Tutkimusetiikka

Tieteellisen tutkimuksen periaatteet ja käytännöt

THL tekee kliinistä lääketieteellistä tutkimusta, rekistereihin ja asiakirja-aineistoihin pohjautuvaa tutkimusta sekä kyselyihin ja haastatteluihin pohjautuvaa ihmistieteellistä tutkimusta. THL:n eri yksiköt toimivat yhteistyössä keskenään sekä muiden suomalaisten ja kansainvälisten tutkijayhteisöjen kanssa useiden eri tutkimuskokonaisuuksien parissa. Tutkimusyhteistyötä tehdään myös eri yritysten tutkimusosastojen kanssa. 

THL noudattaa kaikessa toiminnassaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja käsittelee tutkimusaineistoja kunkin tutkimuksen tutkimussuunnitelman mukaisesti. Tutkimusryhmien käytettäväksi annetut tiedot eristetään selkeästi omaksi kokonaisuudekseen. Pääsyä aineistoon kontrolloidaan ja valvotaan muun muassa rajoittamalla käyttöoikeuksia vain sallituille henkilöille ja keräämällä lokitietoja henkilötietojen käsittelystä. Prosesseilla, ohjeilla ja valvonnalla varmistetaan, että THL:n käyttöön luovutetut tietoaineistot ovat turvassa ja niitä käytetään vain sallittuihin käyttötarkoituksiin käyttölupaehtojen mukaisesti.

Kaikessa THL:ssä tehtävässä työssä sovelletaan laitoksen eettisiä ohjeita. Ohjeiden tavoite on varmistaa hyvän tieteellisen käytännön toteutuminen kaikessa tutkimuksessa sekä THL:ään kohdistuva luottamus päättäjien, eri alojen ammattilaisten ja väestön keskuudessa. Hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta THL:ssä vastaa ensisijaisesti jokainen tutkija ja tutkimuksesta vastaava henkilö, mutta se koskee myös koko organisaation henkilöstöä.

THL:ssä tutkimusetiikkaan ja sen arviointiin sovelletaan ensisijaisesti asiaa koskevan lainsäädännön ohella tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeistusta sekä laitoksen työjärjestystä, hyvää tutkimustapaa koskevaa ohjeistoa sekä muita laitoksen sisäisiä määräyksiä ja ohjeita.
Hyvä tieteellinen käytäntö (TENK)
Tutkimuskäyttöä ohjaava lainsäädäntö

Tutkimussuunnitelmien eettinen arviointi

Tutkimussuunnitelmat arvioidaan tieteenalakohtaisten eettisten käytänteiden mukaisesti. Eettisessä ennakkoarvioinnissa painotetaan tutkimuksesta tai sen tuloksista tutkittavalle mahdollisesti koituvan haitan ennakointia.

Lääketieteellinen tutkimus tarvitsee aina eettisen ennakkoarvioinnin, joita tekevät alueelliset eettiset toimikunnat. Lääketieteellistä tutkimusta koskevat säännökset on Suomessa määritetty laissa lääketieteellisestä tutkimuksesta (ns. tutkimuslaki).
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta

Ei-lääketieteellinen tutkimus ei kuulu tutkimuslain piiriin, joten tutkimuksen ennakkoarvioinnin lausuntopyyntö tehdään tutkimusorganisaation omalle tutkimuseettiselle työryhmälle.

THL:n tutkimuseettinen työryhmä arvioi THL:ssä tehtävää ei-lääketieteellistä tutkimusta. Arvioinnissa tarkastellaan aineistonkeruun suunnitelmaa, tutkimuksen toteutustapaa, tutkittavien informointia sekä aineiston käsittelyn ja säilyttämisen suunnitelmaa riskien ja vahingon välttämisen näkökulmasta.

Arviot aiemmin kerättyjen tutkimusaineistojen jatkokäytöstä

THL:ssä toimii erikseen myös eettinen toimikunta, jonka lakisääteisenä tehtävänä on antaa arvioita aiemmin kerättyjen tutkimusaineistojen jatkokäytöstä.
THL:n eettinen toimikunta