin ja poikiin sekä uskontokunnista, yhteisöistä ja avioliitoista eroon pyrkiviin ja nuoriin. 

Ominaista kunniaan liittyvälle väkivallalle on yhteisöllinen vallankäyttö ja kontrolli, jolla pyritään rajaamaan ja säätelemään yksilöiden käytöstä. Kunniaan liittyvä väkivalta jää usein piiloon, sillä ilmiön tunnistaminen ja siihen puuttumisen keinot ovat puutteelliset.

Verkkokoulutus kunniaan liittyvästä väkivallasta on suunnattu ensisijaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetus-, kasvatus- ja turvallisuusalan ammattilaisille ja opiskelijoille.

Koulutus kehittää ymmärrystä kunniaan liittyvän väkivallan ilmiöstä, auttaa tunnistamaan kunniaan liittyvän väkivallan eri muotoja, lisää ammattilaisten valmiuksia puuttua kunniaan liittyvään väkivaltaan, antaa tietoa ammattilaisten velvollisuuksista, lainsäädännöstä, ihmisoikeuksista ja väkivallan uhrien palveluista sekä vahvistaa väkivallan ennaltaehkäisyä, moniammatillisuutta ja kulttuurisensitiivisyyttä.

Koulutus sisältää neljä osiota, joiden suorittaminen kestää yhteensä 1–2 h. Voit suorittaa koulutuksen suorittaa ryhmässä tai yksin. 

Koulutus on osa Puutu väkivaltaan -verkkokoulua. Sen voi suorittaa erikseen tai osana kokonaisuutta.

Puutu väkivaltaan -verkkokoulutus lähisuhdeväkivallasta

Verkkokoulutus lähisuhdeväkivallasta. Koulutuksen ensisijainen kohderyhmä on sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ja poliisit sekä näihin ammatteihin opiskelevat henkilöt. Koulutus on kuitenkin kaikkien ammattilaisten vapaasti hyödynnettävissä.

Koulutus

 • lisää tietämystä lähisuhdeväkivallan ja naisiin kohdistuvan väkivallan kompleksista ilmiöistä,
 • avaa ihmisoikeussopimuksia ja lainsäädäntöä lähisuhdeväkivaltaan liittyen,
 • haastaa ammattilaista pohtimaan omaa suhdettaan lähisuhdeväkivaltaan,
 • lisää ammattilaisten kykyjä tunnistaa ja puuttua lähisuhdeväkivaltaan,
 • antaa menetelmiä ja välineitä puuttumiseen,
 • taustoittaa moniammatillisuuden merkitystä lähisuhdeväkivaltaan puuttumisessa,
 • lisää tietämystä Suomen väkivaltaspesifeistä auttavista tahoista.

Koulutuksessa sekä ammattilaiset että väkivaltaa kokeneet kertovat kokemuksistaan ja näkemyksistään lähisuhdeväkivaltaan liittyen. Opiskelun päätteeksi voi suorittaa tentin, jonka hyväksytystä suorituksesta saa todistuksen koulutuksen suorittamisesta.

Monikulttuurisuus asiakastyössä

Monikulttuurisuus asiakastyössä -verkkokoulu on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään asiakkaita eri kulttuureista. Verkkokoulua voivat hyödyntää myös muut, jotka ovat tekemisissä eri kulttuureista tulevien kanssa.

Monikulttuurisuus asiakastyössä -verkkokoulu sisältää neljä osiota:

 • Osaatko palvella kaikkia asiakkaita
 • Mitä kulttuurista pitäisi ymmärtää
 • Asiakkaan kohtaaminen
 • Erilaisia asiakasryhmiä

Verkkokoulun tarkoituksena on antaa välineitä ja esimerkkejä, joiden avulla ammattilainen voi tarkastella omaa ajatteluaan ja toimintaansa.

Oikeuslääkintä

Oikeuslääkinnän verkkokoulu on suunnattu erityisesti terveydenhuollon ammattilaisille ja poliisille sekä edellä mainittujen alojen opiskelijoille. Oikeuslääkinnän verkkokoulun avulla pyritään parantamaan ja vahvistamaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja poliisin työelämässä tarvitsemaa osaamista.

Oikeuslääkinnän verkkokoulu sisältää neljä kurssia: 

 • Lääkärin tehtävät kuolemantapauksessa
 • Poliisin tehtävät vainajan hammastunnistuksessa
 • Johdatus kliiniseen oikeuslääketieteeseen 
 • Rikosoikeudellinen lääkärinlausunto.

