Mitä hyvään elämän loppuvaiheen hoitoon tarvitaan? Uudet suositukset auttavat hyvinvointialueita parantamaan saattohoidon laatua

Julkaisuajankohta 2.3.2022

Laadukkaan palliatiivisen hoidon ja saattohoidon pitäisi olla kaikkien sitä tarvitsevien saatavilla asuinpaikasta ja diagnoosista riippumatta. Nykyään tämä ei toteudu muun muassa koska palliatiivisen hoidon mahdollisuuksia ei tunnisteta terveydenhuollossa riittävän hyvin.

Palliatiivisen hoidon tavoitteena on lievittää kärsimystä ja vaalia elämänlaatua, jotta kuolemaan johtavaa sairautta sairastava potilas voisi elää aktiivista elämää mahdollisimman vähäisin oirein. Saattohoito on palliatiivisen hoidon viimeinen vaihe.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut uuden laatusuosituksen tukemaan hyvinvointialueita ja yksiköitä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laadun parantamisessa. Suositukseen on koottu asiat, joista hyvä elämän loppuvaiheen hoito muodostuu. Lisäksi iäkkäiden ihmisten palveluihin on tehty laatukäsikirja, joka tukee yksiköitä elämän loppuvaiheen hoidon kehittämisessä. 

Laatukriteerit määrittelevät hyvän hoidon

Suosituksessa asiantuntijaryhmä esittelee laatukriteerit, joiden tarkoitus on auttaa hyvinvointialueita ja yksiköitä suunnittelemaan toimintansa ja suuntaamaan resurssinsa niin, että ne voivat tarjota hyvää elämän loppuvaiheen hoitoa. Laatukriteereissä määritellään, millaisia rakenteita hoitoon tarvitaan ja millaiset asiat ovat potilaan hoitoprosessin kannalta tärkeitä. 

”Laatukriteerit kuvaavat asioita, joiden tulee toteutua, jotta hoito tai palvelu on laadukasta”, kertoo palliatiivisen lääketieteen professori Tiina Saarto

Suosituksessa potilaan hoitoprosessin vaiheet käsitellään hoitoon pääsystä kuolemaan saakka. Niissä korostuvat esimerkiksi ennakoiva hoidon suunnittelu, oireiden hoito, psykososiaalinen tuki ja läheisten huomiointi. Järjestämiseen ja tuottamiseen liittyvissä laatukriteereissä määritellään esimerkiksi henkilöstön riittävyys ja osaaminen sekä palveluketjun johtamisen ja toiminnan suunnittelun kannalta olennaiset asiat.

Kriteereitä voi soveltaa kaikissa yksiköissä, joissa hoidetaan elämän loppuvaiheessa olevia potilaita. 

Laatukäsikirja näyttää suuntaa elämän loppuvaiheen hoidon laadun seurannalle 

Laatusuosituksen lisäksi julkaistaan laatukäsikirja, jossa palliatiivisen hoidon laadun osatekijöitä, mittaamista ja laatujohtamista käsitellään iäkkäiden palvelujen näkökulmasta. Käsikirjan laatuindikaattorit toimivat yksiköissä suunnannäyttäjänä hoidon suunnittelulle ja laadun seurannalle. Ne soveltuvat erilaisiin iäkkäiden palvelujen yksiköihin kotihoidosta palveluasumiseen.

”Käsikirja on työväline, joka auttaa yksiköitä asiakaskeskeiseen lähijohtamiseen ja hoidon systematisointiin. Laatukäsikirjaa voi hyödyntää myös omavalvonnan suunnittelussa”, kertoo käsikirjatyötä johtanut professori Harriet Finne-Soveri.

Yksiköt voivat käyttää laatukäsikirjaa lisäksi palvelujen kilpailuttamisen tukena, ammattilaiset oppimisen välineenä ja valvovat viranomaiset omassa työssään.

Tavoitteena yhdenvertainen elämän loppuvaiheen hoito 

”Uudet suositukset tukevat etenkin hyvinvointialueiden johtajia ja päättäjiä toiminnan kehittämisessä ja uutta rakentaessa. Lisäksi ne auttavat yksiköitä suuntaaman toimintansa elämän loppuvaiheen hoidon laadun kannalta oikeisiin asioihin”, sanoo THL:n johtava asiantuntija Teija Hammar.

”Julkaisujen tavoitteena on edistää hoidon yhdenvertaisuutta ja luoda pohjaa hoidon laadun yhtenäiselle arvioinnille ja seurannalle. Hyvän elämän loppuvaiheen hoidon pitää olla saatavilla kaikkialla Suomessa”, hän jatkaa.

Laatusuositus ja käsikirja tehtiin osana sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja THL:n Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laatutieto -projektia, ja ne ovat jatkoa STM:n aiemmille palliatiivisen hoidon järjestämissuosituksille. 

Lisätiedot

Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kansallinen laatusuositus

Laatukäsikirja elämän loppuvaiheen hoitoon iäkkäiden ihmisten palveluissa

Kohti palliatiivisen hoidon laaturekisteriä. Palliatiivisen hoidon ja saattohoidon laatutieto -projektin loppuraportti

Asiantuntijaryhmä haluaa elämän loppuvaiheen hoidon laaturekisteriin – uusilla suosituksilla ja toimenpidekoodeilla yhtenäistetään palliatiivisen hoidon laatua ja kirjaamista (Tiedote, STM)

Teija Hammar
johtava asiantuntija
p. 029 524 7149
[email protected]

Tiina Saarto
ylilääkäri, professori
HUS Palliatiivinen keskus
p. 050 427 0256
[email protected]

Harriet Finne Soveri
vieraileva tutkija, professori emerita
p. 040 132 6006
[email protected]

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Ikääntyminen Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen pääuutinen - thlfi