Uusia työkaluja ja ratkaisuja työmarkkinoiden sukupuolen mukaisen eriytymisen purkamiseen

Julkaisuajankohta 16.6.2023

THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön toteuttama Segregaation purku -kehittämishanke lievensi työmarkkinoiden sukupuolen mukaista eriytymistä eli segregaatiota vahvistamalla työelämän ja koulutuksen toimijoiden välistä yhteistyötä Pohjalaismaakunnissa, Itä-Suomessa sekä Hämeen ja Kaakkois-Suomen alueella. Hankkeen toiminta osoitti, että pitkäjänteinen eri tahojen välinen tavoitteellinen yhteistyö on edellytys sukupuolen mukaisen segregaation purkamiseksi.

Työelämä Suomessa on eriytynyt sukupuolen mukaan: naiset ja miehet työskentelevät suurelta osin eri toimialoilla ja eri tehtävissä. Nyt on aika uudistaa työelämän toimintamalleja, koska työvoima- ja osaajapula kohdistuu erityisesti sukupuolen mukaan eriytyneille aloille. Segregaatiota ylläpitää vallitsevat mielikuvat ja sukupuolistereotypiat siitä, että tietyt alat ja ammatit sopisivat vain tietylle sukupuolelle. Stereotypioita tulee purkaa koko yhteiskunnassa, mutta etenkin kasvatuksessa, koulutuksessa ja työelämässä.

”Työvoimapulan ratkaisuissa täytyy ottaa kaikki keinot käyttöön. Meillä ei ole varaa jättää mielikuvien ja asenteiden vuoksi osaa potentiaalisesta työvoimasta ulkopuolelle”, toteaa Segregaation purku -hankkeen projektipäällikkö Mia Teräsaho Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL). 

Suomen koulutus- ja työmarkkinoiden voimakasta eriytymistä sukupuolen mukaan on purettu vuosikymmenten ajan etenkin määräaikaisilla hankkeilla. Muutosta työmarkkinoiden sukupuolittumisessa ei ole juurikaan tapahtunut.

”Kehittämishankkeet ovat tärkeitä, mutta jotta sukupuolen mukaista eriytymistä saadaan purettua koulutus- ja työmarkkinoilla, pitää segregaation purkaminen ottaa läpileikkaavaksi ja näkyväksi toimenpiteeksi etenkin tasa-arvo-, työvoima-, koulutus- ja aluepolitiikassa sekä keskeisissä strategioissa ja toiminnoissa”, toteaa Tasa-arvoyksikön johtaja Tanja Auvinen sosiaali- ja terveysministeriöstä. Läpileikkaavuuden lisäksi pysyvä rakenne on lähtökohta segregaation purkamiselle.

Pilottiorganisaatiot suunnannäyttäjinä

Kokemukset hankkeen pilottiorganisaatioista osoittavat, että tasa-arvon edistämisessä pienetkin askeleet ovat tärkeitä. Suunnannäyttäjiä tarvitaan, jotta segregaation purkamisen keinot leviävät ja työpaikat saadaan mukaan purkamaan sukupuolen mukaista segregaatiota sekä edistämään työelämän monimuotoisuutta.

Segregaation purku -hanke kokosi ensi kertaa yhteen hajallaan olevia konkreettisia työpaikkatason keinoja segregaation purkamiseksi ja tuotti tasa-arvon tarkistuslistan työpaikkojen tasa-arvotyön tueksi. Keinojen tueksi hanke kokosi tutkimuskatsauksen segregaation tilasta, vaikutuksista ja segregaation purkamisen hyödyistä työpaikoille sekä suositukset tilasto- ja tutkimustiedon sekä työpaikkojen tasa-arvotyön kehittämiseksi. Lisäksi hanke laati poliittisille ja yhteiskunnallisille päättäjille suunnatut suositukset segregaation purkamisen pysyvämmistä keinoista. Alueverkostojen ja pilottiorganisaatioiden kehittämistyön kuvaukset ja suositukset jatkotyölle on koottu hankkeen loppuraporttiin.

Segregaation purku – työkaluja tasa-arvoisempaan työelämään -kehittämishanke toteutettiin vuosina 2021–2023. Hanketta rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö ja sitä koordinoi THL. Hanke oli osa hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteistä samapalkkaisuusohjelmaa ja se perustui pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan, jossa sitouduttiin kaventamaan sukupuolten välisiä palkkaeroja useilla eri keinoilla, muun muassa purkamalla työelämän segregaatiota.

Lisätietoa

Segregaation purku – työkaluja tasa-arvoisempaan työelämään -kehittämishanke (THL)

Teräsaho, Mia & Soronen, Sonja & Hietaharju Anne-Mari & Hiltunen Heidi (2023) Segregaation purku – työkaluja tasa-arvoisempaan työelämään -hankkeen loppuraportti. Raportteja ja muistioita 2023:29. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Teräsaho, Mia & Soronen, Sonja (2023) Policy brief: Työmarkkinoiden sukupuolen mukaisen segregaation purkaminen – Suosituksia päättäjille. Raportteja ja muistioita 2023:20. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Teräsaho, Mia & Tanhua, Inkeri & Rantanen, Emmi (2023) Tasa-arvon edistäminen työpaikoilla - Keinoja sukupuolen mukaisen segregaation purkamiseen. Raportteja ja muistioita 2023:21. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Tasa-arvon tarkistuslista työpaikalle (THL)

Yhteystiedot

Mia Teräsaho
kehittämispäällikkö, hankkeen projektipäällikkö, THL
puh. 0295 247 864
[email protected]

Tanja Auvinen
johtaja, STM
puh. 0295 163 715
[email protected]

Sukupuolten tasa-arvo Sukupuolten tasa-arvo