Rahapelaamisen haitat koskevat usein myös läheisiä, tukea on kuitenkin heikosti saatavilla

Julkaisuajankohta 10.10.2022

Liiallinen rahapelaaminen aiheuttaa usein merkittäviä haittoja pelaajien läheisille, mutta heille suunnattua tukea ja palveluita on heikosti saatavilla. 

Noin joka viidennellä suomalaisella on ollut lähipiirissään vähintään yksi ihminen, joka pelaa liikaa rahapelejä. Rahapelaamisen haittoja kokee usein myös pelaajan lähipiiri, mikä kuormittaa merkittävästi ihmissuhteita. Liiallinen pelaaminen aiheuttaa läheisille huolta pelaajan terveydestä sekä hyvinvoinnista ja kuormittuneisuutta tunne-elämän puolella esimerkiksi stressiä, ahdistuneisuutta, masennusta, toivottomuutta tai syyllisyyttä. Läheiset kokevat myös taloudellisia ongelmia. 

”Rahapelaamisesta koituvat monitahoset haitat niin pelaajalle kuin läheisille on tunnistettu, mutta palveluita erityisesti läheisille on tarjolla vielä hyvin vähän. Tarve on tiedostettu ja läheisille ollaan kehittämässä tukea ja palveluita,” toteaa tutkimuspäällikkö Sari Castrén, Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Matalan kynnyksen verkkopalvelut ovat hyödyllisiä ja helposti lähestyttäviä

Palvelujen kehittämisen näkökulmasta liian yleisen tason palvelut läheisille eivät välttämättä ole erityisen tehokkaita. Läheiset kantavat usein enemmän huolta pelaajan kuin oman itsensä hyvinvoinnista. Erityisesti läheisille suunnattuja matalan kynnyksen verkkopalveluita tulee kehittää edelleen. Jonkun verran jo tarjolla olevista verkkopalveluista koetaan olevan hyötyä ja ne koetaan helposti lähestyttäviksi. 

Pelaajien ja läheisten palvelujen siirtymisellä verkkoon koronavirukseen liittyvien rajoitusten myötä on ollut jopa positiivisia vaikutuksia, sillä tämä on tarjonnut uusia ja kattavia matalan kynnyksen tukimahdollisuuksia ja antanut tietoa palvelujen käytöstä. 

Läheisille voidaan räätälöidä tukea yhteisten sisältöjen pohjalta

Monissa muissa maissa pelaajien läheisille suunnatut palvelut ovat keskenään sisällöltään samantyyppisiä. Oleelliseksi palveluissa on todettu tiedon antaminen rahapeli-ilmiöstä läheiselle, sosiaalinen tuki, selviytymiskeinojen vahvistaminen, vuorovaikutuksen merkitys pelaajan kanssa ja läheisen oman kuormittuneisuuden vähentäminen.

Yhteenvetoa läheisistä ja heille suunnatun tuen muodoista on julkaistu uudessa Rahapeliongelma läheisnäkökulmasta: Haittojen ymmärtämisestä tuen ja hoidon suunnitteluun Tutkimuksesta tiiviisti -julkaisusarjassa. Ammattilaisille on tuotettu uusi Tiedä & toimi -kortti pelaajan läheisten kohtaamisen ja tilanteen arvioinnin tueksi.

Uusi testi läheisille oman tilanteen arviointiin tai ammattilaiselle läheistyön tueksi

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten on tärkeää tietää, että rahapelihaitat koskettavat lähipiiriä laajasti. Koetut haitat laskevat läheisten elämänlaatua huomattavasti. Ammattilaisten tulisi rahapeliongelman osalta huomioida aina myös pelaajan lähipiiri ja tarjota tukea myös läheiselle. 

Rahapeliongelmaan tuki-, ohjaus- ja neuvontapalveluita tarjoavan Peluurin verkkopalvelussa on julkaistu testi, joka tarjoaa rahapelaajan läheiselle mahdollisuuden tarkastella omaa tilannettaan ja mahdollisia haittoja, joita pelaaminen aiheuttaa. Testi antaa vastaajalle tietoa rahapelaamisesta sekä tarjoaa tukea ja vinkkejä läheisille heidän kokemiensa haittojen vähentämiseksi. Testin tuotti THL yhteistyössä Helsingissä toimivan Peliklinikan kanssa. 

”Läheisten testi tarjoaa myös ammattilaiselle mahdollisuuden ottaa läheisten kokemat haitat puheeksi tilaisuuden antaa tukea ja tietoa räätälöidysti läheiselle hänen kokemien haittojen mukaisesti,” Castrén toteaa.

Lähde:

Castrén, S., Marionneau, V., Lind, K., Salonen, A.H. (2022) Rahapeliongelma läheisnäkökulmasta: Haittojen ymmärtämisestä tuen ja hoidon suunnitteluun. Tutkimuksesta tiiviisti 40/2022. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki.

Lisätietoa:

Rahapeliongelma: pelaajan läheisten kohtaaminen ja tilanteen arviointi. 2022. Tiedä & toimi. THL.

Testi rahapelaajan läheiselle

Sari Castrén 
THL
Tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 8525 
[email protected] 

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Pääsivusto läheinen - thlfi rahapelaaminen - thlfi rahapeliongelma - thlfi rahapelit - thlfi