Ensimmäisellä kurssilla perehdytään lääkärin lakisääteisiin tehtäviin kuolemantapauksessa sekä opastetaan tarvittavien rekisteri-ilmoitusten ja kuolintodistuksen laatimisessa. Toisen kurssin tavoitteena on lisätä poliisin tietoisuutta hammastunnistuksessa ja kannustaa sen käyttöön muiden tunnistusmenetelmien rinnalla.

Uusimmat kesällä 2023 julkaistut kurssit käsittelevät kliinistä oikeuslääketiedettä. Kurssit on suunnattu erityisesti rikoksesta epäiltyjen ja rikoksen uhrien tutkimuksia ja näytteenottoa suorittaville terveydenhuollon ammattilaisille ja muille aiheesta kiinnostuneille.

Pakka-toimintamalli käyntiin ja eläväksi

Paikallinen alkoholi-, tupakka- ja rahapelipolitiikka -toimintamalli eli Pakka on paikallisten alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty menetelmä.

Pakka-toimintamalli käyntiin ja eläväksi -verkkokoulu on suunnattu kaikille toimintamallista kiinnostuneille. Erityisen hyödyllinen se on toimintamallin mukaista työtä käynnistäville ja toteuttaville koordinaattoreille kunnissa ja alueilla.

Kurssin tavoitteena on antaa perusymmärrys Pakka-toimintamallista sekä tarjota työkaluja mallin mukaisen toiminnan käynnistämiseen ja toteuttamiseen. Verkkokoulu tarjoaa Pakka-toiminnan tueksi niin itseopiskelumateriaalia, paikallisia esimerkkejä kuin käytännön työvälineitäkin.

Verkkokoulu on jaettu neljään osioon joissa

 • tutustutaan Pakka-toiminnan perusteisiin
 • tutustutaan eri Pakka-toimijoiden rooleihin ja keskeisten pakka-työryhmien tehtäviin
 • käydään läpi askeleet, joiden kautta Pakka-toiminnan saa käyntiin sekä tutustutaan erilaisiin toimiin, joita voidaan toteuttaa Pakka- toiminnan osana
 • perehdytään Pakka-toiminnan vaikutusten arviointiin sekä toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen.

Rahapelaaminen ilmiönä ja rahapeliongelma

Rahapelaaminen ilmiönä ja rahapeliongelma -verkkokoulu koostuu neljästä osakurssista:

 1. Rahapelaaminen Suomessa
 2. Rahapelihaittojen ehkäisy
 3. Rahapeliongelma ja
 4. Rahapelaajan läheiset.

Verkkokoulun tavoitteena on, että sen osakurssit suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot rahapeli-ilmiöstä ja rahapeliongelmasta Suomessa. Verkkokoulussa opiskelija saa tietoa esimerkiksi

 • suomalaisten rahapelaamisesta
 • tavoista ehkäistä rahapelihaittoja
 • rahapeliongelman synnystä ja riskiryhmistä
 • rahapeliongelman hoito- ja tukipalveluista sekä
 • rahapelaavan henkilön läheisistä.

Verkkokoulu on suunnattu erityisesti sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetusalan opiskelijoille sekä näiden alojen henkilöstölle kunnissa, järjestöissä, yrityksissä, seurakunnissa ja muissa yhteisöissä.

Koko verkkokoulun perusteelliseen opiskeluun on hyvä varata aikaa noin 3 tuntia. Voit halutessasi opiskella myös vain yksittäisiä osakursseja tai niiden sisältämiä aineistoja.

Rahapelaaminen puheeksi

Rahapelaaminen puheeksi -verkkokoulu koostuu kolmesta osiosta:

 1. Miksi rahapelaamisen puheeksiotto on tärkeää?
 2. Puheeksiotto, riskitason rahapelaamisen ja rahapeliongelman tunnistaminen
 3. Lyhytneuvonnan jatkaminen

Verkkokoulun tavoitteena on, että sen osiot suoritettuasi ymmärrät rahapelaamisen puheeksioton merkityksen varhaisen puuttumisen näkökulmasta. Opit tunnistamaan riskitason rahapelaamisen ja antamaan riskitasolla pelaavalle palautetta hänen pelitavoistaan. Opit tunnistamaan rahapeliongelman ja opit lyhytneuvonnan toimintamallin, jonka avulla voit auttaa ja tukea ongelmallisesti rahapelaavaa henkilöä. 

