Tuloryhmien väliset kuolleisuuserot ovat Suomessa edelleen suuret – pienituloiset menettävät eniten elinvuosia

Julkaisuajankohta 17.12.2021

THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan Suomessa oli edelleen vuosina 2017−2019 selvät sosioekonomiset erot ennenaikaisten kuolemien takia menetettyjen elinvuosien määrässä. 

Eniten ennenaikaisia kuolemia aiheuttivat sekä miehillä että naisilla verenkiertoelinten taudit, alkoholi ja tapaturmat. Pienituloisimpaan väestönosaan kuuluvat menettivät näiden kuolinsyiden takia elinvuosia moninkertaisesti verrattuna suurituloisimpiin. 

Tutkimuksessa tarkastelluista kuolemansyyryhmistä tuloryhmien väliset erot olivat suurimmat alkoholiperäisten kuolemien vuoksi menetetyissä elinvuosissa. Keuhkosairauksien vuoksi menetetyt elinvuodet jakautuivat tuloryhmien välillä tasaisimmin, mutta painottuivat kuitenkin pienituloisimpaan väestöön.  

Miehillä menetettyjen elinvuosien määrä oli suurempi kuin naisilla kaikissa tarkastelluissa kuolemansyyryhmissä.

Tässä tutkimuksessa menetetyt elinvuodet kuvaavat sitä elinvuosien määrää, joka jäi elämättä alle 80-vuotiaana tapahtuneen kuoleman vuoksi. 

Ikävälillä 25−80 vuotta menetetyt elinvuodet miehillä 100 000:ta vastaavanikäistä kohden.

Ikävälillä 25−80 vuotta menetetyt elinvuodet naisilla 100 000:ta vastaavanikäistä kohden.

Eri kuolemansyiden vaikutus menetettyjen elinvuosien kokonaismäärään tuloryhmittäin miehillä (ylempi kuvio) ja naisilla (alempi kuvio) ikävälillä 25–80 vuotta 100 000:ta vastaavanikäistä asukasta kohden. Verenkiertoelinten taudit ja alkoholikuolemat ovat merkittävimmät tuloryhmien kuolleisuuseroihin vaikuttavat kuolemansyyryhmät. Muihin kuolemansyihin lukeutuu useita pienempiä kuolemansyyryhmiä, jotka rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle.

Eriarvoisuuden kaventamiseen tarvitaan monentasoisia ratkaisuja

Kuolleisuus on tärkeä eriarvoisuuden mittari, koska tiedot saadaan koko väestöstä luotettavasti, ja niitä voidaan vertailla kansainvälisesti.

Vaikka väestöryhmien välinen tasa-arvo on jo vuosikymmenien ajan ollut yksi suomalaisen terveyspolitiikan päätavoitteista, sosiaalisen aseman mukaiset terveyserot ovat kuitenkin säilyneet suurina. Niiden taustalla on useita tekijöitä.

”Sosioekonomisen eriarvoisuuden kaventamisessa  tärkeitä  ovat valtakunnan tasoiset ratkaisut, kuten  alkoholi-, tupakka-, asunto-, koulutus-  ja työvoimapoliittiset  toimenpiteet. Palvelujärjestelmän tasolla yhteistyö julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon välillä on avainasemassa: matala sosioekonominen asema lisää monien palvelujen tarvetta erilaisten mekanismien kautta”, sanoo THL:n tutkimusprofessori Seppo Koskinen

”Menetettyjä elinvuosia mittaamalla nähdään, että erojen kaventaminen on 2020-luvun Suomessa yhä ajankohtainen tavoite. Se on myös yksi sote-uudistuksen tavoitteista. Väestöryhmien välisiä terveys- ja kuolleisuuseroja tulisi seurata jatkuvasti”, Koskinen sanoo.  

Tutkimuksessa hyödynnettiin Tilastokeskuksen rekisteritietoja. Kuolleisuuden mittarina käytettiin menetettyjä elinvuosia (PYLL, Potential Years of Life Lost) ikävälillä 25–80 vuotta. Tuloryhmien välisiä suhteellisia eroja menetettyjen elinvuosien määrässä mitattiin tutkimuksessa RII-indeksillä (Relative Index of Inequality). Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa IMPRO-hanketta.

Lisätietoja

Sosiaalinen asema ja menetetyt elinvuodet Suomessa 2017–2019. Tutkimuksesta tiiviisti 56/2021. THL

Kaikki tulokset ovat saatavissa THL:n tilasto- ja indikaattoripankista:
Sotkanet.fi

Yhteystiedot

Seppo Koskinen
tutkimusprofessori
THL
puh. 029 524 8762
[email protected] 

Tuuli Suomela
asiantuntija
THL
puh. 029 524 7349
[email protected] 

Elsi Lindell
tilastotutkija
THL
puh. 029 524 7989
[email protected] 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Pääsivusto pääuutinen - thlfi tutkimusuutinen - thlfi