Opioidikorvaushoidossa olevien määrä on kasvanut – hoitoon pääsyä tulisi edelleen helpottaa

Julkaisuajankohta 5.6.2023

Opioidikorvaushoidossa olevien määrä on kasvanut. Terveydenhuollon rekisterien mukaan opioidiriippuvuuden lääkkeellisessä, pitkäaikaisessa korvaushoidossa olevia oli vuonna 2021 hieman yli 7 000. Tämä oli 56 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Etenkin terveydenhuollon palveluissa perustasolla hoidossa olevien määrä lisääntyi.

”Opioidikorvaushoitoon pääsyä on viime vuosina helpotettu, mikä näkyy kasvuna hoidossa olevien määrissä. Osittain terveydenhuollon rekistereissä näkyvä kasvu johtuu myös siitä, että terveydenhuollon rekisterit ovat tarkentuneet. Etenkin perusterveydenhuollon avohoidon rekisteri on entistä kattavampi”, kertoo THL:n erityisasiantuntija Marke Jääskeläinen.

Pääosin opioidikorvaushoitoa annetaan terveydenhuollon palveluissa perustasolla, joskin tässä on jonkin verran alueellista vaihtelua. Esimerkiksi vuonna 2021 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella lähes kaikki korvaushoidon käynnit tapahtuivat perustasolla, mutta Varsinais-Suomessa Turun hoito oli keskitetty erikoissairaanhoitoon.

Kaikista terveydenhuollon rekistereissä olleista opioidiriippuvuusdiagnoosin saaneista korvaushoidossa olleiden osuus oli noin 70 prosenttia vuonna 2019. Hoidon kattavuus on kuitenkin todennäköisesti rekisteritietoja heikompi, koska osa opioidiriippuvuudesta kärsivistä on terveydenhuollon ulkopuolella tai riippuvuus on voinut jäädä tunnistamatta.

Opioidikorvaushoidon tarve näyttää edelleen olevan kasvussa

Opioidikorvaushoitonsa vuosittain aloittaneiden osuus oli noin viidennes kaikista hoidossa olleista vuosina 2019–2021. Hoidon aloittaneiden huomattava osuus ilmentää sekä hoidon tarvetta että selittää opioidikorvaushoidossa olevien määrän kasvua.

”Opioidikorvaushoitoon pääsyä tulisi edelleen helpottaa ja myös lisätä resursseja laadukkaan hoidon takaamiseksi hoidossa oleville. Opioidiriippuvuus on pitkäaikainen, jopa elinikäinen sairaus, jonka hoidon tarve näyttää edelleen olleen kasvussa”, toteaa vieraileva tutkija Airi Partanen THL:stä.

Korvaushoitoon pääsyn sekä hoidon toteutumisen seuranta on tärkeää, jotta hoidon järjestämisestä vastaavat hyvinvointialueet ja hoitoa toteuttavat tahot voivat varmistaa tarpeenmukaiset resurssit.

Uudella asetuksella pyritään yksinkertaistamaan vaikeasti opioidiriippuvaisten pääsyä hoitoon

Tiedolla johtamisen tueksi THL:ssä valmistellaan kolmea indikaattoria, joiden avulla jatkossa voidaan vuosittain seurata opioidikorvaushoidossa olevien kokonaismäärää, hoidon kalenterivuoden aikana aloittaneiden määrää ja hoidossa perusterveydenhuollon avohoidossa olevien potilaiden määrää.

Edellä esitetyt tiedot ovat peräisin THL:n terveydenhuollon rekistereihin perustuvasta opioidikorvaushoidon selvityksestä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun terveydenhuollon rekistereistä on kattavasti selvitetty opioidikorvaushoidossa olevien määrää ja muita hoitoon liittyviä tietoja. Aiemmin opioidikorvaushoidossa olevien määrää on selvitetty poikkileikkaustutkimuksilla vuosina 2011, 2015 ja 2019.

Sosiaali- ja terveysministeriön uusi asetus opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoidosta tuli voimaan 1.5.2023. Asetuksella pyritään yksinkertaistamaan vaikeasti opioidiriippuvaisten hoitoon pääsyä ja hoidon tavoitteena painotetaan kuntoutumisen rinnalla kuntoutumisen edellytysten parantamista. Asetuksessa on säilytetty aiempaan tapaan laaja-alaiset tavoitteet päihteettömyydestä haittojen vähentämiseen ja potilaan elämänlaadun parantamiseen.

Lisätietoja

Opioidiriippuvuuden lääkkeellinen vieroitus- ja korvaushoito Suomessa 2011–2021. Työpaperi 16/2023.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvuuden vieroitus- ja korvaushoidosta opioidilääkkeillä.

Asetusmuistio, pdf (Valtioneuvoston Hankeikkuna).

 

Marke Jääskeläinen (rekisteriselvitys)
erityisasiantuntija
THL
puh. 029 524 7654

Airi Partanen (opioidikorvaushoito)
vieraileva tutkija
THL
puh. 029 524 7489

[email protected]

Helena Vorma (asetus)
lääkintöneuvos
STM
puh. 029 516 3388
[email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Pääsivusto ehkäiseväpäihdetyö - thlfi huumeet - thlfi opioidikorvaushoito - thlfi