Yleistiedoksiannot

Yleistiedoksiantoa käytetään, kun päätöstä ei voida toimittaa tavallisena tai todisteellisena tiedoksiantona esimerkiksi vastaanottajien suuren määrän vuoksi. Menettely perustuu hallintolakiin. Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä viranomaisessa. 

Asiakirjan nähtäville asettamisesta ilmoitetaan ensisijaisesti viranomaisen verkkosivuilla. Ilmoituksessa kerrotaan, mitä asia koskee ja kuinka kauan asiakirja on nähtävillä. Ilmoituksessa mainitaan ajankohta, jona se on julkaistu verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisemisajankohdasta. Jos päätös on sisällöltään julkinen, se voidaan julkaista nähtävilläoloilmoituksen ohessa verkkosivuilla.

Ilmoitus päätöksen nähtävillä olemisesta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 23.1.2024 tekemä päätös sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelujen hoitoilmoitustietoja koskevasta tiedonantovelvollisuudesta (THL/5168/5.03.00/2023) on 15.3.2024 saakka nähtävillä arkipäivisin klo 8.00–16.15 THL:n päärakennuksen aulapalvelussa osoitteessa Mannerheimintie 166, Helsinki.

Tämä ilmoitus on julkaistu THL:n verkkosivulla 7.2.2024. Edellä mainitun päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisupäivästä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) päättää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain (668/2008) 5, 5 c ja 5 d § nojalla tiedonantovelvollisuudesta, jonka mukaan sosiaalihuollon laitos- ja asumispalveluja järjestävät viranomaiset sekä yksityisesti vastaavia palveluja järjestävät ja tuottavat palvelunantajat luovuttavat THL:lle hoitoilmoitusrekisterikokonaisuuteen (Hilmo) kerättävät sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelujen tiedot.

Päätös ja liitteet pdf-muodossa

Päätös sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelujen hoitoilmoitustietoja koskevasta tiedonantovelvollisuudesta

Lisätietoa

Lasse Mielikäinen
erikoissuunnittelija
sähköposti: [email protected] 
puh. 029 524 7011