Yleistiedoksiannot

Yleistiedoksiantoa käytetään, kun päätöstä ei voida toimittaa tavallisena tai todisteellisena tiedoksiantona esimerkiksi vastaanottajien suuren määrän vuoksi. Menettely perustuu hallintolakiin. Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn ajan vastaanottajan nähtävillä viranomaisessa. 

Asiakirjan nähtäville asettamisesta ilmoitetaan ensisijaisesti viranomaisen verkkosivuilla. Ilmoituksessa kerrotaan, mitä asia koskee ja kuinka kauan asiakirja on nähtävillä. Ilmoituksessa mainitaan ajankohta, jona se on julkaistu verkkosivuilla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tästä julkaisemisajankohdasta. Jos päätös on sisällöltään julkinen, se voidaan julkaista nähtävilläoloilmoituksen ohessa verkkosivuilla.