Rahapelaaminen voi olla monen sosiaalipalveluissa kohdattavan ongelman taustalla – sosiaalityöntekijöillä tärkeä rooli

Julkaisuajankohta 27.9.2021

Sosiaalityössä kohdataan erilaisissa tilanteissa henkilöitä, jotka pelaavat rahapelejä itselleen ja läheisilleen haitallisella tavalla. 

Rahapelaamisesta aiheutuvat haitat vaihtelevat sen mukaan, kuinka usein asiakas pelaa rahapelejä, ja kuinka paljon rahaa hän kuluttaa peleihin. Rahapeliongelma voi olla osa erilaisten ongelmien kokonaisuutta tai ainut syy sosiaalityön avun tarpeelle. Koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jääminen, taloudelliset vaikeudet, erilaiset mielenterveyden häiriöt ja päihteidenkäyttö ovat usein yhteydessä rahapeliongelmaan.

”Ongelmallisesti rahapelejä pelaavaa henkilöä ei tunnista ulkoisen olemuksen perusteella, ja puhuminen rahapelaamisesta ja siihen liittyvistä kielteisistä seurauksista voi olla vaikeaa asiakkaalle häpeän ja leimaantumisen pelon takia”, muistuttaa THL:n erikoistutkija Johanna Järvinen-Tassopoulos

Sosiaalialan ammattilaisilla on siis tärkeä kaksoistehtävä. Heidän tulisi ensinnäkin huolehtia, ettei rahapeliongelma jää muiden ongelmien alle piiloon. Palvelutarpeen kartoitus on myös olennaista, jotta rahapelaaja ja läheinen saavat kaiken tarvitsemansa tuen ja heidät ohjataan oikeisiin palveluihin.

Rahapeliongelma osana sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien kokonaisuutta muodostaa erityisen haasteen asiakkaille, sosiaalityölle ja palvelujärjestelmälle. Talous- ja velkaneuvonta sekä riippuvuus- ja päihdepalvelut ovat ensisijaisia palveluita akuutissa kriisissä.

Palvelujen kokonaisuus: 1. mielenterveys, riippuvuudet (mielenterveys- ja päihdepalvelut, matalan kynnyksen tukipalvelut, vertaistuki, erikoissairaanhoito) 2. talous, toimeentulo, velkaantuminen (aikuissosiaalityö, velkaneuvonta, diakoniatyö) 3. vanhemmuus, parisuhde (perheille tarjottavat palvelut) 4. fyysinen terveys (terveysasema, työterveys, erikoissairaanhoito) 5. työ, opiskelu, muu mielekäs tekeminen (oppilaitokset, TE-toimisto, työpajat) 6. asuminen (vuokra-asunnot, tuki- ja palveluasunnot)

 

Rahapeliongelmassa hoidon ja tuen tarpeet ovat yksilöllisiä ja avun tarve ratkaistaan yhdessä asiakkaan kanssa. Joskus riittää sosiaalityöntekijän tai muun sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijän lyhyt ohjaus ja neuvonta tai rahapeliriippuvuuden hoito, joskus tarvitaan laaja-alaista ja pitkäkestoista tukea ja apua. 

Hoidon lisäksi voidaan tarvita tukea ja palveluja talouden selvittelyyn, lasten tilanteen turvaamiseen, parisuhteen hoitoon, työnteon tai opiskelun turvaamiseen, fyysisten oireiden hoitoon ja akuutin kriisitilanteen ratkaisemiseen. Sosiaalityöntekijä voi toimia monialaisessa yhteistyössä koordinoijana tai hoidon ja muiden palvelujen toteuttajana.

Rahapeliongelma huomioon myös sote-uudistuksessa 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhtenä tavoitteena on, että asiakas saa tarvitsemansa tuen ja palvelut oikeaan aikaan, ja että sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat hyvin yhteen ja siirtymät palveluiden välillä ovat sujuvia. Rahapeliongelman osalta tämä tavoite toivottavasti sujuvoittaa myös rahapeliongelman vuoksi palveluja tarvitsevien liikkumista palveluiden välillä.

”Sosiaalityöntekijän rooli eri hyvinvointialueilla rahapeliongelmissa auttamisessa on tärkeää miettiä: miten sosiaalityöntekijät voivat edistää rahapeliongelmaa kokeneiden tilannetta sekä omassa asiakastyössään että palvelujen välillä asiakkaita saattaessaan”, pohtii THL:n erikoistutkija Maria Heiskanen.

Sosiaalityöllä voidaan vaikuttaa myös rahapeliongelmaa tuottaviin ja ylläpitäviin rakenteisiin. Rakenteellisen sosiaalityön keinoin voidaan tuottaa tietoa, edistää osallisuutta, purkaa rahapeliongelmaan liittyvää stigmaa sekä parantaa palveluja.

Rakenteellisen sosiaalityön tavoitteena on purkaa rahapeliongelmaa tuottavia rakenteita, muuttaa niitä vähemmän haitallisiksi sekä parantaa rahapeliongelman kanssa elävien ihmisten hyvinvointia. 

Tukiaineisto tueksi sosiaalityöntekijöille

Sosiaalialan ammattilaisten keskuudessa tehty THL:n tutkimus osoitti, että alalla tarvitaan lisää tietoa rahapelaamisen ilmiöstä ja rahapeliongelmasta. Tähän tarpeeseen THL julkaisi tukiaineiston, joka on tarkoitettu sosiaalityöntekijöille sekä kaikille sosiaalialan ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään ihmisiä, joille rahapelaaminen on ongelma. 

Rahapeliongelman kohtaaminen sosiaalityössä -tukiaineisto sisältää

  • tietoa rahapelaamisesta, pelaamisen aiheuttamista haitoista ja auttamisen keinoista
  • tukea rahapelaamisen puheeksiottoon, palvelutarpeen arviointiin ja toipumisen edistämiseen
  • asiakastyön ja rakenteellisen sosiaalityön keinoja rahapelaamisesta aiheutuvien ongelmien ratkaisemiseen

Rahapeliongelman kohtaaminen sosiaalityössä -tukiaineisto on ladattavissa maksutta Julkarista ja tilattavissa THL:n kirjakaupasta

Lisätietoja

Rahapeliongelman kohtaaminen sosiaalityössä (THL Pelihaitat -tukiaineisto)

Rahapeliongelmaan keskittyvät matalan kynnyksen palvelut ja sosiaalialan ammattilaiset voivat tukea sekä rahapelaajaa että pelaajan läheistä (THL-blogi)

Heiskanen, Maria (2021) Tarvitsemme monipuolista tutkimusta palveluista rahapeliongelmaan (YP-kommentti)

Järvinen-Tassopoulos, Johanna & Kesänen, Minna (2020) Mistä asiantuntijuus muodostuu? Ongelmapelaajien kohtaaminen sosiaalialalla. Janus 28(2), 150–167. 

Johanna Järvinen-Tassopoulos
erikoistutkija
THL
[email protected]
@JoJarvinen

Maria Heiskanen
erikoistutkija
THL
[email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet rahapelaaminen - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet rahapelit - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet