Kysely- ja välityspalvelun konsepti julkaistu - kehittäminen käynnistyy piakkoin

Julkaisuajankohta 26.10.2022

Kysely- ja välityspalvelusta on valmistunut jatkokehittämistä käsittelevä konsepti, joka kuvaa palvelun nykytilan, hyödyt, tavoitetila ja kehittämistarpeet ratkaisuehdotuksineen. Kehittämisen tiekartta määrittelee tavoitetilan vaiheittaisen saavuttamisen. THL on laatinut konseptin sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Konseptin sisältämien kehittämisehdotusten toteuttamisen aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Kysely- ja välityspalvelu on Kanta-palveluihin kuuluva tietojärjestelmäpalvelu, jonka avulla Kantaan tallennettuja asiakastietoja voidaan välittää sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille. Palvelu on käytössä tietyille Kanta-palveluun tallennettaville sähköisille terveydenhuollon todistuksille ja lausunnoille. Kysely- ja välityspalvelun tavoitetilassa palvelua käytetään laajamittaisesti välitettäessä sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisiä tietoja muille viranomaisille.

Palvelun käytöstä hyötyvät useat eri toimijat. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset hyötyvät sähköisten lomakkeiden avulla tiedon tuottamisen nopeutumisesta. Erilaiset todistukset ja lausunnot sekä ilmoitukset ja muut koostetiedot muodostuvat automaattisesti potilastietojen kirjaamisen yhteydessä. Yhtenäisten lomakkeiden tietosisällöt ovat myös helpompi ja nopeampi täyttää.

Paperilla olevien tietojen toimittaminen vähenee merkittävästi

Tiedon sähköinen ja nopea välittäminen hyödyttää niin kansalaista kuin tietoa tuottavia sekä vastaanottavia organisaatiota, kun sosiaali- tai terveydenhuollon tietoja siirretään digitaalisesti muille viranomaisille tai muille vastaanottajille. Kysely- ja välityspalvelun käytön myötä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajien toiminta tehostuu paperilomakkeiden postitukseen ja arkistoinnin jäädessä pois. Myös vastaanottavien organisaatioiden toiminta tehostuu, kun ne voivat hyödyntävät sähköisesti välitettyä potilas- ja asiakastietoa osana omia sähköisiä palvelujaan ja suoraan omissa tietojärjestelmissään. Jos tietojen välittäminen edellyttää vastaanottajan yhteydenottoa tietojen lähettäjään, tietopyynnöt kulkevat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajille Kanta-palvelun välittäminä. 

Myös kansalainen voi itse väittää tietoa OmaKannasta, joten sähköinen tietojen välitys nopeuttaa kansalaisen palvelu- ja asiointiprosesseja.

Palvelun kehittäminen etenee vaiheittain

Kansallisten lomakkeiden ja todistusten tietorakenteita on kehitettävä, jotta tietojen välittämisen tavoitetilaan päästäisiin. Tavoite on toteuttaa sähköisiin lomakkeisiin komponenttipohjaisia tietokenttiä, automatisoida tietojen muodostumista ja kopiointia asiakas- ja potilastiedosta lomakkeille sekä hyödyntää enemmän koosteita lomakkeiden sijaan. Lisäksi on suunniteltava ja toteuttava uudet toimintatavat ja käsittelyprosessit kaikille kysely- ja välitystoimintaan osallistuville.

Kysely- ja välityspalvelua kehitetään siten, että se toimii asiakastietolain (784/2021, 22§) kuvaamissa tilanteissa ja siten, että palvelun laajentaminen uusille vastaanottajille tulee mahdolliseksi. Palvelun hyödyt tarvitaan nykyistä laajemmin käyttöön terveydenhuollossa ja tulevaisuudessa myös sosiaalihuollossa.

Konsepti ehdottaa palvelun kehittämistä kolmessa eri vaiheessa. Perustoiminnallisuuksien kehittäminen käynnistyy vuonna 2023, jotta palvelulla voisi välittää todistuksia, lausuntoja ja muita asiakirjoja uusille vastaanottajatahoille. Uusien sähköisten lomakkeiden kehittämisen aikatauluun vaikuttaa asiakastietolain ns. siirtymäsäännös: lokakuu 2026 on useiden välitykseen tarvittavien lomakkeiden Kanta-palveluun arkistoinnin takaraja.

Kysely- ja välityspalvelun kehittäminen käynnistyy sosiaali- ja terveysministeriön tuella.  Konseptin muiden vaiheiden toteutuksen aikataulu vahvistuu myöhemmin.

Kysely- ja välityspalvelun jatkokehityksen konsepti (sähköinen julkaisu)

Aiheesta lisää

Kysely- ja välityspalvelu - Sote-ammattilaiset (kanta.fi)
Todistukset ja lausunnot - Sote-ammattilaiset (kanta.fi)
Terveydenhuollon todistukset ja lomakkeet - Järjestelmäkehittäjät (kanta.fi)

Lisätietoja:

[email protected] 

Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla kanta - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla