Katja Ilmarinen

Nimi: Katja Ilmarinen
Virkanimike: erikoistutkija
Puh: +358 29 524 6788
Sähköposti:  [email protected]

Asiantuntemus

 • Sosiaalipalvelut; palvelujen saatavuus, väestön ja asiakkaiden luottamus ja kokemukset 
 • Iäkkäiden palvelut; erityisesti omais- ja perhehoito, kotiin tuotava tuki, kotihoito 
 • Asiakasmaksut 
 • Ikääntyneiden asuminen 
 • Hyvinvoinnin eriarvoisuus 
 • Koronaepidemian yhteiskunnalliset vaikutukset
 • Ekologinen kestävyys, ekologia, luonnon monimuotoisuus
 • Luontolähtöiset toimintamallit sote-palveluissa, green care

Päätehtävät

 • Tutkimus
 • Asiantuntijatyö

Koulutus

 • 2006, Filosofian tohtori, Jyväskylän yliopisto 
 • 2015, Kauppatieteiden maisteri, Jyväskylän yliopisto 
 • 2001, Filosofian maisteri, Jyväskylän yliopisto 
 • 1994, Ylioppilastutkinto, Jämsän lukio 

Työkokemus

 • 1.1.2010– , erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • 1.10.2007–31.12.2009, suunnittelija, Stakes
 • 1.2.2007–30.9.2007 projektikoordinaattori, Jyväskylän yliopisto
 • 1.9.–31.12.2006, assistentti ja yliassistentti, Jyväskylän yliopisto
 • 2002–2006, tutkija ja tutkijaopiskelija, Jyväskylän yliopisto 

Käynnissä olevat projektit

 • Vanhuspalvelujen tila -tiedonkoonti, omais- ja perhehoito, kotiin tuotava tuki
 • FinSote-väestötutkimus, palvelujärjestelmä, asiakaskokemukset
 • SustAgeable-tutkimus, hoivan kustannukset
 • Sosiaalinen raportointi, Suomen sosiaalinen tila -sarja

Päättyneet projektit 

 • Omaishoidon tuen kansalliset kriteerit -hanke, 2021–2022
 • Lasten ja nuorten politiikkatoimien vaikuttavuus (INVEST), perheiden palvelut, 2020–2021
 • Koronaepidemian sosiaaliset vaikutukset, 2020–2022
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen kohdentuminen, vaikutukset ja oikeudenmukaisuus (SOTE-SISU, INVEST), 2018–2021

Julkaisuja 

Palvelut, palvelujärjestelmä

 • Kehusmaa, Sari, Ilmarinen, Katja, Jokinen, Sari, Kauppinen, Sari (2022) Omaishoidon tuen kansalliset myöntämisperusteet – THL:n ehdotus. Työpaperi 43/2022. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 • Ilmarinen, Katja, Vuorenmaa, Maarit, Karvonen, Sakari, Lammi-Taskula, Johann. Tyydyttymätön palveluntarve lapsiperheitä tukevissa sosiaalipalveluissa. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, hyväksytty käsikirjoitus. 
 • Ilmarinen, Katja, Aalto, Anna-Mari, Muuri, Anu (2019) Sosiaalipalvelujen saatavuus ja asiakaskokemukset. Teoksessa: Kestilä, Laura & Karvonen, Sakari (toim.): Suomalaisten hyvinvointi 2018. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 • Hyppönen, Hannele, Ilmarinen, Katja (2019) Sähköisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tarjonta, palvelujen käyttö ja esteet. Teoksessa: Kestilä, Laura, & Karvonen, Sakari (toim.): Suomalaisten hyvinvointi 2018. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 • Ilmarinen, Katja, Aalto, Anna-Mari, Muuri, Anu (2016) Sosiaalipalvelut väestön ja asiakkaiden arvioimana. Tutkimuksesta tiiviisti 10. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 • Tammelin, Mia, Ilmarinen, Katja (2013) Vanhusten perhehoidon jännitteet. Janus 21(3), 259–267.
 • Soini, Katriina, Ilmarinen, Katja, Yli-Viikari, Anja, Kirveennummi, Aino (2011) Green care sosiaalisena innovaationa suomalaisessa palvelujärjestelmässä. Yhteiskuntapolitiikka 3/2011, 320–331.
 • Zitting, Joakim, Ilmarinen, Katja (2010) Missä on lähipalvelu? Lähipalvelukäsitteen määrittely ja käyttö julkisissa asiakirjoissa. Raportti 43/2010. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Asiakasmaksut

