Sakari Karvonen

Sakari Karvonen, tutkimusprofesori, THL

Virkanimike: Tutkimusprofessori
Puh: 029 524 7449
Sähköposti: [email protected]

Tutkin elinolojen sosiaalisia ongelmia ja niiden kehitystä, kuten yhteiskunnan eriarvoisuutta. Jos erot ihmisryhmien välillä kasvavat liikaa, yhteiskunta natisee pian liitoksistaan. Pyrimme etsimään keinoja analysoida ilmiöitä, kuten lasten köyhyyttä, laajasti eri aineistojen avulla sen sijaan, että tekisimme analyyseja kapeasta aineistolähtöisestä näkökulmasta.

Tutkijana minua ohjaa ennen kaikkea uteliaisuus: tällä alalla avautuu jatkuvasti uusia tutkimusongelmia ja -näkökulmia, aineistoja ja analyysimenetelmiä. THL:n kaltaisen laitoksen asiantuntijana erityisen inspiroivaa on vuoropuhelu tutkimuksen ja muun yhteiskunnan välillä sekä haasteet, jotka liittyvät tutkimustiedon saattamiseen päätöksenteon tueksi.

Olen ollut mukana kirjoittamassa ja toimittamassa alan perusteoksia Suomalaisten hyvinvointi ja Lapsiperheiden hyvinvointi. Teoksiin koottua tietomassaa on hyödynnetty muun muassa eduskunnassa lainvalmistelun osana ja hallitusneuvottelujen pohjana. Olen myös kehittänyt alan opetusta toimittamalla yhdessä kollegoiden kanssa kaksi terveyssosiologian oppikirjaa.

Asiantuntemus

 • Hyvinvoinnin ja terveyden sosioekonominen ja alueellinen vaihtelu
 • Sosiaalinen raportointi ja hyvinvoinnin indikaattorit
 • Nuorten hyvinvointierot
 • Terveyssosiologia

Päätehtävät

 • Hyvinvoinnin eriarvoisuuden ja alueellisten hyvinvointierojen tutkimus 
 • Ilmiöpohjainen sosiaalitutkimus ja sosiaaliraportoinnin kehittäminen
 • Tutkimushankkeiden johtaminen

Koulutus

 • 1999, lääketieteellisen sosiologian dosentti, Helsingin yliopisto
 • 1998, VTT, sosiologia, Helsingin yliopisto

Työkokemus

 • 2012–, tutkimusprofessori, THL
 • 2019–2020, yksikön päällikkö, THL
 • 2010–2014, osastojohtaja, THL
 • 2009, yksikön päällikkö, THL
 • 2006–2008, ryhmäpäällikkö, Stakes
 • 2002–2005, erikoistutkija, Stakes 

Käynnissä olevat projektit

 • Suomalaisten hyvinvointi ja eriarvoisuus (SHV 2022)
 • Lasten ja nuorten politiikkatoimien vaikuttavuus (INVEST-THL-B)
 • HeatClim – Helteen sosiaaliset erot
 • ClimateNudge – Ilmastotuuppaamisen sosiaalinen hyväksyttävyys
 • TobRisk - pohjoismainen tutkimus Covid-19:n yhteydestä tupakointiin ja nuuskan käyttöön
 • NUPAT - Nuorten palvelut tienhaarassa kartoitus nuorten sotepalvelujen haasteista hyvinvointialueilla

Edustukset

 • Yhteiskuntapolitiikka-lehti, toimitusneuvosto
 • THL:n tutkimuseettinen neuvosto, varapuheenjohtaja
 • THL:n professorikunta, puheenjohtaja

Julkaisuja

Tieteelliset artikkelit

Kirja-artikkelit

 • Karvonen S, Kestilä L, Mukkila S. Väestön elinolot ja sairastavuus. Teoksessa: Laura Kestilä & Sakari Karvonen. Suomalaisten hyvinvointi 2018. Helsinki, THL 2019, 46–62
 • Ilmarinen K, Kauppinen TM, Karvonen S. Asuinolot ja niiden alueellinen vaihtelu. Teoksessa: Laura Kestilä & Sakari Karvonen. Suomalaisten hyvinvointi 2018. Helsinki, THL 2019, 63–77
 • Karvonen S, Kestilä L, Kauppinen T. Kokevatko nuoret saavansa tarvitsemiansa sosiaali- ja terveyspalveluja? - tuloksia väestötutkimuksista. Teoksessa: Sanna Aaltonen & Antti Kivijärvi (toim.) Nuoret aikuiset hyvinvointipalvelujen käyttäjinä ja kohteina. Gaudeamus 2017.
 • Karvonen S, Sihto M. Terveyden edistäminen ja eriarvoisuus. Teoksessa: Sakari Karvonen & Laura Kestilä & Tomi Mäki-Opas (toim.) Terveyssosiologian linjoja. Gaudemaus 2017, 57–75.
 • Karvonen, Sakari ym. (2015) Koulujen eriytyminen hyvinvoinnin ja koulumenestyksen suhteen Helsingin metropolialueella vuosina 2002-2010. Teoksessa M.-P. Vainikainen & A. Rimpelä (toim.): Nuorten kehitysympäristö muutoksessa. Peruskoulujen oppimistulokset ja oppilaiden hyvinvointi eriytyvällä Helsingin seudulla. Tutkimuksia No 363. Helsinki: Helsingin yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, 53-68.
 • Karvonen, Sakari (2015) Hyvinvoinnin alue-erojen jäljillä: politiikkaa vai paikallista kehittämistä? Teoksessa A. Kaihovaara (toim.): Jakolinjojen Suomi. Helsinki: Kalevi Sorsa -säätiö, 119–140.

Lehtiartikkelit

Toimitetut teokset

 • Karvonen S, Kestilä L & Saikkonen P (eds). Suomalaisten hyvinvointi 2022. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2022.
 • Eronen, Anne & Hiilamo, Heikki  & Ilmarinen, Katja  & Jokela, Merita  & Karjalainen, Pekka  & Karvonen, Sakari  & Kivipelto, Minna  & Koponen, Erja  & Leemann, Lars  & Londén, Pia  & Saikku, Peppi (2020) Sosiaalibarometri 2020. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Helsinki.
 • Kestilä S, Karvonen S. Suomalaisten hyvinvointi 2018. Helsinki: THL 2019.
 • Karvonen S, Kestilä L, Mäki-Opas T. Terveyssosiologian linjoja. Helsinki: Gaudeamus 2017
 • Lammi-Taskula, Johanna & Karvonen, Sakari (2014) Lapsiperheiden hyvinvointi 2014. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Väitöskirja/Lisensiaattityö

 • Karvonen, Sakari (1997) The Regional Context of Health Behaviour among Finnish Adolescents. Research reports 76. Helsinki: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences. National Research and Development Centre for Welfare and Health.