Uusi toimintamalli auttaa hyvinvointialueita iäkkäiden kotona asumista tukevan teknologian hyödyntämisessä 

Julkaisuajankohta 4.10.2023

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut toimintamallin, joka auttaa hyvinvointialueita ja kotihoidon yksiköitä hyödyntämään teknologiaa kotona asuvien iäkkäiden hoidossa.

Ikäteknologian käytön kansallisen toimintamallin (KATI-malli) ensimmäinen osa kokoaa toimet, joita iäkkäiden kotona asumista tukevan hyvinvointiteknologian hankintaan, käyttöönottoon ja hyödyntämiseen hyvinvointialueilla liittyy. Mallin toinen osa kuvaa, kuinka ikäteknologiaa hyödynnetään kotihoidon asiakkuuden eri vaiheissa ja kuinka iäkkäitä tuetaan kotona asumista tukevan teknologian käytössä jo ennen kotihoidon asiakkuutta. 

Iäkkäiden kotona asumista tukevia teknologioita ovat esimerkiksi lääkeautomaatit, asiakkaan käyttämät tai kotiin asennettavat sensorit, joiden avulla voidaan varmistaa turvallisuutta tai välittää tietoa asiakkaan terveydentilasta sekä monet etähoidon ratkaisut, joiden avulla hoitajat voivat esimerkiksi varmistaa asiakkaan ruokailua ja lääkkeenottoa tai järjestää viriketoimintaa.

Malli on kehitetty THL:n koordinoimassa Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelmassa yhdessä ohjelman hankkeiden kanssa. Hankkeet ottivat alueillaan käyttöön kotona asumista tukevia teknologisia laitteita ja palveluita.

Malli antaa raamit ja toimii työlistana  

”Ohjelman aikana havaitsimme, että teknologian käyttöönotto vaatii lukuisia erilaisia tehtäviä, jotka alueella pitää ottaa haltuun. Malli kokoaa nämä tehtävät ja auttaa siten kokonaisuuden hahmottamisessa ja suunnittelussa”, kertoo KATI-ohjelmaa vetänyt THL:n erikoistutkija Heidi Anttila.

KATI-malli antaa raamit hyvinvointialueen teknologiakoordinaatioon ja kotihoidon teknologiajohtamiseen. Se kuvaa tarvittavat tehtävät vaiheittain ja toimii samalla työlistana. Teknologiat on esimerkiksi integroitava palveluihin, teknologioista saadun tiedon käyttö on suunniteltava, tukipalvelut järjestettävä ja ammattilaisten osaaminen varmistettava. 

”Ilman kokonaiskuvaa lähdetään helposti tekemään vain jotain asiaa, esimerkiksi teknologiakokeiluja tai henkilöstön koulutusta. Jokainen mallissa oleva tehtävä on kuitenkin huomioitava, jotta teknologian käyttö voi onnistua”, sanoo Anttila.

Teknologiakohtaiset toimintamallit täydentävät kansallista mallia

Kansallisen mallin soveltamista auttavat alueellisten KATI-hankkeiden laatimat toimintamallit, joissa kuvataan käytännönläheisesti, kuinka eri teknologioiden hyödyntäminen tuodaan osaksi yksikön arkityötä. Hankkeiden toimintamallit on koottu Innokylään. 

Lisätukea hyvinvointialueiden ja kotihoidon yksiköiden toimijoille tarjoaa ohjelmassa laadittu KATI-viitearkkitehtuuri, joka kokoaa yhteen teknologian käyttöönottoon vaikuttavat prosessit, toimijat ja tietovarannot.

Lisätietoja

Ikäteknologian käytön kansallinen toimintamalli (KATI-malli) 
KATI-hankkeiden toimintamallit Innokylässä 
Kotona asumista tukevat teknologiat ikäihmisille: KATI-viitearkkitehtuuri (Julkari)
Kotona asumisen teknologiat ikäihmisille (KATI) -ohjelma 

Heidi Anttila
erikoistutkija, ohjelmajohtaja
THL
puh. 029 524 7687
[email protected]
 

Ikääntyminen Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen Toimintakyky