COVID-19-pandemia osoitti yhtenäisen ja kattavan tilannekuvan tarpeen

Julkaisuajankohta 28.6.2023

Koronaepidemian hoito edellytti kansallisen tietopohjan jatkuvaa hyödyntämistä sekä tietotuotannon nopeuttamista ja laajentamista. Pandemian alkaessa kattavaa ja ajantasaista kansallista tilannekuvaa koko terveydenhuollosta ei kuitenkaan ollut. 

Pandemian alettua Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän toimijat alkoivat nopeasti rakentaa järjestelmiä paremman kansallisen tilannekuvan muodostamiseksi.

Kansallinen tilannekuva koostettiin THL:n rekistereistä ja kyselyistä, tehohoidon laaturekisteristä, materiaalisen valmiuden tilannekuvasta sekä Fimean muodostamasta lääkehoidon tilannekuvasta.

”Tilannekuvakokonaisuus rakennettiin eri tietolähteistä pitkälti koronapandemiaa varten”, kertoo THL:n kehittämisjohtaja Jukka Jokinen.

Toimintaa arvioimalla varaudutaan myös tuleviin infektiouhkiin

Koronavirusepidemia nosti esiin useita tilannekuvaa koskevia haasteita. Valtakunnallista päätöksentekoa varten nousi uusia tietotarpeita esimerkiksi käytössä olevista tiloista, laitteista ja varusteista, joita ei ennen ollut koettu merkityksellisiksi yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta. Tilannekuva ja siitä johdetut päätökset tuli myös saada aikaan aikaisempaa paljon nopeammassa tahdissa.

Uusia tiedonkeruita oli pandemian aikana kehitettävä nopeasti. Osa tiedonkeruista oli työvoimavaltaisia, vaati muistuttelua ja tuotti maantieteellisesti vaihtelevia tuloksia. 

Laadukas ja oikea-aikainen tieto on edellytys laadukkaalle päätöksenteolle ja terveysturvallisuuden ylläpitämiselle. Kriisitilanteessa päätöksenteon tueksi saatavan tiedon ajantasaisuus, kattavuus ja laatu saattavat kuitenkin poiketa normaalitilanteesta. Päätöksiä voidaan joutua tekemään puuttuvan ja muuttuvan tiedon varassa.

”Pandemia-ajan työtä ja tietopohjaa arvioimalla voimme varmistaa, että seuraaviin häiriötilanteisiin olemme varautuneet laadukkaalla tiedolla. Varautuminen ja tilannekuva edellyttävät hyvää yhteistyötä hyvinvointialueiden, niiden valmiuskeskusten, THL:n ja muiden poikkihallinnollisesti toimijoiden kesken”, sanoo THL:n Terveysturvaajat-osaston johtaja Otto Helve.

Ajantasaiset ja laadukkaat kansalliset rekisterit muodostavat pohjan tilannekuvalle

COVID-19-pandemian aikana pystyttiin ensimmäistä kertaa seuraamaan sairaalahoitoon joutuvien henkilöiden ominaisuuksia, hoitojaksojen kestoja ja palvelujärjestelmälle aiheutuvaa kuormitusta viikoittain.

Kansallisella ja alueellisella tasolla pystyttiin tuottamaan tietoa esimerkiksi koronasairaalahoidon ilmaantuvuudesta pandemian kannalta tärkeiden taustatekijöiden, kuten riskiä lisäävien sairauksien, iän sekä saatujen rokoteannosten mukaan. Lisäksi pystyttiin seuraamaan rokotusten kykyä estää sairaalahoitoa vaativia taudinkuvia tai kuolemia.

Tilannekuvan rakentaminen muuttuvassa tilanteessa edellytti tietojen yhdistämistä useista eri rekistereistä ja tietolähteistä.

”Myös jatkossa on keskityttävä kansallisten sosiaali- ja terveysrekisterien kehittämiseen yhdessä hyvinvointialueiden kanssa, jotta ei kuormiteta terveydenhuollon ammattilaisia erilliskyselyillä”, Jukka Jokinen painottaa.

Tilannekuvatietoa tulee kehittää edelleen

Tuoreessa Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecimissa julkaistavassa THL:n asiantuntijoiden katsausartikkelissa kuvataan ja arvioidaan pandemian aiheuttamia tiedonkeruutarpeita ja -prosesseja sekä tehdään johtopäätöksiä tulevaisuuden kehitystarpeista.

Terveysturvallisuuden ylläpitämisen kannalta tilannekuvaa varten tarvittavien tietojen saatavuus on ensiarvoisen tärkeää – myös muiden viranomaisten tietolähteistä. Pandemioiden välinen aika tulee käyttää rekisteritiedon laadun, ajantasaisuuden ja muiden tiedon käytettävyyttä turvaavien ratkaisujen kehittämiseen.

”THL:n tietopohja muodostaa kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon tilannekuvan ja -ohjauksen selkärangan”, toteaa artikkelin pääkirjoittaja, THL:n teknologia- ja riskienhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho

”Tilannekuvan kehitykseen tulee investoida jo hyvän sään aikana. Kansallisten rekisterien monikäyttöisyys epidemiaseurantaan, tilastointiin ja korkeatasoiseen tutkimukseen palauttaa lopulta tehdyt investoinnit takaisin yhteiskunnalle”, Yrttiaho korostaa.

Lisätietoja

Aikakauskirja Duodecim 13/2023. Teema: Terveysturvallisuus 

THL:n blogi kansallisesta tietopohjasta 8.2.2023

Otto Helve
Johtaja
Terveysturvaajat-osasto, THL
puh. 029 524 7711
[email protected]

Jukka Jokinen
Kehittämisjohtaja
Tiedonvälittäjät-osasto, THL
puh. 029 524 8683
[email protected]

Aleksi Yrttiaho
Teknologia- ja riskienhallintajohtaja
THL
puh. 029 524 7671
[email protected]
 

Infektiotaudit ja rokotukset Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla koronavirus - thlfi tilastouutinen - thlfi