Analyysi- ja tutkimuspalvelut

Tutkija laboratoriossa.

Analyysi- ja tutkimuspalveluihin kuuluu muun muassa laboratoriopalveluita. Palvelut on suunnattu pääasiassa terveyden ja hyvinvoinnin parissa työskenteleville ammattilaisille ja asiantuntijoille. Myös yksityishenkilöt voivat käyttää isyystutkimuksiin, oikeuslääkintään sekä homeanalytiikkaan liittyviä palveluita. Osa palveluista on maksullisia.

DNA-näytehallinta

Näytehallinnan palvelut
DNA-, RNA- ja solujen eristys ja jatkokäsittely, näytemateriaalien hallinnointi ja säilytys. Näytekeräyssuunnittelua tutkimusprojekteille ja -ryhmille.

Oikeuslääkintä, -psykiatria, -toksikologia ja -genetiikka

Oikeushammaslääketiede
Lakisääteiset oikeuslääketieteelliset tutkimukset turvapaikanhakijan iän arvioimiseksi. Hampaiston, suun ja leukojen alueen tutkimukset vainajien tunnistamiseen sekä kuolemansyyn ja rikosten selvittämiseen liittyen.

Oikeuslääkintä
Oikeuslääkärit vastaavat kuolemansyyn ja oikeuslääketieteellisestä kuolemansyyn selvittämisestä, kuolintodistusten tarkastuksesta sekä kuolemansyyn selvityksen ohjauksesta ja valvonnasta.

Oikeuspsykiatria
Mielentilatutkimuksiin, vaarallisuusarvioihin ja oikeuspsykiatriseen hoitoon liittyviä päätöksiä ja lausuntoja.

Päihdetestauspalvelut
Alkoholi, huumausaine- ja lääkeainemäärityksiä työterveyshuollolle sekä päihde- ja terveydenhuoltosektorille.

Oikeusgenetiikka
Isyystutkimus tehdään, kun biologisen isyyden suhteen on epäselvyyttä tai epävarmuutta.

Tautimääritykset ja -seuranta

Laboratoriotutkimukset mikrobeittain
Infektiotautien diagnostiikka ja seuranta, mm. mikrobien lääkeherkkyys- ja lajimäärityksiä.

Rokoteimmunologian vasta-ainemääritykset
IgG-luokan vasta-ainepitoisuusmääritykset seerumista.

Ympäristömikrobiologiset määritykset

Epidemiaselvitykset
Selvityksen tavoitteena on saada selville epidemian laajuus, alkulähde ja leviämistavat, jotta tarvittavat torjuntatoimet voidaan toteuttaa mahdollisimman nopeasti.

Mikrobianalytiikka
Rakennusmateriaalinäytteiden analysointi.

Vesimikrobiologinen analytiikka
Vesinäytteiden mikrobiologiset analyysit vesivälitteistä epidemiaa epäiltäessä, vesiongelmaa selvitettäessä tai vesijärjestelmien mikrobiologisia uhkia kartoitettaessa. Ympäristönäytteiden analysointiin soveltuvien elatusalustojen valmistus.

Muut analyysit ja tutkimukset

Sisäilmakyselyt oppilaille
Koulujen sisäilmaselvityksissä käytettävien kyselyjen toteuttaminen, tulosten analysointi ja raportointi.

Terveyspalvelujen asiakastyytyväisyysmittaus
Asiakaspalautekyselyillä kerätään tietoa asiakastyytyväisyydestä terveydenhuollon palvelujen toimintayksiköissä.

Ympäristömyrkkyjen analytiikka
Orgaanista kemiallista analytiikkaa (dioksiinit, PCB:t, DDT ja sen metaboliitit, polybromatut difenyylieetterit, PFAS-yhdisteet) ja veden kemiallista analytiikkaa (esim. orgaaniset tinayhdisteet, humuksen molekyylikokojakauma).