THL julkaisee ensimmäistä kertaa tietoja lastensuojelun henkilöstömitoituksesta: toteutuu keskimäärin hyvin, alueellinen vaihtelu suurta

Julkaisuajankohta 14.10.2022

Suurin osa kunnista ja kuntayhtymistä täyttää lastensuojelun lakisääteisen henkilöstömitoituksen, eli 35 asiakasta sosiaalityöntekijää kohden. Kuitenkin alueellista vaihtelua on paljon, ja vain noin puolet sosiaalityöntekijöistä arvioi oman asiakasmääränsä olleen lakisääteisissä rajoissa. 

Tiedot selviävät THL:n toukokuussa 2022 toteuttamasta kuntakyselystä. Tulokset kuvaavat tilannetta toukokuussa 2022, jolloin laki lastensuojelun henkilöstömitoituksesta oli ollut voimassa 5 kuukautta.

Vastedes kaksi kertaa vuodessa toteutettavan kyselyn avulla seurataan, miten sosiaalihuoltolain mukainen lapsiperheiden sosiaalityö on järjestetty ja miten lastensuojelun henkilöstömitoitus toteutuu kunnissa. Kyselyssä on kaksi osaa, joista toinen on suunnattu lastensuojelupalvelujen johtaville viranhaltijoille ja toinen asiakastyötä tekeville sosiaalityöntekijöille. 

Henkilöstömitoituksessa huomioitava erot alueilla ja työntekijöiden välillä 

Vuoden 2022 alusta lukien sosiaalityöntekijällä on saanut olla samanaikaisesti asiakkaana enintään 35 lasta. Vuoden 2024 alusta asiakkaita saa olla enintään 30. Tavoitteena on, että sosiaalityöntekijöiden työtaakkaa vähentämällä heidän mahdollisuutensa tehdä lasten parhaimman edun mukaista sosiaalityötä paranevat.

”Vaikka kyselymme perusteella henkilöstömitoitus toteutuu keskimäärin hyvin, on eri alueiden ja yksittäisten sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärässä suurta vaihtelua. Yksittäisissä kunnissa henkilöstömitoitus oli pienimmillään kaksi ja suurimmillaan 50”, kertoo THL:n erityisasiantuntija Martta Forsell. 

Sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä vaihteli esimerkiksi sen mukaan, oliko heillä muitakin kuin lastensuojelun asiakkaita, jolloin mitoitus oli keskimääräistä matalampi.

Sosiaalityöntekijät suhtautuvat henkilöstömitoitukseen ristiriitaisesti

Noin puolet sosiaalityöntekijöistä oli huolissaan lain ei-aiotuista vaikutuksista, kuten lastensuojeluasiakkuuden liian varhaisesta päättämisestä asiakasmitoituksessa pysymiseksi. 

Kuitenkin puolet arvioi, että nykyinen asiakasmitoitus tukee lapsen mahdollisuutta tulla kuulluksi, mahdollistaa asiakaslasten tapaamista aiempaa paremmin sekä tukee verkostotyötä ja ajantasaista dokumentointia. 

Sekä sosiaalityöntekijät että johtavat viranhaltijat pitivät yleisesti henkilöstömitoitusta tärkeänä ja toivoivat sen ulottamista myös perhesosiaalityöhön ja täysi-ikäisten jälkihuoltoon.

”Sosiaalityöntekijät vaikuttavat suhtautuvan henkilöstömitoitukseen ristiriitaisesti. Osan kohdalla se on mahdollistanut lasten parhaaseen keskittymisen, mutta osa on huolissaan sen mukanaan tuomista seurauksista. Henkilöstömitoitus ei palvele tarkoitustaan, jos se tarkoittaa esimerkiksi asiakkuuksien liian aikaista päättämistä, jotta tavoitelukema toteutuisi”, arvioi THL:n kehittämispäällikkö Laura Yliruka. 

Henkilöstömitoitus yksi, muttei ainoa keino turvata lapsille parempaa suojelua

Ylirukan mukaan henkilöstömitoitus on kaikkea muuta kuin yksinkertainen mittari lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kuormituksen seurantaan. 

”Jos sosiaalityöntekijällä on muitakin tehtäviä, voi työkuorma olla suuri, vaikka henkilöstömitoitus täyttyisikin. Myös esimerkiksi lastensuojeluprosessin vaihe vaikuttaa työn kuormittavuuteen merkittävästi”, hän sanoo. 

”Henkilöstömitoitus on kuitenkin yksi merkittävistä keinoista varmistaa lapsille parempaa suojelua – sen ei ole tarkoitus olla ainoa. Laissa todetaan, että todellinen asiakasmäärä tulee suhteuttaa erilaisten asiakkuuksien vaatiman työmäärän mukaisesti. Pääasia on, että sosiaalityöntekijöiden on mahdollista huolehtia perustehtävästään, eli lapsen suojelun tehtävästä”, hän jatkaa. 

THL:n seuranta jatkuu osana Suojelu NYT! Lastensuojelulain asiakasmitoituksen vaikutukset -hanketta. Kyselyjen lisäksi mitoitusta seurataan ja sen vaikutuksia arvioidaan haastattelemalla hyvinvointialueita. Pyrkimys on tarkastella myös lastensuojelun toimivuutta osana laajempaa palvelujärjestelmää.

Lisätietoja

Lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityön organisoiminen sekä lastensuojelulain mukaisen henkilöstömitoituksen toteutuminen: Kuntakyselyjen tulokset

Suojelu NYT! Lastensuojelulain asiakasmitoituksen vaikutukset (thl.fi)

Laura Yliruka
kehittämispäällikkö
THL
040 739 2454
[email protected]

Martta Forsell
erityisasiantuntija
THL 
029 524 7982
[email protected]

Lapset, nuoret ja perheet Pääsivusto Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla tiedonhallinta - thlfi