Teknologia tarjoaa helpotusta vanhuspalveluihin – olennaista on tunnistaa asiakkaat, joille ne soveltuvat

Julkaisuajankohta 13.12.2023 14.01
Uutinen

Terveys- ja hyvinvointiteknologiat voivat auttaa kohdentamaan sote-ammattilaisten työtä ja helpottaa hoitajien riittävyyttä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimassa Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelmassa hyviä tuloksia saatiin esimerkiksi etähoidosta ja lääkeautomaateista. Ohjelmassa alueelliset hankkeet pilotoivat ja ottivat käyttöön kotihoitoa tukevia teknologisia ratkaisuja.

Etähoito ja lääkeautomaatit vapauttivat aikaa fyysisiin käynteihin

Etähoivassa hoitaja tapaa asiakkaan videon välityksellä. Kotiin sijoitettavat lääkeautomaatit antavat lääkkeet asiakkaalle oikeaan aikaan ja muistuttavat niiden ottamisesta.

KATI-hankkeissa havaittiin, että lääkehoitoa tukevan teknologian yhdistäminen videopuheluihin auttoi vähentämään käyntejä, joita ei ollut pakko tehdä fyysisesti. Lääkehoitoon liittyvien kotikäyntien määrä vähentyi hankkeiden arvioiden mukaan merkittävästi. Matkustamisen kustannukset ja siihen käytettävä aika vähenivät. Kotikäyntejä voitiin kohdistaa ruuhka-aikojen ulkopuolelle ja hoitajien työaikaa suunnata tehtäviin, jotka vaativat käyntiä paikan päällä. 

Lääkeautomaatit lisäsivät myös asiakkaiden omatoimisuutta ja tukivat hoitajia lääkehoidon valvonnassa. Ammattilaiset kokivat etähoidon lisäävän lääketurvallisuutta. 

Uudet alustat auttavat ennakoinnissa

Hankkeissa otettiin lupaavia askelia asiakastietoa kokoavien ja yhdistelevien alustaratkaisujen ja tekoälyn hyödyntämiseksi. Alustaratkaisuilla yhdistettiin eri laitteiden tietoja ja kirjauksia. Tekoälyn esiin nostamat tiedot auttoivat ammattilaisia ennakoimaan asiakkaiden voinnin muutoksia. 

”Hyvät kokemukset alustaratkaisuista osoittavat, että teknologiat ja niiden käytön toimintamallit on todellakin integroitava hyvinvointialueiden järjestelmiin, jotta teknologian tuottamaa tietoa päästään hyödyntämään asiakkaiden hoidossa ja päätöksenteossa”, sanoo THL:n erikoistutkija Heidi Anttila

”Kansallisella alustaratkaisulla datan hyötykäyttöön saataisiin monistettavia ratkaisuja, mikä olisi kannattavaa sekä hyvinvointialueille että teknologiayrityksille. Silloin myös tekoälyratkaisut voitaisiin tuotteistaa helposti kaikkien käyttöön”, hän jatkaa.

Teknologia voi helpottaa työn kohdentamista ja sote-ammattilaisten riittävyyttä, mutta toimintamalleja on uudistettava

Toimivat kotihoidon teknologiaratkaisut edesauttavat sote-palvelujen saatavuutta ja hoitohenkilöstön riittävyyttä.

”Teknologiat voivat vähentää ammattilaisen työmäärää tai auttaa kohdentamaan sitä olennaiseen hoitotyöhön. Työkuorman väheneminen voi lisätä työhyvinvointia. Ohjelman kyselytutkimuksen mukaan teknologioiden käytöllä oli positiivinen yhteys kotihoidon henkilöstön työhyvinvointiin”, Anttila sanoo. 

Teknologian hyödyt tulevat esiin, kun niitä käyttävät asiakkaat valitaan tarkasti ja ammattilaisten koulutukseen panostetaan. 

”Kaikkien teknologioiden kohdalla olennaista on tunnistaa käyttäjät, joille ne soveltuvat. Esimerkiksi muistisairaus voi tehdä teknologian käytöstä mahdotonta”, Anttila muistuttaa. 

”Erityisesti toimintamalleja on muutettava, jotta hyödyt voidaan saada esiin. Vain siten varmistetaan, että iäkkäät ihmiset, heidän läheisensä ja heitä hoitavat ammattilaiset saavat käyttöönsä kuhunkin tilanteeseen soveltuvaa ikäteknologiaa sekä tukea ja osaamista sen käyttämiseen.”

Uudet toimintamallit auttavat teknologian käyttöönotossa 

Hankkeiden työn pohjalta ohjelmassa kehitettiin ikäteknologian käytön kansallinen malli (KATI-malli) ja sitä tukeva KATI-viitearkkitehtuuri, jotka jatkossa auttavat hyvinvointialueita teknologioiden käyttöönotossa ja käytössä.

Teknologian käytön kustannusvaikutuksia laskettiin Tampereen yliopiston laatimalla kustannushyötyjen arviointimallilla, KuHA-laskentamallilla. Pilotointien ohella hankkeet tekivät käytännön toimintamalleja kotihoidon teknologioiden käyttöönottoon. Tuotoksia voi soveltuvin osin hyödyntää myös iäkkäiden asumispalveluissa.

Lisätiedot

Kotihoidon uudet ratkaisut: Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille – KATI-ohjelman 2020–2023 loppuraportti

Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelman sivut

Teknologioiden käytöllä on positiivinen yhteys kotihoidon henkilöstön työhyvinvointiin (Tutkimuksesta tiiviisti) 

Heidi Anttila
erikoistutkija, ohjelmajohtaja
THL
puh. 029 524 7687
[email protected]

Ikääntyminen Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen