Sosiaaliturvaetuudet paikkasivat lapsiperheiden palkkatulojen menetyksiä ensimmäisenä koronavuonna

Julkaisuajankohta 15.3.2022

Sosiaaliturvaetuudet tasasivat lapsiperheiden palkkatulojen menetyksiä ensimmäisenä koronavuonna 2020. THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan lapsiperheiden palkkatulot laskivat tuolloin jyrkimmin toukokuussa ja etuustulot kasvoivat erityisesti kesäkuussa. 

Lapsiperheet erosivat toisistaan sen suhteen, miten hyvin etuudet paikkasivat ansiotulojen menetyksiä maaliskuun ja joulukuun välisenä aikana 2020.  Etuuksien vaikutus kohdistui pääosin ryhmiin, joilla oli eniten tulonmenetyksiä ja joiden työmarkkina-asema oli epävarmin muihin lapsiperheisiin verrattuna. 

Esimerkiksi koulutustason mukaisessa vertailussa palkkatulot laskivat eniten perheissä, joissa vanhemmilla oli enintään perus- tai toisen asteen tutkinto (-1,7 ja -1,6 prosenttia), mutta tulojen suhteellinen kasvu oli etuuksien huomioon ottamisen jälkeen suurin perheissä, joissa vanhemmilla oli enintään perusasteen tutkinto. Heillä tulot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 3,3 prosenttia, ja toisen asteen tutkinnon suorittaneiden tulot kasvoivat 0,9 prosenttia.

Kun tarkastellaan etuuksien tasoittavaa vaikutusta etuuslajeittain, etenkin työttömyysetuuksilla oli tärkeä rooli palkkatulojen menetystä paikkaavana tekijänä. Erityisen suuri muutos oli ansiosidonnaisessa työttömyysturvassa, jossa kasvu edellisvuoden etuussummaan nähden oli 62–94 prosenttia perheen koulutustasosta riippuen. Muutos oli suurin perheissä, joissa ylin koulutus oli korkea-aste. 

”Etuudet paikkasivat verrattain nopeasti palkkatulomenetyksiä ja kohdentuivat haavoittuvammassa asemassa oleviin perheisiin. Voidaan siis arvioida, että sosiaaliturva paikkasi palkkatulomenetyksiä oikea-aikaisesti ja tarkoituksenmukaisesti koronapandemian ensimmäisenä vuotena”, sanoo erikoistutkija Sanna Kärkkäinen THL:stä.

Kaikkiaan lapsiperheiden palkka- ja etuustulojen kehitys oli vuoden 2020 maalis-joulukuun välisenä aikana vastaavalla tasolla kuin työikäisessä väestössä yleisesti. 

Lapsiperheiden vanhempien tulot kasvoivat vuonna 2020 1,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, kun huomioitiin tiedot etuustuloista maaliskuun alusta joulukuun loppuun. Sen sijaan vanhempiensa luona asuvien nuorten aikuisten tulot jäivät edellisvuoden tasosta -3,3 prosenttia myös etuuksien huomioimisen jälkeen. 

Koronapandemiaan liittyviä palkka- ja etuustulojen muutoksia selvitettiin valtion lisätalousarviossa Covid-19-tutkimukseen osoitetulla THL:n koordinoimalla rahoituksella. Tutkimus perustuu Tilastokeskuksen väestörekisteritietoihin, Verohallinnon Tulorekisterin palkkatulotietoon sekä Kelan ja Finanssivalvonnan tietoihin sosiaaliturvasta. 

Lisätietoa

Tutkimuksesta tiiviisti: Etuudet tasoittivat korona-ajan palkkatulomenetyksiä lapsiperheissä

Yhteystiedot

Sanna Kärkkäinen
erikoistutkija
THL
puh. 029 5247 618
[email protected]

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen pääuutinen - thlfi tutkimusuutinen - thlfi