 • Ilmarinen, Katja, Van Aerschot, Lina, Kröger, Teppo (2022) Not Free at All: Home Care User Fees in a Nordic Care System. Social Policy and Society, 1–16.
 • Tervola, Jussi, Ilmarinen, Katja, Mukkila, Susanna (2022) Asiakasmaksulain muutos lisäsi alueellista yhdenvertaisuutta kotihoidon maksuissa. Tutkimuksesta tiiviisti 30/2022, Suomen sosiaalinen tila 3/2022. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 • Ilmarinen, Katja, Mukkila, Susanna, Tervola, Jussi (2020) Kotihoidon asiakasmaksut iäkkäillä. Yhteiskuntapolitiikka 85:4, 407–415.
 • lmarinen, Katja (2019) Kotona asumisen tuen asiakasmaksut iäkkäillä ja maksujen alueellinen vaihtelu. Teoksessa: Kestilä, Laura & Karvonen, Sakari (toim.): Suomalaisten hyvinvointi 2018. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 318–329.
 • Ilmarinen, Katja (2018) Vanhusten tehostetun palveluasumisen asiakasmaksuissa yhtenäistämisen varaa. Optimi, 2/2018. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Alueellinen hyvinvointi

 • Ilmarinen, Katja, Kauppinen, Timo M. (2018) Pienituloisuus ennen ja jälkeen asumiskustannuksia – alueellinen näkökulma. Yhteiskuntapolitiikka 83 (1), 73–83.
 • Ilmarinen, Katja, Kauppinen, Timo M., Karvonen, Sakari (2018) Tilaa vai saavutettavuutta – asuinolojen alueellinen vaihtelu. Suomen sosiaalinen tila 2/2018. Tutkimuksesta tiiviisti, 15/2018. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
 • Karvonen, Sakari, Kauppinen, Timo M., Ilmarinen, Katja (2010) Koetun hyvinvoinnin erot ja kehitys asuinpaikan mukaan. Teoksessa: Marja Vaarama ym. (toim): Suomalaisten hyvinvointi 2010. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
   

Koronaepidemian sosiaaliset vaikutukset

 • Knop, Jade, Hiilamo, Heikki, Ilmarinen, Katja, Karjalainen, Pekka, Karvonen, Sakari, Kivipelto, Minna (2022) Sosiaalihuollon ammattilaisten näkemyksiä palveluiden muutosjoustavuudesta koronaepidemian ensimmäisen vuoden aikana. Yhteiskuntapolitiikka 87:4, 368–378.
 • Eronen Anne, Hiilamo Heikki, Ilmarinen Katja, Jokela Merita, Karjalainen Pekka, Karvonen Sakari, Kivipelto Minna, Knop Jade, Londén Pia. (2021) Sosiaalibarometri 2021. Helsinki: SOSTE ry.
 • Kivipelto, Minna; Koponen, Erja; Hiilamo, Heikki; Ilmarinen, Katja; Karjalainen, Pekka (2020) Sosiaalipäivystykset ja koronaepidemian ensimmäinen vaihe. Tutkimuksesta tiiviisti 9/2020. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.  

Luontolähtöiset toimintamallit sote-palveluissa

 • Ilmarinen, Katja, Salonen, Kirsi (2019) Näkökulmia laadukkaaseen green care -palveluun. Teoksessa: Ylilauri, Martta & Yli-Viikari, Anja (toim.): Kohti luonnollista hyvinvointia. Näkökulmia luontoperustaisen toiminnan kehittämiseen. Levón-instituutin julkaisuja, 143. Vaasa: Vaasan yliopisto.
 • Soini, Katariina, Ilmarinen, Katja, Yli-Viikari, Anja, Kirveennummi, Anna (2011) Green care sosiaalisena innovaationa suomalaisessa palvelujärjestelmässä. Yhteiskuntapolitiikka 3/2011, 320–331.
 • Vehmasto, Elina, Salonen, Kirsi, Ilmarinen, Katja, Hirvonen, Johanna, Saarinen, Suvi, Peuraniemi, Teemu, Paakkolanvaara, Jane-Veera, Aho, Maarit, Lipponen, Maija Suomalainen (2021) Green Care: Green Care -toimintatavan käsikirja & LuontoVoiman ja LuontoHoivan laatutyökirja. Luonnonvarakeskus ja Green Care Finland ry.