Offentlig delgivning

Offentlig delgivning används när beslutet inte kan verkställas som en vanlig eller bevislig delgivning till exempel på grund av det stora antalet mottagare. Förfarandet grundar sig på förvaltningslagen. Vid offentlig delgivning hålls handlingen tillgänglig för mottagaren under en viss tid hos myndigheten.

Framläggandet av handlingen meddelas i första hand på myndighetens webbplats. I meddelandet anges vad ärendet gäller och hur länge handlingen finns till påseende. I anmälan anges tidpunkten då den har publicerats på webbplatsen. Ärendet anses ha delgetts den sjunde dagen efter denna publiceringstidpunkt. Om beslutet till sitt innehåll är offentligt kan det publiceras vid sidan av anmälan om framläggande på webbplatsen.

Meddelande om att beslutet finns till påseende vid Institutet för hälsa och välfärd

Beslutet som fattades av Institutet för hälsa och välfärd den 23 januari 2024 om uppgiftsskyldighet vad gäller om skyldighet att lämna uppgifter ur vårdanmälningar inom socialvårdens institutionsvård och boendeservice (THL/5168/5.03.00/2023) finns till påseende fram till den 15 mars 2024 vardagar kl. 8.00-16.15 i receptionen i THL:s huvudbyggnad på adressen Mannerheimvägen 166, Helsingfors.

Denna anmälan har publicerats på THL:s webbplats 7 februari 2024. Det ovan nämnda ärendet anses ha delgetts den sjunde dagen efter denna publiceringstidpunkt.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) beslutar med stöd av 5, 5 c och 5 d § i lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008) om informationsskyldigheten enligt vilken myndigheter som ordnar institutionsvård och boendeservice inom socialvården samt tjänsteleverantörer som organiserar och producerar liknande tjänster privat överlämnar de uppgifter om institutionsvård och boendeservice inom socialvården som samlas in i vårdanmälningsregisterhelheten (Hilmo) till THL.

Beslut och bilagor i pdf-format

Beslut om skyldighet att lämna uppgifter om vårdanmälningar inom socialvårdens institutionsvård och boendeservice

För mer information

Lasse Mielikäinen
Specialplanerare
e-post: [email protected] 
tfn. 029 524 7011


Meddelande om att beslutet finns till påseende vid Institutet för hälsa och välfärd

Beslutet som fattades av Institutet för hälsa och välfärd den 26 februari 2024 om uppgiftsskyldighet vad gäller om skyldighet att lämna uppgifter i cancerregistret (THL/5273/5.03.00/2023) finns till påseende fram till den 5 april 2024 vardagar kl. 8.00-16.15 i receptionen i THL:s huvudbyggnad på adressen Mannerheimvägen 166, Helsingfors.

Denna anmälan har publicerats på THL:s webbplats 27 februari 2024. Det ovan nämnda ärendet anses ha delgetts den sjunde dagen efter denna publiceringstidpunkt.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) beslutar med stöd av 5, 5 c och 5 d § i lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008) om informationsskyldigheten enligt vilken alla verksamhetsenheter inom social- och hälsovården lämnar ut uppgifter till THL om uppgifter.

Beslut och bilagor i pdf-format

Beslut om skyldighet att lämna uppgifter i cancerregistret

För mer information

Janika Tarkoma
utvecklingschef
e-post: [email protected]
tfn. 029 524 7851