Pikatesti elinkykyisten E. coli -bakteerien tunnistamiseen Suomen talousvedestä todettu toimivaksi

Julkaisuajankohta 23.1.2024 14.20
Uutinen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hankkeessa selvitettiin pikatestausmenetelmää talousveden mikrobiologisen turvallisuuden selvittämiseksi. Hankkeen tavoitteena oli kehittää ongelmatilanteita varten pikamittausmenetelmä, jolla E. coli -bakteeri saadaan havaittua näytteestä viiden tunnin kuluessa siitä, kun näyte on saapunut laboratorioon, ja jalkauttaa tämä menetelmä paikallisiin testauslaboratorioihin.

Hankkeessa todettiin toimivaksi PCR-tekniikkaan perustuva pikamittausmenetelmä, joka tunnisti E. coli -bakteerin hyväksyttävällä herkkyydellä ja tarkkuudella talousvedestä ja analyysin läpimenoaika oli alle viisi tuntia. Tämän jälkeen valmisteltiin suomenkielinen menetelmäohje ja hankkeeseen osallistuneet laboratoriot perehdytettiin menetelmän vaiheisiin. 

Osallistuvat laboratoriot ottivat menetelmän käyttöön omassa aikataulussaan vuosien 2020–2021 aikana. Osallistuvista laboratorioista kolme sai menetelmän onnistuneesti pystytettyä ja näiltä laboratorioilta saatiin kokemuksia menetelmän käyttöönottoon liittyen. Menetelmä koettiin nopeaksi ja herkäksi, mutta korkeat kustannukset ja suuri työajan tarve aiheuttivat pohdintaa. Menetelmä ei tämän vuoksi päätynyt välittömästi hankkeen yhteydessä osaksi laboratorioiden analyysivalikoimaa.

Molekyylibiologisten menetelmien, kuten PCR-tekniikoiden kehittäminen osaksi vesimikrobiologista analyysivalikoimaa jatkuu. Sovellutusalueita ovat esimerkiksi vesilaitosten käyttötarkkailu ja erikoistilanteiden analytiikkatarpeet, mutta myös uimavesien laadunvalvonta.

Lue hankkeen loppuraportti.

Ympäristöterveys Ympäristöterveys laboratorio - Ympäristöterveys