THL selvittää uusissa hankkeissaan nuorten väkivaltakuolemien ehkäisyä ja nuorten osallisuuden vahvistamista mielenterveyttä parantamalla

Julkaisuajankohta 15.9.2022

Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN) on myöntänyt rahoituksen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtamaan tutkimuskonsortioon, jossa etsitään ratkaisuja muun muassa nuorten väkivalta- ja huumekuolemiin. Rahoitus on liki 3,2 miljoona euroa kolmeksi vuodeksi. THL:n osuus on noin 1 300 000 euroa.

THL:n edustaja on varajohtajana hankekokonaisuudessa, jossa selvitetään, miten nuorten osallisuutta yhteiskunnassa voidaan vahvistaa esimerkiksi vähentämällä yksinäisyyttä ja ahdistusta. Hankkeen rahoitus on 3,2 miljoonaa euroa ensimmäisen kolmen vuoden ajaksi. THL:n osuus on noin 690 000 euroa. 

Lisäksi STN-rahoituksen sai haitallisia lapsuudenkokemuksia tutkiva konsortio, jossa THL vastaa sekä osahankkeesta että työpaketista. THL:n osahankkeen rahoitus on noin 890 000 euroa ja koko konsortion kokonaisrahoitus liki kolme miljoonaa euroa kolmeksi vuodeksi.

Nuorten väkivaltakuolemien, itsemurhien ja huumekuolemien ehkäisemiseksi etsitään ratkaisuja

THL vastaa Young Despair -tutkimuskonsortiosta ja sen osahankkeista, joiden tavoitteena on vähentää nuorten vakavaa väkivaltaa, huumeiden yliannostuksia ja itsetuhoista käyttäytymistä. Konsortiossa tutkitaan näistä syistä aiheutuneita alle 30-vuotiaiden kuolemia ja läheltä piti -tapauksia ja etsitään keinoja muun muassa nuorten riskikäyttäytymisen ja haitallisten elämänkulkujen ehkäisyyn. 

”Pahoinvoivia nuoria voidaan auttaa laajemminkin, jos epäsuotuisimpien tapahtumakulkujen ehkäisyä tehostetaan”, toteaa tutkimuskonsortion vetäjä, THL:n tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen.

Nuorten elämänkuluista pyritään tunnistamaan pisteitä ja prosesseja, joiden kautta haitalliset kehityskulut olisivat ennalta ehkäistävissä. Työssä sovelletaan sosiaalisen ruumiinavauksen menetelmää ja uusimpia analyysimenetelmiä. 

Tutkimus toteutetaan THL:n, Nuorisotutkimusseuran, A-klinikkasäätiön sekä Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen tutkijoiden toimesta laajassa vuorovaikutuksessa kentän toimijoiden, hallinnon ja nuorten kanssa.

Apua tarvitsevien nuorten tunnistamisen keinoja parannetaan

Rahoituksen saaneessa IMAGINE-tutkimuskonsortiossa on varajohtajana THL:n ylilääkäri Outi Linnaranta. Hän vastaa työpaketista, jossa kehitetään välineitä tunnistaa hoitoa tarvitsevat ja siitä hyötyvät nuoret, sekä tutkimuskokonaisuudesta, joka tarkastelee masennuksen hoidon onnistumista yläkouluissa.

Tähän mennessä on koulutettu yli tuhat ammattilaista antamaan masentuneille nuorille matalan kynnyksen apua hoidolla, jossa keskitytään ihmissuhteiden vahvistamiseen. Hankkeessa selvitetään muun muassa sitä, kuinka moni masentuneista nuorista saa apua ja miten toimivaa on uuden hoitomenetelmän käyttöönotto suomalaisessa kouluympäristössä. 

”Työpaketissa pyritään tunnistamaan sellaisia mittareita, jotka nuoret kokevat oman vointinsa ja tilanteensa kannalta kuvaaviksi ja jotka toisaalta ennustavat sitä, että toimintakyky parantuu. Tarkastelemme esimerkiksi osallisuuden kokemuksen tai yksinäisyyden merkitystä hoidon hakemiselle” Linnaranta kertoo.

Konsortion jäsenten yhteistyönä hankkeessa kerätään tietoa, jonka toivotaan parantavan nuorten hoidon saatavuutta, nuorten tavoittamista ja hoidossa pysymistä sekä hoidon saatavuudesta viestimistä. 

Yhteistyökumppaneina ovat Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö, Itä-Suomen, Tampereen ja Helsingin yliopistot sekä neljä yliopistoklinikkaa. Mukana on myös laajasti kansallisia ja kansainvälisiä vaikuttajia ja asiantuntijoita.

Haitallisten lapsuudenkokemusten seurauksia ja vaikuttavia ehkäisyn keinoja selvitetään

THL on partnerina ACElife-konsortiossa, jossa tutkitaan laajasti haitallisten lapsuudenkokemusten seurauksia ja niiden ehkäisyä. Tiedetään, että suuri osa Suomessa asuvista lapsista altistuu yhdelle tai useammalle haitalliselle lapsuudenkokemukselle, kuten esimerkiksi väkivallalle tai laiminlyönnille. 

”Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että haitallisilla lapsuudenkokemuksilla on kasautuvia vaikutuksia, jotka näkyvät läpi elämän, mutta kyvystämme ehkäistä ja korjata näiden kokemusten seurauksia tiedetään vielä varsin vähän”, toteaa johtava asiantuntija Taina Laajasalo, joka johtaa konsortion yhtä työpakettia sekä THL:n osahanketta.

Lukuisat palvelut pyrkivät sekä ehkäisemään haitallisia kokemuksia että lieventämään niiden vaikutuksia. Palveluita on kehitetty muun muassa THL:n koordinoimassa Barnahus-hankkeessa. Eri palveluiden toimivuutta on tähän saakka tutkittu niukasti, eikä lasten näkökulmaa ole juuri huomioitu niiden kehittämisessä. 

Tutkimuksessa arvioidaan lastensuojelun, rikosoikeusjärjestelmän sekä kolmannen sektorin tuottamien palveluiden vaikuttavuutta laajassa yhteistyössä kentän toimijoiden kanssa. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan haitallisia lapsuudenkokemuksia ja niiden seurauksia kattavia rekisteriaineistoja hyödyntämällä. 

THL:n lisäksi hankkeeseen kuuluvat konsortiota johtava Tampereen yliopisto sekä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot. 

Lisätietoja

Pekka Hakkarainen
Tutkimusprofessori
THL
[email protected]

Outi Linnaranta
Ylilääkäri
THL
[email protected]

Taina Laajasalo
Johtava asiantuntija
THL
[email protected]

Lapset, nuoret ja perheet Mielenterveys Pääsivusto Väkivalta news tutkimusohjelma1eriarvoisuus - thlfi tutkimusohjelma2sote - thlfi tutkimusohjelma3hyte - thlfi