Suomalaiset luottavat tietoturvataitoihinsa, mutta palveluiden kehittämisen näkökulmasta parantamisen varaa on

Julkaisuajankohta 12.9.2022

Neljä viidestä (78 %) aikuisesta arvioi osaavansa tunnistaa tietoturvariskejä ja huijausyrityksiä internetissä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemästä tutkimuksesta. Positiivisiin arvioihin olivat yhteydessä etenkin internetin käyttötaidot, mutta myös korkea koulutus. Sen sijaan negatiivista arviota omasta osaamisestaan antoivat etenkin sellaiset henkilöt, jotka eivät käyttäneet sähköisiä palveluita itsenäisesti ja joilla oli taloudellisia vaikeuksia.

Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa herätti alle 55-vuotiaissa aikuisissa harvemmin tietoturvahuolia riippumatta siitä, arvioiko vastaaja tietoturvaosaamisensa hyväksi. Vastaajaryhmästä noin kolmasosa (32 %) koki tietoturvahuolia, kun 55–74-vuotiaiden joukossa osuus oli 43 prosenttia ja yli 74-vuotiaiden kohdalla 45 prosenttia.

”Tietoturvataitojen puute voi pahimmillaan toimia esteenä sähköisten palveluiden käytön aloittamiselle. Jos ihminen kokee omat taitonsa puutteellisiksi ja lisäksi henkilötietojen luovuttaminen sähköiseen palveluun tuntuu pelottavalta, ei motivaatio uusien palveluiden opettelemiseen varmasti ole korkealla”, kuvailee THL:n tutkija Maiju Kyytsönen

Lisääntyvä palvelutarjonta haalii yhä moninaisempaa käyttäjäkuntaa, mutta onko kaikilla riittäviä valmiuksia?

Tutkimuksessa analysoitiin ensikertaa toimintarajoitteiden ja masennuksen vaikutusta itsearvioituun tietoturvaosaamiseen. Molemmat olivat yhteydessä heikompiin arvioihin omasta osaamisesta. Myös ikä toi mukanaan heikompia arvioita osaamisesta, joskin huomattavasti merkittävämpi tekijä tietoturvaosaamisen kannalta oli yleinen internetin käytön osaaminen.

”Sähköisten sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelussa tulisi huomioida niiden moninainen käyttäjäkunta. Osalla palveluita käyttävistä on vähemmän voimavaroja huolehtia asioinnin tietoturvasta sekä oman tietoturvaosaamisensa vahvistamisesta ja ylläpitämisestä. Tärkeä kehittämiskohde olisikin se, miten sähköisissä palveluissa kyettäisiin vastaamaan ihmisten huoleen omien henkilötietojensa tietoturvasta”, sanoo Kyytsönen.

Kyselytutkimus toteutettiin osana FinSote-väestökyselyä syyskuusta 2020 helmikuuhun 2021. Vastaajia kyselyssä oli 6 034.

Lisätietoa

Tutkimusartikkeli (englanninkielinen):
The self-assessed information security skills of the Finnish population: A regression analysis

Yhteystiedot

Maiju Kyytsönen
tutkija
THL
puh. 029 524 7442
[email protected]

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluiden seuranta ja arviointi -hanketta koskevat kysymykset:

Tuulikki Vehko 
tutkimuspäällikkö
THL
puh. 029 524 7321
[email protected]

Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla pääuutinen - thlfi tutkimusuutinen - thlfi