THL:n selvitys: Työterveyshuollon sairaanhoitoon liittyy ongelmia – järjestelmää tulisi uudistaa osana sote-kokonaisuutta

Julkaisuajankohta 6.3.2023

Työterveyshuollon sairaanhoitopalveluissa on terveydenhuollon oikeudenmukaisuuteen ja resurssien tarpeenmukaiseen jakautumiseen liittyviä ongelmia, todetaan THL:n asiantuntijaselvityksessä. Selvitys koskee sellaisia työterveyshuollon sairaanhoitopalveluja, jotka eivät kuulu lakisääteiseen työterveyshuoltoon eli joiden järjestäminen on työnantajalle vapaaehtoista.

Lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluvat ensisijaisesti työhön liittyvät terveystarkastukset, työkyvyn tukeminen sekä sellaisten sairauksien tai oireiden selvittely, joilla on yhteys työhön ja työkykyyn. 

THL:n selvityksen mukaan tätä laajempi työterveyshuollon sairaanhoito tulisi huomioida, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmää kehitetään Suomessa tulevina vuosina. 

”Suomessa terveydenhuoltojärjestelmää ei ole ohjattu kokonaisuutena siten, että resurssien, kuten henkilöstön ja rahoituksen, jakautuminen tukisi terveyspolitiikan tavoitteiden saavuttamista. Tällaisia tavoitteita ovat esimerkiksi väestöryhmien välisten terveyserojen kaventaminen ja terveydenhuollon yhdenvertainen saatavuus”, toteaa THL:n tutkimuspäällikkö, dosentti Liina-Kaisa Tynkkynen.

Terveyspalvelujen käyttö riippuu muun muassa tuloista

Työikäisten sairaanhoitopalvelujen käyttö on jakautunut esimerkiksi työmarkkina-aseman ja tulojen mukaan. 

Kaikki voivat hakeutua kiireettömään hoitoon julkiseen perusterveydenhuoltoon, ja yksityisiä palveluita on mahdollisuus käyttää, jos niistä pystyy maksamaan. 

Suurella osalla työssäkäyvistä on lisäksi mahdollisuus käyttää työterveyshuollon sairaanhoidon palveluita. Työnantajien välillä on eroja siinä, kuinka kattavia sairaanhoitopalveluita ne työntekijöilleen hankkivat.

Työikäisten kokemukset terveyspalveluista eroavat merkittävästi. Eroja on esimerkiksi siinä, kuinka vaivattomasti ja mistä syystä hoitoon pääsee ja kuinka sujuvaa hoito on. Lisäksi työterveyshuollon ja yksityisten palveluiden käyttäjillä on usein myös ylipäätään vähemmän palvelujen tarvetta kuin pääsääntöisesti perusterveydenhuollossa asioivilla. 

”Nämä palvelujärjestelmästä johtuvat erot ovat todennäköisesti yksi tekijä, joka synnyttää terveyseroja väestöryhmien välille. Maksukyky ja työmarkkina-asema määrittävät ainakin osin sitä, kuinka nopeasti ihmisen on mahdollisuus päästä hoitoon”, Tynkkynen sanoo.

Työterveyshuollon sairaanhoidossa potilas hakeutuu pääosin lääkärille 

Selvityksen perusteella näyttää siltä, että työterveyshuollon sairaanhoidossa on paljon käyntejä, joita julkisella puolella ei todennäköisesti hoitaisi lääkäri vaan esimerkiksi terveyden- tai sairaanhoitaja.

”Julkisella sektorilla on pitkään kehitetty erilaisia työnjaon malleja esimerkiksi henkilöstön saatavuuteen liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Näyttää siltä, että työterveyshuollon sairaanhoidon vastaanotoilla ja etäkontakteissa lääkäri hoitaa myös sellaisia potilaita, jotka julkisella puolella ohjautuisivat terveyden- tai sairaanhoitajalle”, toteaa THL:n johtava asiantuntija Päivikki Koponen

Työterveyshuollon sairaanhoitopalveluita tuottavat pääsääntöisesti lääkärit, jotka toimivat osa-aikaisina yksityisinä ammatinharjoittajina yritysten tiloissa.  

”Selvityksemme viittaa siihen, että kaikki työterveyshuollon sairaanhoitokäynnit eivät välttämättä liity työterveyshuollon ensisijaisiin tehtäviin eli työkyvyn edistämiseen ja tukeen”, Koponen jatkaa.

Terveydenhuollon kokonaisohjausta on parannettava

Vuoden 2023 alusta voimaan astuneen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistus koski vain julkista sosiaali- ja terveydenhuoltoa, eikä siinä otettu kantaa esimerkiksi työterveyshuollon sairaanhoidon palveluihin. 

THL:n asiantuntijat ehdottavatkin, että terveydenhuoltojärjestelmän kokonaisohjausta parannettaisiin niin, että se huomioisi paremmin koko väestön palvelutarpeet. 

”Nyt olisi hyvä hetki alkaa rakentaa suunnitelmaa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisjärjestelmän uudistamiseksi. Nykyistä järjestelmää olisi syytä arvioida esimerkiksi muuttuneen työelämän, kuten lyhyiden työsuhteiden yleistymisen, sekä väestön ikääntymisen näkökulmasta”, Tynkkynen toteaa.

”Työterveyshuollon sairaanhoidon luomat rakenteelliset, eriarvoisuutta tuottavat mekanismit ovat peruste, miksi THL julkaisee aiheesta oman selvityksensä. Tavoitteemme on, että raportista käynnistyisi analyyttinen pohdinta siitä, kuinka sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kokonaisuutta tulisi tältä osin uudistaa. Aiemmin asiasta virinnyt keskustelu ei ole edennyt varsinaiseen yhteiskuntapoliittiseen arviointiin”, sanoo THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta

Selvitys perustuu aiempaan tutkimukseen sekä aiemmin julkaisemattomiin tietoihin palveluiden käytöstä. Tietoja on koottu perusterveydenhuollon avohoidon ilmoituksista (Avohilmo) sekä väestötutkimuksista. Selvityksessä annetaan myös arvio työterveyshuollon sairaanhoitoon kohdistuvasta lääkärien työstä.

Lisätietoja

THL:n selvitys työterveyshuollon sairaanhoidosta julkaistaan 6.3. klo 10–11 (verkkotilaisuus).
Lisätietoa ja osallistumislinkki

Työpaperi: Työterveyshuollon sairaanhoitopalvelut – Näkökulmia suomalaisen terveydenhuoltojärjestelmän
oikeudenmukaisuuteen

Julkaisutilaisuuden esitys (pdf 589 kt)

Yhteystiedot

Liina-Kaisa Tynkkynen
tutkimuspäällikkö, dosentti
THL
puh. 029 524 8517
sähköposti: [email protected]

Päivikki Koponen
Johtava asiantuntija, dosentti
THL
puh. 029 524 8868
sähköposti: [email protected]

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen pääuutinen - thlfi tutkimusohjelma2sote - thlfi