Offentlig delgivning

Offentlig delgivning används när beslutet inte kan verkställas som en vanlig eller bevislig delgivning till exempel på grund av det stora antalet mottagare. Förfarandet grundar sig på förvaltningslagen. Vid offentlig delgivning hålls handlingen tillgänglig för mottagaren under en viss tid hos myndigheten.

Framläggandet av handlingen meddelas i första hand på myndighetens webbplats. I meddelandet anges vad ärendet gäller och hur länge handlingen finns till påseende. I anmälan anges tidpunkten då den har publicerats på webbplatsen. Ärendet anses ha delgetts den sjunde dagen efter denna publiceringstidpunkt. Om beslutet till sitt innehåll är offentligt kan det publiceras vid sidan av anmälan om framläggande på webbplatsen.


Meddelande om att beslutet finns till påseende vid Institutet för hälsa och välfärd

Beslutet som fattades av Institutet för hälsa och välfärd den 22 maj 2024 om uppgiftsskyldighet vad gäller om skyldighet att lämna uppgifter om vårdanmälningar inom hälso- och sjukvården (THL/5166/5.03.00/2023) finns till påseende fram till den 2 juli 2024 vardagar kl. 8.00-16.15 i receptionen i THL:s huvudbyggnad på adressen Mannerheimvägen 166, Helsingfors.

Denna anmälan har publicerats på THL:s webbplats 23 maj 2024. Det ovan nämnda ärendet anses ha delgetts den sjunde dagen efter denna publiceringstidpunkt.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) beslutar med stöd av 5, 5 c och 5 d § i lagen om Institutet för hälsa och välfärd (668/2008) om informationsskyldigheten enligt vilken myndigheter som ordnar hälso- och sjukvård samt privata aktörer som ordnar och producerar läkartjänster lämnar ut uppgifter till THL om hälso- och sjukvården som samlas in i vårdanmälningsregistret (Hilmo).

Dessutom ska tjänstetillhandahållare som privat tillhandahåller andra hälso- och sjukvårdstjänster än ovan nämnda läkartjänster lämna ut motsvarande uppgifter till THL, om lämnandet av uppgifterna inte orsakar tjänstetillhandahållaren oskälig belastning.

I bilaga 1 till beslutet beskrivs närmare hur uppgiftsskyldigheten fördelas.

Beslut och bilagor i pdf-format

Beslut om skyldighet att lämna uppgifter om vårdanmälningar inom hälso- och sjukvården
Bilaga 1 Uppgiftsskyldiga, uppgifter som lämnas ut och praxis för utlämnande
Bilaga 2 Anvisning om begäran om omprövning

För mer information

Jutta Järvelin
teamchef, överläkare 
e-post: [email protected]
tfn. 029 524 7254