Tietoisku alkoholin terveysriskien vähentämiseksi

Julkaisuajankohta 5.1.2016

Alkoholin kokonaiskulutus Suomessa kääntyi laskuun vuonna 2007 ja myönteinen kehitys näkyy myös haittatilastoissa. Sydänsairauksien ja syöpien kaltaisten kansansairauksien vähentämiseksi Maailman terveysjärjestö WHO on suositellut alkoholin kokonaiskulutuksen vähentämistä kymmenellä prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Suomessa vuoden 2014 kulutustasosta 11,2 litraa sataprosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä kohden pitäisi siis pyrkiä noin kymmenen litran tasoon.

Alkoholinkäyttö lisää kroonisten kansansairauksien riskiä sekä monien muiden kielteisten seurauksien todennäköisyyttä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemaan Tiedä ja toimi -korttiin on koottu keskeisimmät alkoholinkäyttöä koskevat suositukset terveysriskien vähentämiseksi.

Riskien vähentämistä koskevat suositukset pohjautuvat tutkimustietoon

Tiedä ja toimi -kortti alkoholin terveysriskien vähentämisestä ei sisällä uusia suosituksia, mutta se kokoaa eri tahoilla esitetyt suositukset käyttäjäystävälliseksi tietoiskuksi.

Suositukset pohjautuvat tutkimustietoon alkoholinkäyttöön liittyvien haittojen todennäköisyydestä eri tilanteissa ja eri kulutustasoilla. Esimerkiksi terveelle työikäiselle naiselle tai miehelle alkoholinkäytöstä pitkällä aikavälillä koituvan vähäisen, kohtalaisen tai korkean riskin kulutustasot on esitetty alkoholiongelmaisen käypä hoito -suosituksessa, jonka lääkäriseura Duodecimin ja Suomen päihdelääketieteen yhdistyksen työryhmä päivitti uusimman tutkimustiedon pohjalta vuonna 2015.

Joissakin aiheissa laadukas tutkimustieto on toistaiseksi niin niukkaa, ettei sen pohjalta ole mahdollista tarkkaan määritellä, miten haittariski kasvaa kulutuksen myötä. Suosituksena saattaa siksi olla varovaisuusperiaatteen mukaisesti alkoholinkäytöstä pidättäytyminen. Esimerkiksi raskauden aikana runsaan alkoholinkäytön tiedetään vahingoittavan sikiötä mutta sitä ei tiedetä, kuinka vähäisellä kulutustasolla riski alkaa kasvaa. Alkoholinkäytön lopettaminen jo raskautta suunniteltaessa on siksi varmin tapa ehkäistä haittoja.

Neuvoja eri elämänvaiheisiin ja tilanteisiin

Tiedä ja toimi -korttiin on koottu myös suositukset nuorille ja ikääntyville alkoholinkäytöstä koituvien riskien vähentämiseksi. Kun huomattava osa ikääntyvistä käyttää jotakin lääkitystä, tulisi ikääntyvien alkoholinkäytöstä mahdollisesti aiheutuvia haittoja arvioitaessa ottaa huomioon myös alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutukset. Muita tilanteita, joissa alkoholinkäyttöön liittyvien haittojen riskiin tulisi kiinnittää erityistä huomiota ovat esimerkiksi työelämä, liikenne ja mielenterveyden häiriöt.

Lähteet

Alkoholin terveydelle aiheuttamien riskien vähentäminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tiedä ja toimi 1/2016.

Karlsson T. ym. WHO:n kansanterveystavoitteet edellyttävät pitkäjänteistä työtä alkoholihaittojen vähentämiseksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tutkimuksesta tiiviisti 7/2015.

Alkoholiongelmaisen käypä hoito -suositus. Duodecim & Suomen päihdelääketieteen yhdistyksen työryhmä, 4.11.2015.

Lisätietoja

Jaana Markkula
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 8802
[email protected]

Marjatta Montonen
erityisasiantuntija
puh. 029 524 7340
[email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet alkoholi - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet