Toimeentulotuen tarpeen vähentäminen vaatii poliittiselta päätöksenteolta, etuusjärjestelmältä ja palvelujen tuottajilta yhteistä suuntaa

Julkaisuajankohta 21.12.2023 9.55
Uutinen

Sosiaalityön neuvonnan ja ohjauksen sekä toimeentulotuen saaminen ei aina ole riittävää.

Yli puolet sosiaalityön ohjausta ja neuvontaa tarvinneista oli tarvinnut myös perustoimeentulotukea. Sosiaalityön asiakkaista perustoimeentulotukea oli kuitenkin saanut vain alle 40 prosenttia. Lähes 70 prosenttia täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen riittämättömäksi kokeneista koki saaneensa riittämättömästi myös neuvontaa.

Tiedot kävivät ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kelan ja Itä-Suomen yliopiston Toimeentulotuki, palvelut ja etuudet sote-integraatiossa (ToituAvain) -tutkimushankkeessa, jossa tarkasteltiin sosiaalityön asiakkaiden tavoitteita, palvelujen ja etuuksien tarvetta, niiden saamista ja riittävyyttä.

Erityisesti täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea tarvinneista suuri osa koki saamansa etuuden riittämättömäksi.

”Havaitsimme, että noin 80 prosentilla täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen riittämättömäksi kokeneista oli matala koulutus”, sanoo tutkija Mirka Elovainio THL:sta.

”Tämä ryhmä tarvitsee erityistä tukea ja ohjausta, jotta toimeentulotuen tarvetta voidaan vähentää ja poistaa”, toteaa professori Timo Toikko Itä-Suomen yliopistosta.

Sosiaalityössä tuettiin työnhakua enemmän vanhemmissa ikäryhmissä

Toimeentulon ohella sosiaalityön asiakkaiden tavoitteet liittyivät työhön ja koulutukseen.

Niissä ilmeni ikäryhmäkohtaisia eroja. Vanhemmilla ikäryhmillä korostui työnhaku, kun taas nuoremmilla koulutukseen hakeutuminen. Tämä näkyi myös käytetyissä sosiaalityön menetelmissä.

”Työpaikan hakemisessa tuettiin noin joka viidettä 55–69-vuotiasta, mutta vain noin viittä prosenttia alle 30-vuotiaista. Koulutukseen hakeutumisessa tuettiin puolestaan noin joka kolmatta alle 30-vuotiasta, mutta vain noin joka kymmenettä 55–69-vuotiasta”, sanoo tutkija Niina Tanner THL:sta.

Sujuva yhteistyö ja tiedonvaihto helpottavat toimeentulotukiasioiden käsittelyä

Haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden auttaminen vaatii sekä yhteistä suuntaa että toimivia yhteistyöjärjestelyjä.

Sosiaalipalveluiden siirtyminen hyvinvointialueille on voinut katkaista aiemmin hyvin toimineita yhteistyötapoja. Koska Kelan oma toiminta on jo ennen vuotta 2023 organisoitu kuntia isommissa yksiköissä, ei muutos Kelan ja sosiaalityön välisessä yhteistyössä ole todennäköisesti ollut suuri.

”Kelan voi olla luontevaa toimia aiempaa isompien yksiköiden kanssa, koska myös Kela on organisoitunut kuntatasoa laajemmin”, sanoo Signe Jauhiainen Kelasta.

Hyvinä käytäntöinä mainittiin erityisesti Kelan ja sosiaalityön yhteispalvelupisteet ja yhteiset
asiakastapaamiset, jotka ovat parantaneet toimeentulotukiasioiden käsittelyssä tarvittavaa tiedonvaihtoa.

”Myös etuusjärjestelmä Kelmun kehitysversio Kaski on helpottanut ja nopeuttanut toimeentulotukiasioiden käsittelyä Kelan ja sosiaalihuollon välillä”, toteaa Tarja Tolonen LAB-ammattikorkeakoulusta.

AVAIN-mittarin mahdollisuudet tiedonvaihdossa

Tutkimushankkeessa tarkasteltiin myös AVAIN-mittarin hyödyntämistä Kelan ja sosiaalityön yhteistyössä.

AVAIN-mittari on aikuissosiaalityön vaikuttavuuden mittaamiseen kehitetty työkalu, joka on osa työikäisten palvelujen asiakassuunnitelmaa. Sen avulla voidaan kartoittaa asiakkaan omat tavoitteet ja elämäntilanne ja niiden perusteella valita käytettävät sosiaalityön menetelmät ja palvelut.

”Myös Kelaan olisi jatkossa hyvä välittyä tieto siitä, miten asiakkaan ongelmia ja niiden ratkaisuja on sosiaalitoimessa hahmotettu ja minkälaisin keinoin Kela voisi auttaa asiakkaalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa”, sanoo Hanna-Mari Heinonen Kelasta.

THL:n AVAIN-mittari on tulossa työikäisten sosiaalipalvelujen käyttöön viimeistään syyskuussa 2024.

Lisätietoja

Hankkeella on ollut Kunnallisalan kehittämissäätiön ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoitus.

Toimeentulotuki ja aikuissosiaalityö: Löytyykö keinoja toimeentulotuen tarpeen vähentämiseen

On aika puhua aikuissosiaalityöstä -podcast

Yhteystiedot

Minna Kivipelto
johtava tutkija
THL
puh. 029 524 7760
sähköposti: [email protected]

Signe Jauhiainen
tutkimuspäällikkö
Kela
puh. 020 634 1958
sähköposti: [email protected]

Timo Toikko
professori
Itä-Suomen yliopisto
puh. 050 524 9708
sähköposti: [email protected]

Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen tutkimusohjelma2sote tutkimusuutinen