Oikeus kunnioittavaan kohtaamiseen kuuluu kaikille – ammattilaisten osaamisen vahvistaminen avainasemassa

Julkaisuajankohta 29.9.2023

Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusilmiöt näkyvät monin tavoin kohtaavien alojen ammattilaisten arjessa. Ammattilaisilla on oltava riittävä osaaminen näistä ilmiöistä, jotta he osaavat kohdata ja auttaa ihmisiä sekä tehdä mielenterveyttä edistävää ja päihde- ja riippuvuushaittoja ehkäisevää työtä. 

Kunnioittava ammatillinen asenne, tiedot ja taidot tukevat työssä myös ammattilaisen jaksamista. Sosiaali- ja terveysministeriön Kansanterveyden neuvottelukunnan alainen Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusasioiden jaosto antoi suositukset tätä tukevan osaamisen vahvistamiseksi.

Eri tutkintojen sisällöissä merkittäviä eroja

Jaosto teki selvityksen mielenterveys-, päihde- ja riippuvuussisältöjen esiintymisestä toisen asteen ammatillisten perustutkintojen tutkinnon osien sisällöissä sekä korkea-asteen tutkintojen opintojaksojen sisällöissä ja osaamistavoitteissa. 

Selvityksessä keskityttiin pakollisiin tutkintojen sisältöihin sekä aloihin, joihin kuuluu tiivis vuorovaikutus ihmisten kanssa. Näitä aloja olivat sosiaali- ja terveysala (ml. lääketiede), kasvatus- ja ohjausala, turvallisuusala sekä tietyt palvelu- ja kaupalliset alat (ml. ravintola- ja cateringala) sekä hallinto- ja oikeustieteet. 

Selvityksessä havaittiin, että koulutusasteiden ja koulutusalojen välillä oli eroja mielenterveys-, päihde- ja riippuvuussisältöjen esiintymisessä. Lisäksi eroja oli myös oppilaitosten välillä. Vahvimmin mielenterveys-, päihde- ja riippuvuussisällöt näkyivät sosiaali- ja terveysalalla toisella asteella. Korkea-asteella pakollisten sisältöjen laajuus vaihteli paljon oppilaitosten välillä.

“Käytännössä eroavuudet vaikuttavat siihen, että eri oppilaitoksista valmistuvilla on erilaiset valmiudet kohdata mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusilmiöitä työssään”, huomauttaa THL:n kehittämispäällikkö Jaana Markkula.

Esimerkiksi sosionomin tutkintojen opetussuunnitelmissa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusasiat olivat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta omana opintojaksonaan, ja näitä opintojaksoja kuului pakollisena tutkintoon 4–15 opintopisteen verran.   

Päihde- ja riippuvuussisällöt sekä ehkäisevä päihdetyö näkyivät tarkastellusta kokonaisuudesta heikoimmin. Esimerkiksi tupakasta vieroitus ja toiminnalliset riippuvuudet mainittiin vain harvoin.  

Minimisisällöistä vahvistusta osaamiseen

Mielenterveys-, päihde ja riippuvuusosaamisen lisäämiseksi annetaan ehdotuksia minimisisällöiksi kohtaavien alojen peruskoulutukseen ja laajemmin työelämäperusteiseen osaamisen vahvistamiseen. Samalla kuvataan kunkin alan osaamistavoitteita tukevia esimerkkisisältöjä ja annetaan opetushenkilökunnalle vinkkejä opetuksessa hyödynnettäväksi. 

”Minimisisältöjä voi soveltaa kullakin koulutusasteella siten, että niissä huomioidaan tutkintokohtaisesti osaamistarpeen laajuus ja syvyys. Tärkeää olisi, että sisältöjä huomioidaan kohtaavien alojen ydinosaamisessa eli pakollisissa opinnoissa”, kertoo erikoissuunnittelija Saara Rapeli.

Suosituksia koulutuksen laatuun ja täydentyvään osaamiseen

Myös työpaikoilla on syytä varmistaa mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusasioiden osaaminen. Mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusosaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen edellyttävät laadukasta ja säännöllistä täydennyskoulutusta. Lisäksi keskeisillä aloilla ja organisaatioissa voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusosaamisen johtamisen malli.  

Osaamisen laadun näkökulmasta tutkintoon johtavissa koulutuksissa on olennaista painottaa kasvokkaista läsnäoloa sekä vuorovaikutuksen ja kohtaamisen harjoittelua, jotta tulevalla ammattilaisella on osaamista erilaisten ihmisten ja tilanteiden kohtaamiseen. On tärkeää, että mielenterveys-, päihde- ja riippuvuusongelmia kokevat osataan kohdata kunnioittavasti ja siten poistaa kynnystä palveluihin hakeutumiselle. 

Lisätietoja

Jaana Markkula
kehittämispäällikkö
THL
[email protected]

Saara Rapeli
erikoissuunnittelija
THL
[email protected]

Heidi Ruohio
erikoissuunnittelija
THL
[email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Mielenterveys Mielenterveys