Ensimmäinen laaja päihde- ja riippuvuusstrategia linjaa suuntaviivat tulevalle työlle

Julkaisuajankohta 9.4.2021

Kädet

Juuri julkaistun päihde- ja riippuvuusstrategian tavoitteena on ehkäistä ja vähentää alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä huumausaineiden käytöstä ja rahapelaamisesta aiheutuvia riskejä, haittoja ja ongelmia kaikissa ikäryhmissä.

Ministeri Krista Kiurun johdolla valmisteltu strategia on ensimmäinen päihteitä ja riippuvuuksia laaja-alaisesti yhteen kokoava kansallinen strategia. Strategia luo lähtökohdat politiikkatoimien, ehkäisyn, haittojen vähentämisen, hoidon ja kuntoutuksen tehostamiselle.

Päihde- ja riippuvuusstrategia linjaa toimintaa vuoteen 2030 asti.

”Suomessa tehdään jo nyt paljon työtä päihde- ja riippuvuusongelmien ehkäisemiseksi ja hoitamiseksi. Jatkossakin laajaa, monialaista yhteistyötä eri toimijoiden välillä tarvitaan ja strategialla tätä halutaan tiivistää”, korostaa neuvotteleva virkamies Elina Kotovirta STM:stä.

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma terävöittää yhteistä tekemistä

Samaan aikaan strategian kanssa julkaistaan Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman (2015–2025) väliarviointi ja päivitys. Päivityksessä huomioidaan toimintaympäristön muutokset ja toimien tehostamisen uudet tarpeet.

THL koordinoi toimintaohjelman toimeenpanoa. Ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi THL:n kansallisessa ohjaus- ja kehittämistehtävässä kiinnitetään vastedes entistä enemmän huomiota ehkäisevän päihdetyön sisältöjen ja laadun vahvistamiseen päihde- ja riippuvuusstrategian linjauksen mukaisesti.

”Ehkäisevän päihdetyön rakenteet kunnissa ovat vahvistuneet viime vuosina, vaikka niissä on vielä paikoin parantamisen varaa. Erityistä tarvetta on hyväksi havaittujen ja vaikuttavien menetelmien edelleen kehittämiselle ja toimeenpanolle. Esimerkiksi päihde- ja riippuvuuskysymysten puheeksiottoa ja tukea laajalti eri palveluissa on tarpeen tehostaa. Lisäksi eri yhteisöjen kannattaa tarkistaa tekemisen tapojaan: ovatko nämä juuri niitä toimivimmiksi todettuja?”, kommentoi kehittämispäällikkö Jaana Markkula THL:stä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi esimerkiksi työllisyyspalveluissa, oppilaitoksissa, nuorisotyössä, Puolustusvoimissa ja nuorten matalankynnyksen palveluissa, kuten Ohjaamoissa, voidaan tunnistaa jo varhain ja ehkäistä päihteiden ja tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä sekä haitallista rahapelaamista.

THL:ssä valmistellun strategian taustaselvityksen perusteella varhaiseen tunnistamiseen ja ongelmien neutraaliin kohtaamiseen on tarvetta.

”Vaikka päivittäin tupakointi ja alkoholin kokonaiskulutus ovat vähentyneet Suomessa viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana, ne ovat edelleen merkittäviä kansanterveyden riskitekijöitä. Myös laittomien päihteiden ja nuuskan käytön lisääntyminen edellyttävät uusien ennaltaehkäisyn menetelmien kehittämistä”, toteaa erikoistutkija Katariina Warpenius THL:stä.

STM:n tiedote

Kotovirta, Elina, Markkula, Jaana, Pajula, Mari, Paavola, Meri, Honkanen, Reetta & Tuominen, Ismo (2021). Päihde- ja riippuvuusstrategia. Yhteiset suuntaviivat vuoteen 2030. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja ja muistioita 2021:17.

Markkula, Jaana, Rapeli, Saara, Kemppainen, Johanna & Kotovirta, Elina (2021). Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma. Väliarviointi ja tehostettavat toimet vuoteen 2025. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja ja muistioita 2021:13.

Warpenius, Katariina (toim.) (2021). Alkoholi-, tupakka-, huumausaine- ja rahapelitilanne Suomessa. Päihde- ja riippuvuusstrategian taustaselvitys. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi 4/2021.

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman verkkosivut (muun muassa kooste väliarvioinnista ja päivityksistä).

Lisätietoja

Jaana Markkula
kehittämispäällikkö (ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma)
THL
puh. 029 524 8802
[email protected]

Elina Kotovirta
neuvotteleva virkamies (päihde- ja riippuvuusstrategia)
STM
puh. 029 516 3713
[email protected]

Katariina Warpenius
erikoistutkija (strategian taustaselvitys)
THL
puh. 029 524 7019
[email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Pääsivusto alkoholi - thlfi ehkäiseväpäihdetyö - thlfi huumeet - thlfi rahapelit - thlfi tupakka - thlfi