Verkkokoulu on suunnattu erityisesti sosiaali-, terveys-, opetus- ja ohjausalan opiskelijoille sekä näiden alojen henkilöstölle. Verkkokoulussa on mukana harjoituksia, joita oppilaitosten opettajat voivat hyödyntää opetuksessa.

Koko verkkokoulun perusteelliseen opiskeluun on hyvä varata aikaa noin 2 tuntia (+ harjoituksiin käytetty aika). 

RAI-verkkokoulu

RAI-verkkokoulussa opiskelet RAI-välineistön ja RAI-tiedon käyttöä. Kursseilla perehdyt RAI-arvioinnin perusperiaatteisiin ja arvioinnissa muodostuvan yksilötiedon käyttöön hoito-, kuntoutumis- ja palvelusuunnitelman laadinnassa. Opiskelet myös asiakaskunnan tarpeista kertovan vertailutiedon tarkastelua vertailutietokannoissa sekä tiedon hyödyntämistä vanhus- ja vammaispalvelujen johtamisessa ja kehittämisessä. RAI-verkkokoulu on suunnattu erityisesti vanhus- ja vammaispalvelujen hoito- ja kuntoutustyöntekijöille sekä palvelujen johtajille ja kehittäjille.

RAI-verkkokoulu sisältää neljä kurssia:

 • RAI-välineistö
 • RAI-arviointi
 • TIKU RAI-vertailutiedon tarkastelussa
 • RAI-vertailukehittäminen.
 • Kolmessa kurssissa voit suorittaa opiskelun päätteeksi tentin, jonka hyväksytystä suorituksesta saat todistuksen kurssin suorittamisesta.

Lue lisää THL:n RAI-verkkokoulusta

Tietojen hyödyntäminen

Koulutus sisältää kaksi erillistä kurssia:

1. Tiedolla johtaminen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä -verkkokurssi on johtajille, esittelijöille, valmistelijoille ja luottamushenkilöille suunnattu palvelu. Se vahvistaa tiedolla johtamisen ja tiedon hyödyntämisen taitoja sekä tarjoaa käytännön esimerkkejä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä osana kuntajohtamista.

Verkkokoulutuksen avulla opit hakemaan ja käyttämään luotettavaa tietoa. Koulutuksessa käytetään esimerkkeinä mm. Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmää eli TEAviisaria sekä Kouluterveyskyselyä. Varaa aikaa kurssin suorittamiseen riittävästi.

2. Ennakkoarviointi ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista -verkkokurssi. Tässä verkkokoulussa tarkastellaan ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia.  Verkkokoulu on suunnattu kaikille asiasta kiinnostuneille, erityisesti kuntien luottamushenkilöille, valmisteleville viranhaltijoille, esittelijöille sekä kunnan ylimmälle johdolle. Aiheita:

 • Mitä ennakkoarviointi on
 • Miksi erityisesti eri ihmisryhmiin kohdistuvia vaikutuksia pitää arvioida
 • Miten ihmisiin kohdistuvat vaikutukset ovat osa ennakkoarviointia
 • Miten ennakkoarviointi tehdään
 • Miten liitetään osaksi kunnan päätöksentekojärjestelmää

Lue lisää Tiedon hyödyntämisestä

Lue lisää verkkokoulujen esitteestä: Tietojen hyödyntämisen verkkokouluilla käytät tietoa tehokkaammin

Saattohoitopassi

Saattohoitopassi-verkkokurssilla saat perustiedot palliatiivisesta hoidosta ja saattohoidosta. Kurssi on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka työssään kohtaavat elämän loppuvaiheessa olevia potilaita. Se sopii esimerkiksi ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon työntekijöille.

Saattohoitopassi on sosiaali- ja terveysministeriön palliatiivisen hoidon suositusten mukainen täydennyskoulutus. Sitä voi hyödyntää myös sosiaali- ja terveydenhuollon perusopinnoissa. Kurssissa on seitsemän osiota ja verkkotentti. Kurssi vastaa laajuudeltaan yhtä opintopistettä. Hyväksytysti suoritetun tentin jälkeen saat kurssista todistuksen. Voit tehdä kurssin myös ruotsiksi.

