THL julkaisi uudet perusterveydenhuollon jatkohoitotietojen raportit

Julkaisuajankohta 13.11.2023

THL on julkaissut ensimmäistä kertaa tiedot perusterveydenhuollon avohoidon jatkohoidosta omina raportteinaan. 

Uudet tiivisteraportit

Uudet tilastokuutiot

Tietoja on mahdollista tarkastella esimerkiksi palvelusektoreittain eli tiedot ovat saatavissa erikseen julkisen terveydenhuollon avohoidosta, yksityisen terveydenhuollon avosairaanhoidosta ja työterveyshuollosta. Tietoa ikäryhmittäin ja sukupuolittain on saatavana hyvinvointialueiden raportilta.

Jatkohoitotietoja raportoidaan potilastietojärjestelmissä kirjatun SPAT-luokituksen mukaisesti. Tiedot kirjataan kaikissa potilaskontakteissa, kun potilaan jatkohoitoa järjestetään.

Käytettävät koodit on kuvattu Hoitoilmoitusoppaan liitteessä 4 ja Koodistopalvelussa.

Perusterveydenhuollon hoitoonpääsyn seurantaan kuuluu myös tiettyjä jatkokäyntejä, joihin liittyy tehty hoidon tarpeen arviointi. Näiden hoitoonpääsyn jatkokäyntien toteutuminen Terveydenhuoltolain mukaisessa enimmäisajassa raportoidaan erikseen hoitoonpääsyn raportoinnissa.
Hoitoonpääsy perusterveydenhuollossa

Jatkohoitotietoja käytetään toiminnan seurannassa ja tutkimuksissa

Nyt julkaistuilta raporteilta saadaan tilastotietoa siitä, miten jatkohoito on järjestetty terveydenhuollossa. Näitä tietoja ei ole aiemmin ollut saatavilla. Tietoja voidaan hyödyntää toiminnan seurannan, arvioinnin ja ohjauksen tukena. 

Tietoja voivat käyttää esimerkiksi hallintoviranomaiset, palveluntuottajat, suunnittelijat ja tutkijat, jotka tarvitsevat ajantasaista tietoa perusterveydenhuollon jatkohoidosta Suomessa. Tilaston pohjana olevan hoitoilmoitusrekisterin tietosisältöä, tiedonkeruuta ja raportointia kehitetään yhteistyössä tiedontuottajien ja käyttäjien kanssa.

Tietojen kirjaaminen ja kattavuus

Jatkohoitotiedot julkaistaan takautuvasti vuodesta 2018 alkaen. Tietojen kirjaamisen määrä vaihtelee alueittain. Jatkohoitotoimenpiteitä asiakasta kohden kirjattiin vuonna 2022 eniten Etelä-Karjalan hyvinvointialueella ja vähiten Ahvenanmaalla. ”Ei jatkohoitoa” oli tavallisin kirjaus jatkohoidosta. 

Tietojen kirjaamisessa oli eroa palvelusektoreittain, sillä julkisen terveydenhuollon avohoidossa jatkohoitokirjauksia oli vuonna 13 kappaletta asiakasta kohden vuonna 2022. Tämä selittyy pitkälti kotihoidon, kotipalvelun ja kotisairaanhoidon kirjausten suurella määrällä. 

Ammattilaisista eniten kirjauksia on hoitajilla. Työterveyshuollossa oli 2,1 ja yksityisen terveydenhuollon avosairaanhoidossa 1,2 kirjausta asukasta kohden. Huomioitavaa kuitenkin on, että yksityisen terveydenhuollon tiedot eivät ole Avohilmo-rekisterissä kattavia.

Toimenpiteiden kirjaamisessa käytetään THL – Toimenpideluokitusta

Joissain potilastietojärjestelmissä toimenpiteiden kirjaamisessa käytetään edelleen PTHAVO - Perusterveydenhuollon avohoidon toimintoluokitus (SPAT) -luokitusta. Sen käytöstä toivotaan luovuttavan toimenpiteiden kirjaamisessa, koska tietoja ei ole päivitetty vuoden 2018 jälkeen. 

SPAT-luokitusta käytetään jatkossa vain jatkohoidon kirjaamisessa.

Lisätietoa

Uudet perusterveydenhuollon jatkohoitotietojen raportit ja kirjaamisohjeet on julkaistu Avohilmo-raporttien ja THL:n tietokantaraporttien verkkosivuilla. 

avohilmo(at)thl.fi
 

Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla kanta - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla tilastouutinen - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla