Ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi tarvitaan tietoa ja ymmärrystä

Julkaisuajankohta 10.1.2024 14.11
Uutinen

Ikääntyneiden hyvinvoinnin, toimintakykyisyyden ja osallisuuden edistäminen on ikääntyvässä Suomessa ajankohtainen tavoite. Ikääntyneiden määrän kasvaessa ja pitkäikäisyyden yleistyessä on oleellista hahmottaa, mitkä tekijät tukevat ikääntyneiden hyvinvointia ja toimintakykyisyyttä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Ikäinstituutti julkaisivat joulukuussa raportin, jossa hahmotetaan ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin nykytilaa.

Ikääntyneiden mielen hyvinvointi on verrattain hyvällä tasolla. Suomalaista aikuisväestöä tarkasteltaessa on havaittu, että mielen hyvinvointi on vahvimmillaan 65–74-vuotiailla. Erityisesti 80 vuotta täyttäneiden mielen hyvinvointiin tulisi kuitenkin kiinnittää huomiota heidän mielen hyvinvointinsa ollessa heikommalla tasolla kuin nuorempien ikääntyneiden. 

Mielen hyvinvointi on arvokasta itsessään, mutta se on myös yhteydessä muun muassa parempaan elämänlaatuun ja fyysiseen terveyteen. Tämän takia ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi tarvitaan tietoa ja ymmärrystä ilmiöstä. 

Raportti toimii keskustelun avauksena aiheeseen, josta tiedetään yhä liian vähän

Raportissa käsitellään ikääntyneiden mielenterveyden edistämistä useista eri näkökulmista, esitellään käytännön työvälineitä mielen hyvinvoinnin huomioimiseen sekä tarkastellaan iäkkäiden palveluiden käyttöä tilastotietojen valossa. Raportti antaa myös kuvaa ikääntyneiden elämäntilanteesta, elintavoista, koetusta fyysisestä terveydestä ja toimintakyvystä, avun tarpeesta ja sen saamisesta, turvallisuuden tunteesta ja taloudellisesta tilanteesta.

Raportin loppuun on koottu suosituksia ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin edistämiseksi. Suositukset kohdentuvat aina kansalliselta tasolta ikääntyneiden parissa työskentelevien ammattilaisten toimintaan.

Raportin toivotaan toimivan lähtökohtana tulevaisuuden toimille

Raportin suositukset antavat suuntaviivoja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen eri tasoilla, palveluiden kehittämiseen, iäkkäiden osallisuuden tukemiseen sekä aiheen parissa tehtävälle tutkimukselle. Raportti tarjoaa laaja-alaisen katsauksen ikääntyneiden mielen hyvinvointiin ja toimii keskustelunavauksena aiheeseen, josta puhutaan ja tiedetään vielä verrattain vähän.

Lisätietoja

Ikääntyneiden mielen hyvinvoinnin nykytila Suomessa. Raportti 8/2023, THL.

Pia Solin
johtava asiantuntija
THL
[email protected] 

Elli Lukkarinen
suunnittelija
THL
[email protected] 

Ikääntyminen Mielenterveys Mielenterveys Uutiset ja tiedotteet