Kuudella vauvalla kymmenestä on yksityinen sairauskuluvakuutus

Julkaisuajankohta 28.2.2023

Yksityinen sairauskuluvakuutus oli kuudella kymmenestä vauvasta vuonna 2020. Nelivuotiailla osuus oli hieman pienempi. Vakuutettujen lasten äidit olivat saamiinsa perusterveydenhuollon lääkäripalveluihin yhtä tyytyväisiä kuin ne, joilla ei ollut vakuutusta. Tiedot selviävät FinLapset-tutkimuksen vuosina 2018 ja 2020 tehdyistä kyselyistä.

Nuorimmissa ikäluokissa vakuutettujen osuus on huomattavasti suurempi kuin yksityislääkärikäynneistä Kela-korvausta saaneiden osuus, mikä selviää Kelan toimittamasta aineistosta. Yksityislääkärikäyntiin liittyviä Kela-korvauksia saaneiden ja vakuutuksen ottaneiden osuudet vaihtelevat alueittain ja perheen sosioekonomisen aseman mukaan.  

Vanhempien taloudellinen tilanne vaikuttaa vakuutusten hankkimiseen

Vanhempien taloudellinen tilanne on yhteydessä vakuutusten hankkimiseen. Myös vanhempien koulutuksella, perheen lapsimäärällä ja perhetyypillä on yhteys vakuutusten yleisyyteen. Taloustilanteensa hyväksi kokevissa kahden vanhemman ja yhden lapsen perheissä nelivuotiaista lapsista 72 prosenttia oli vakuutettuja. Toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaista alle viidesosa oli ottanut vakuutuksen lapselleen. Taloutensa melko huonoksi tai huonoksi kokevista kuitenkin yli kolmannes oli ottanut vakuutuksen.  

”Vakuutuksen ottamista lapselle ei selitä pelkästään perheen taloudellinen tilanne, sillä pienituloisetkin ottavat vakuutuksia eivätkä kaikki hyvin toimeentulevat ota niitä. Asia ei ole yksiselitteinen eikä kysymys vakuutuksen ottamisessa ehkä olekaan suoraan kustannuksista ja hyödyistä. Voi olla, että erityisesti ensimmäisen lapsen vanhemmille vakuutuksen ottaminen näyttäytyy osana hyvää vanhemmuutta ja osana varautumista tuleviin sairasteluihin”, pohtii erityisasiantuntija Petri Paju Lastensuojelun Keskusliitosta. 

Lasten yksityislääkärikäyntien Kela-korvauksia eniten suurten kaupunkien ympäristökunnissa

Kolmasosa kaikista 1–3-vuotiaista lapsista sai vuonna 2021 Kela-korvausta yksityislääkärikäynneistä. Neljännes korvausta saaneista oli helsinkiläisiä tai espoolaisia. Suurimmat Kela-korvausta saaneiden osuudet olivat kuitenkin suurten kaupunkien ympäristökunnissa, erityisesti Turun ympäristössä. 

”Yksityislääkärikäynneissä on selvää alueellista vaihtelua, mikä viittaa siihen, että myös vakuutusten ottamisessa on alueellisia eroja. Vakuutusten ottamiseen vaikuttaa varmaan yksityisten ja julkisten palvelujen tarjonta, mutta myös mahdolliset alueellisesti elävät käsitykset vakuutuksen ottamisen merkityksestä”, Paju tiivistää. 

Tiheämmin asutetuilla alueilla vakuutukset olivat yleisempiä eikä vakuutettujen osuus lapsista juuri vähentynyt vauvaikäisistä nelivuotiaisiin. 

Lisätietoja 

FinLapset-tutkimuksen mukaan yli puolella vauvoista ja nelivuotiaista lapsista on sairauskuluvakuutus − yksityislääkärillä käy kolmasosa pienistä lapsista. Tutkimuksesta tiiviisti 10/2023. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.  

Petri Paju
erityisasiantuntija, Lastensuojelun keskusliitto
p. 050 578 0259
[email protected]

Reija Klemetti
tutkimuspäällikkö, THL
p. 029 524 7265
[email protected]

Maaret Vuorenmaa
erikoistutkija, THL
p. 029 524 7008
[email protected]

Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto news pääuutinen - thlfi tutkimusuutinen - thlfi