Lue lisää Saattohoitopassi-koulutuksesta

Sukupuolistuneen väkivallan kohtaaminen kouluissa

Verkkokoulu on suunnattu opetus- ja kasvatus- sekä sosiaali- ja terveysaloille. Se sopii sekä opiskelijoille että nuorten parissa jo työskenteleville. Koulutuksen kohderyhmänä ovat erityisesti yläkouluissa ja toisella asteella työskentelevät opettajat ja muut ammattilaiset. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta nuoriin kohdistuvasta sukupuolistuneesta väkivallasta ilmiönä, sekä antaa välineitä väkivallan tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn ja puuttumiseen

Koulutus perustuu Tampereen yliopistolla koordinoidussa, kansainvälisessä EU-hankkeessa (EraseGBV) vuosina 2019–2021 tehtyyn tutkimukseen. Se sisältää seitsemän osiota, joissa tarkastellaan sukupuolistunutta väkivaltaa niin kokijan, tekijän kuin sivustaseuraajan näkökulmasta:

 • Tietoa sukupuolistuneesta väkivallasta 
 • Lainsäädännön kehikko 
 • Sukupuolistereotypiat ja väkivallan dynamiikka 
 • Työkaluja tunnistamiseen ja puuttumiseen 
 • Työkaluja väkivallasta keskustelemiseen 
 • Väkivallan käsittelemisen käytännöt 
 • Ennaltaehkäisytyö 

Koulutus antaa välineitä kohdata lapsia ja nuoria sukupuolitietoisesti, väkivallattomuutta edistäen. Voit opiskella verkkokoulun omatoimisesti tai ryhmässä. Kokonaiskesto on arviolta 12 tuntia, mutta voit suorittaa sen kolmessa osassa. Jokaisen osan jälkeen voit tehdä tentin, joka tallennetaan järjestelmään. Lopuksi saat todistuksen.

Koulutus sisältää myös tehtäviä ja oheismateriaalia, jotka mahdollistavat sen sovittamisen korkeakoulujen opintopisteiden edellyttämiin tuntimääriin.

Viranomaisyhteistyö lapsen kaltoinkohteluepäilytapauksissa (LASTA-seula-malli)

Lasta-seula-toimintamalli varmistaa viranomaisten välisen tiedon jakamisen ja monialaisen yhteistyön tilanteissa, joissa epäillään lapsen joutuneen pahoinpitelyn tai seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. Lasta-seula-mallin ydin muodostuu tiedon jakamisen ja monialaisen yhteistyön lisäksi viranomaisprosessien koordinoinnista ja viranomaisten välisestä konsultaatiosta.

Tämä kurssi avaa eri ammattiryhmien näkökulmia Lasta-seula-toimintamalliin. Kurssin voi suorittaa omaan tahtiin. Sen suorittamista ei mitata tentillä.

Materiaalien läpikäyntiin on hyvä varata aikaa tunnin verran.

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisy

Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisy -verkkokoulu on suunnattu kaikille sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä heidän yhteistyötahoilleen.

Verkkokoulu sisältää väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisytyöhön liittyvää perustietoa sekä auttaa kurssin suorittajaa pohtimaan ilmiön herättämiä ajatuksia monipuolisen oppimateriaalin avulla. Kurssilta saa ajankohtaista tietoa siitä, millaisia palveluita radikalisoituneelle ja radikalisoitumisvaarassa olevalle henkilölle ja heidän läheisilleen on tarjolla.

Erilaisten tapaus- ja pohdintatehtävien avulla opittua teoriaa voi soveltaa käytännön työtehtäviin. Nämä tehtävät suositellaan pohdittavaksi yhdessä kollegan kanssa tai työyhteisössä. Verkkokoulun voi nimestään huolimatta suorittaa myös hybridi-toteutuksena, jolloin työyhteisössä järjestetään lähipäivä. Lähipäivään tarvittavat materiaalit ovat saatavilla verkkokoulusta.

Verkkokoulu on maksuton, ja hyväksytyn suorituksen jälkeen osallistuja voi tulostaa itselleen todistuksen. Kurssin yhteydessä on myös lisälukemisto, jonka avulla aiheeseen voi perehtyä vielä syvällisemmin.

Sovittelun verkkokurssi

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu ja sovitteleva työote -verkkokurssi tarjoaa työkaluja rikos- ja riita-asioiden sovitteluun sekä tietoa niihin liittyvästä oikeudellisesta näkökulmasta. Kurssi on toteutettu yhteistyössä Laurea-ammattikorkeakoulun ja Aseman Lapset ry:n kanssa.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan 19.5. mennessä.

AMK-tasoinen kurssi
YAMK-tasoinen kurssi