THL ehdottaa ikääntyneitä koskevien huoli- ja vaarailmoituskäytäntöjen yhdenmukaistamista ja ilmoitusosaamisen vahvistamista

Julkaisuajankohta 16.12.2022

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ehdottaa sosiaalihuoltolain mukaiselle huoli-ilmoitukselle selkeämpää prosessia ja sähköisen alueellisen ilmoituskanavan kehittämistä. THL:n selvityksessä kävi ilmi, että varsinkin sosiaalitoimeen tehtäviin huoli-ilmoituksiin liittyvät käytännöt vaihtelevat kunnissa. Pelastustoimella on käytössä kansallinen sähköinen vaarailmoituslomake. Huoli- ja vaarailmoituksen voi tehdä kuka tahansa ikääntyneestä henkilöstä, jolla on vaikeuksia huolehtia itsestään, omasta terveydestään tai paloturvallisuudestaan. Kansalaisten näkökulmasta yhtenäinen huoli- ja vaarailmoituskanava helpottaisi yhteydenottoa viranomaisiin.

THL selvitti huoli- ja vaarailmoituksiin liittyviä toimintatapoja kyselyllä. Kyselyyn vastasi touko-kesäkuussa 2022 kuntien sosiaali- ja terveystoimessa ikääntyneiden huoli-ilmoituksia käsitteleviä työntekijöitä sekä pelastustoimen työntekijöitä, jotka käsittelevät vaarailmoituksia.

Vastaajien mukaan kansalaisilla ei ole riittävästi tietoa huolen tai palovaaran ilmoittamisesta viranomaisille. Erityisesti sosiaalitoimen huoli-ilmoituksen tekemiseen liittyvä ohjeistus tai kanavat eivät ole riittävän saavutettavia. Lisäksi viranomaiset kaipasivat omaa keskinäistä ilmoituskanavaa, joka sujuvoittaisi yhteydenottoa ja nopeuttaisi ilmoituksen tekemistä. Myös vaikeudet ilmoitusten käsittelyprosessissa nousivat esiin. 

”Sekä pelastus- että sosiaalitoimen vastaajat tunnistivat ongelmia eri toimijoiden vastuissa ja rooleissa yhteistyötilanteissa. Lisäksi kaivattiin olemassa olevien toimintatapojen vahvistamista, osaamisen jakamista ja viranomaisten välisten konsultaatiomahdollisuuksien parantamista,” THL:n tutkija Marjo Ring kertoo. 

”Esimerkiksi mahdollisuutta lääkärin konsultaatioon kaivattiin tilanteisiin, joissa työntekijät ovat huolissaan ikääntyneen alentuneesta toimintakyvystä ja sen vaikutuksista arjessa selviytymiseen, mutta asiakas kieltäytyy arvioinnista.” 

Kehittämisehdotuksina nousi esille sosiaali- ja terveystoimen ja pelastuslaitoksen yhteistyön tiivistäminen ja yhteisten koulutustilaisuuksien järjestäminen huoli- ja vaarailmoituksen tekemiseen.

Huoli-ilmoitus mahdollistaa varhaisen tuen tarjoamisen

Väestön ikääntyessä kotona asuu yhä enemmän ihmisiä, joiden toimintakyky on heikentynyt ja jotka tarvitsevat apua päivittäisissä toiminnoissaan. Toimintakyvyn ja aistitoimintojen heikentyminen alentavat reagointikykyä ja lisäävät turvallisuusriskiä, kuten kaatumisia ja asuntopaloja. 

”Huoli- ja vaarailmoituksen avulla voidaan edistää viranomaisten tiedonsaantia avun tarpeessa olevasta henkilöstä ja mahdollistaa varhaisen tuen tarjoaminen. Riskien tunnistaminen ja ennakoiva toiminta tukee ikääntyneiden henkilöiden pärjäämistä kotona ja voi siirtää raskaiden sosiaali- ja terveyspalvelujen tarvetta myöhemmäksi,” toteaa THL:n johtava asiantuntija Teija Hammar.

”Huoli-ilmoitusselvitys on hyvä alku. Jatkossa tarvitaan enemmän tietoa huoli-ilmoitusten määrästä ja jatkotoimista. Tämän vuoksi on tärkeää luoda sosiaalihuoltolain mukaiselle huoli-ilmoitukselle selkeämmät prosessit ja kehittää yhtenäistä sähköistä ilmoituskanavaa,” sanoo sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Seija Viljamaa.

THL selvitti huoli- ja vaarailmoitusten toimintatapoja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa hankkeessa. Selvityksen pohjalta Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n johtama Huoli-sisältötyöryhmä arvioi jatkotoimia kansallisen huoli-ilmoituksen kehittämiseksi. 

Lisätietoa

Työpaperi: Huoli-ilmoituksen käyttö Suomessa

Yhteystiedot

Marjo Ring
tutkija
THL
puh. 029 524 7559
sähköposti: [email protected]

Teija Hammar
johtava asiantuntija
THL
puh. 029 524 7149
sähköposti: [email protected]

Seija Viljamaa
erityisasiantuntija
STM
puh.029 516 3609
sähköposti: [email protected]

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Ikääntyminen Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen pääuutinen - thlfi