Opioidikorvaushoidossa olevien määrä on lisääntynyt

Julkaisuajankohta 7.12.2022

Opioidivieroitus- tai korvaushoidossa olevien määrä on kasvanut Suomessa.

Vuoden 2019 lopulla hoidossa oli yhteensä 4 779 potilasta, joista valtaosa korvaushoidossa (4 729). Opioidikorvaushoidossa olleiden potilaiden määrä oli 44 prosenttia suurempi kuin vastaavassa selvityksessä vuonna 2015.

Vaikka hoidossa olevien määrä on selvästi kasvanut, edelleen merkittävä osa opioidien ongelmakäyttäjistä on korvaushoidon ulkopuolella. 

Hoitoon pääsyn kynnys pidettävä matalana

Korvaushoidon tavoitteen erittely kuntouttavaan ja haittoja vähentävään korvaushoitoon oli vähentynyt. Opioidikorvaushoidon asetuksessa kuvattua hoidon tavoitteen erittelyä voidaan pitää kuitenkin edelleen tarkoituksenmukaisena, jottei hoitoon pääsyn kynnys nousisi tai siinä pysymisen edellytykset heikentyisi. 

Haittoja vähentävässä korvaushoidossa edellytettiin harvemmin huumeiden oheiskäytön lopettamista tai bentsodiatsepiineistä vieroittautumista kuin kuntouttavassa korvaushoidossa. 

"Hoitoon pääsyä ei tule estää vaikeankaan sekakäyttöongelman vuoksi, vaan hoidon turvallisuus on varmistettava kiinnittämällä huomiota oheiskäyttöön ja eri päihteiden samanaikaiseen käyttöön liittyvään yliannostuskuoleman riskiin", sanoo apulaisprofessori Solja Niemelä Turun yliopistosta. 

Opioidikorvaushoidossa olevilla on huomattavasi pienempi kuolemanriski kuin hoidon ulkopuolella olevilla opioidiriippuvuudesta kärsivillä. 

Hoidossa pysymiseen panostettava

Vuonna 2019 päättyneissä korvaushoidoissa (n=381) yleisin hoidon lopettamisen syy oli potilaan itse tekemä hoidon keskeytys (32 %).  Kuntoutustavoitteen mukaiseen vieroittautumiseen oli loppunut viidesosa (20 %) päättyneistä korvaushoidoista. 

Potilaan kuolemaan päättyneiden hoitojaksojen osuus oli vuoden 2019 aikana loppuneissa hoidossa yleisempää (12 %) kuin vastaavassa vuonna 2015 (6 %) tehdyssä tutkimuksessa.  

Vuonna 2019 hoito oli loppunut harvemmin hoitoyksikön puolelta tehtyyn yksipuoliseen hoidon lopettamiseen (18 %) kuin vuonna 2015 (36 %). 

"On tärkeä panostaa korvaushoidossa pysymiseen. Yliannostusten riski saattaa kuitenkin kasvaa, kun korvaushoitoon hakeutuneilla voi olla aiempaa enemmän vaikeaa sekakäyttöä", toteaa kehittämispäällikkö Airi Partanen THL:stä.

Vastoin potilaan tahtoa lopetettujen hoitojen yleisimmiksi syiksi oli oheiskäytön lisäksi kuvattu väkivalta. Hoitoyksiköiden käytännöt väkivaltatilanteissa voivat vaihdella. 

"Lääketieteellisen hoidon tarpeen yli saatetaan kävellä joskus liiankin herkästi turvallisuuteen liittyvien kysymysten varjolla. Hoitavaan henkilökuntaan kohdistuvaa väkivaltaa voidaan vähentää kehittämällä hoidon käytäntöjä esimerkiksi järjestämällä lääkehoidon tilat turvallisiksi", sanoo avohoitopalvelujen ylilääkäri Markus Partanen, A-klinikka Oy:stä.

Tulokset sisältyvät kolmeen julkaisuun, joissa on käsitelty vuoden 2019 opioidikorvaushoidosta tehtyä selvitystä.  

Lisätietoa

Opioidikorvaushoidossa olevien määrä jatkanut kasvuaan 2019. Suom Lääkäril 2022;77:e32696. 

Opioidikorvaushoidossa olleiden potilaiden hoitoon pääsy ja hoidon päättyminen vuonna 2019. Tutkimuksesta tiiviisti 34/2022 THL

Kuntouttavan ja haittoja vähentävän opioidikorvaushoidon toteutuksen eroja vuonna 2019. Tutkimuksesta tiiviisti 48/2022 THL 

Opioidikorvaushoidon selvitys 2019

Airi Partanen (selvityksen toteuttaminen ja päätulokset)
kehittämispäällikkö
THL
puh. 029 524 7489
[email protected]

Solja Niemelä
apulaisprofessori
Turun yliopisto
puh. 040 5281 725
[email protected]

Markus Partanen    
avohoitopalvelujen ylilääkäri
A-klinikka Oy
puh. 040 1368 094
[email protected]
 

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Pääsivusto opioidikorvaushoito - thlfi