Ekstaasiin liittyvien kuolemien määrä on lisääntynyt Suomessa

Julkaisuajankohta 7.4.2021

Ekstaasiin eli MDMA:han liittyvien kuolemien määrä lisääntyi Suomessa vuosina 2001–2017. Tuoreessa tutkimuksessa tarkasteltiin ekstaasiin liittyvien kuolemantapausten kehitystä pidemmällä ajanjaksolla Suomessa, Australiassa, Portugalissa ja Turkissa. Kyseessä on ensimmäinen kansainvälinen vertailututkimus ekstaasikuolleisuudesta.

Tarkastelujaksolla Suomessa oli kaikkiaan sata sellaista kuolemantapausta, joissa ekstaasi oli joko myrkytyskuoleman aiheuttajana tai sen arvioitiin muuten myötävaikuttaneen kuolemaan. 

Ekstaasikuolleisuus kasvoi tutkimusajanjaksolla kaikissa tarkastelluissa maissa. Suomessa ja Portugalissa myös jätevesitutkimukset vahvistavat lisääntyvän trendin ekstaasin käytössä. Tutkimuksen tarkastelujakson pituus vaihteli maiden välillä, mutta kaikille maille yhteinen tarkastelujakso oli vuosina 2011–2017.

Grafiikka ekstaasiin liittyvästä kuolleisuudesta tutkimuksen maissa vuosina 2011 ja 2017. Sisältö kuvattu leipätekstissä.

Vuosina 2011–2017 ekstaasikuolleisuuden trendi oli jyrkin Turkissa, jossa kuolemien määrä kasvoi 0,05:stä 0,37:ään per 100 000 asukasta. Suomessa ekstaasiin liittyvien kuolemien määrä yli kolminkertaistui tällä ajanjaksolla 0,09:stä 0,33:een per 100 000 asukasta. Portugalissa ekstaasikuolemien määrä kasvoi väkilukuun suhteutettuna 0,03:sta 0,12:een ja Australiassa 0,02:sta 0,12:een per 100 000 asukasta.

Kuolemat ovat usein monen aineen yhteisvaikutuksen aiheuttamia

Suomessa tutkituista kuolemista yli puolet, 57 prosenttia, aiheutui ekstaasin ja muiden huumeiden yhteismyrkytyksestä. Ekstaasi oli kuoleman myötävaikuttavana tekijänä 30 prosentissa tarkastelluista kuolemista, jolloin kuolinsyynä oli jokin muu kuin myrkytys, esimerkiksi liikenneonnettomuus tai muu tapaturma.

”Tutkimus vahvistaa aiempaa käsitystä siitä, että vaikka useimmat ekstaasiin liittyvät kuolemat ovat usean aineen yhteisvaikutuksen aiheuttamia, kuolemaan johtava myrkytys voi aiheutua myös pelkän ekstaasin käytöstä. Riskiä lisää se, että ekstaasipillereiden MDMA-pitoisuuden on todettu kasvaneen vuosi vuodelta”, sanoo oikeuskemisti Pirkko Kriikku THL:stä.

Suomessa tyypillisiä muita löydöksiä ekstaasiin liittyvissä kuolemantapauksissa olivat muut stimulanttihuumeet, kuten amfetamiini, sekä opioidit ja bentsodiatsepiinit. Kolmanneksessa tapauksista todettiin myös alkoholia.

Suomessa tutkimusmaista alhaisin keski-ikä ekstaasiin liittyvissä kuolemissa

Suomessa ekstaasiin liittyvien kuolemien uhrit olivat tutkimusmaista nuorimpia, keski-iältään 24-vuotiaita. Vanhimpia uhrit olivat Portugalissa, keski-iältään 28-vuotiaita. Suomessa ja Turkissa miesten ja naisten keski-iässä ei ollut eroja, kun taas Australiassa naiset kuolivat ekstaasin vuoksi merkittävästi nuorempina kuin miehet.

”Aiemmat tutkimukset osoittavat, että erityisesti nuoret käyttäjät eivät välttämättä tiedä ekstaasin käyttöön liittyvistä vaaroista, kuten vaihtelevista pitoisuuksista pillereissä”, Kriikku toteaa.

Suurin osa ekstaasiin liittyvien kuolemien uhreista oli miehiä. Suomessa ja Australiassa miesten osuus oli 81 prosenttia, Portugalissa 93 prosenttia ja Turkissa 94 prosenttia.

Ekstaasitakavarikkojen määrä kasvoi Suomessa seurantajaksolla

Vuosina 2001–2017 Suomen ekstaasitakavarikkojen määrä kasvoi, mutta takavarikoidun MDMA:n kokonaismäärä vaihteli paljon vuosien välillä. Selkeää kasvavaa trendiä ei havaittu.

Takavarikoidun ekstaasin määrät olivat Suomessa ja Portugalissa varsin pieniä verrattuna Australiaan ja Turkkiin. Siellä suurimmat vuosittaiset takavarikkomäärät olivat jopa satakertaisia verrattuna Suomen ja Portugalin suurimpiin lukuihin. Maiden väkiluvut eroavat kuitenkin huomattavasti toisistaan. 

Tutkimus on julkaistu arvostetussa Addiction-tiedelehdessä. 

Lisätietoja:

Trends in MDMA-related mortality across four countries (englanniksi, Addiction-tiedelehti)

Pirkko Kriikku
oikeuskemisti
THL
puh. 029 524 8054
[email protected] 

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Pääsivusto huumeet - thlfi myrkytyskuolema - thlfi päihdekuolema - thlfi päihteet - thlfi