Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman alkuvuosi kului väliarvioinnin merkeissä

Julkaisuajankohta 6.6.2024 16.57
Uutinen

Marraskuussa 2018 aloitettu Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma on saavuttanut monia tavoitteitaan, mutta sisäympäristöasioista viestimiselle ja ohjelmassa tuotetun tiedon jalkauttamiselle on yhä tarvetta. Ohjelma jatkuu vuoden 2028 loppupuolelle asti.

Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman väliarviointia silmällä pitäen toteutetut kyselyt vahvistavat sisäilmaan liittyvien riskikäsitysten sekä haittojen vähentyneen Suomessa viimeisen viiden vuoden aikana. 

”Tämä käy ilmi niin väestölle vuosina 2018 ja 2022 tehdyn Kansallisen sisäilmakartoituksen kuin kunnissa toteutetun sisäilmakyselynkin tuloksissa,” sanoo ohjelman koordinaattori, THL:n erikoistutkija Anniina Salmela.

Parhaillaan on tekeillä vielä selvitys, jossa Suomen sisäilmatilannetta verrataan naapurimaihimme Ruotsiin ja Viroon. Vertailun tulokset ovat odotettavissa loppuvuoden aikana. 

Ohjelman nykytilaa ja tulevaisuuden suuntia käsiteltiin maaliskuussa järjestetyssä väliarviointiseminaarissa, jossa muun muassa nousi esille, että ohjelmassa tulee edelleen pyrkiä sisäilma-asioita koskevan tiedon tehokkaaseen jalkauttamiseen.

Lue lisää:
Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman väliarviointi: Sisäilmatilanne on parantunut monilla mittareilla

Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman väliarviointiseminaarin esitykset ja tallenne

Ohjelma tarjoaa koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille ja opiskelijoille sekä tukea työpaikkojen sisäilmatilanteisiin

Terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun kyselyn mukaan sisäilmasta oireilevien potilaiden hoito ja tuki on kehittynyt viimeisen viiden vuoden aikana. Lisäksi jopa 70 prosenttia vastaajista arvioi sisäilmaoireisiin liittyvän koulutuksen laadun kohentuneen. Kyselyn päätulokset julkaistiin loppuvuodesta 2023 ja parhaillaan on tekeillä aiheesta kattavampi julkaisu.

Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa mukana oleva Filha ry on osaltaan edistänyt koulutuksen laatua ja saatavuutta ylläpitämällä terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu verkkokurssia, järjestämällä koulutuksia sekä laatimalla sisäilmaoppimateriaalin ammattikorkeakouluille terveydenhuoltoalan opetukseen. 

Lue lisää: 
Sisäilmateemat terveydenhuollossa ammattilaisten arvioimana (Filha ry)

Verkkokurssi sisäilmaan liitetystä oireilusta (Filha ry)

Ammattikorkeakouluille suunnattu sisäilmaoppimateriaali (Filha ry)

Alkuvuoden aikana kerättiin myös sisäilma-asioiden parissa työskenteleviltä tietoa sisäilmatilanteiden ratkaisemisesta työpaikoilla sekä käyttökokemuksia Työterveyslaitoksen sisäilmaohjeista. Samalla tarjottiin maksutonta konsultaatioapua sisäilma-asioiden selvittämiseen ja ohjeiden soveltamiseen.

Kyselyn tulosten avulla voidaan sisäilmaviestintää ja -koulutusta suunnata aikaisempaa paremmin työpaikkojen tarpeiden mukaisesti. 

Lue lisää:
Ohjeita ja työkaluja sisäilmaan liittyen (Työterveyslaitos)

Ohjelman asiantuntijat mukana terveydensuojelulain kokonaisuudistuksessa sekä sisäilmaoireiden hoitosuosituksen laadinnassa 

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma on mukana Terveydensuojelu nyt ja tulevaisuudessa -hankkeessa, joka liittyy tänä vuonna käynnistyneeseen terveydensuojelulain kokonaisuudistukseen.

Hankkeessa tehtyjen selvitysten perusteella elinympäristön muutokset, lainsäädännön kehitys ja viranomaisten työn selkeä koordinointi on otettava huomioon terveydensuojelulakia uudistettaessa.

Lue lisää: 
Terveydensuojeluun liittyvässä lainsäädännössä on otettava huomioon elinympäristön muutokseen liittyvät riskit

Lisäksi ohjelmassa on tuettu sosiaali- ja terveysministeriötä uuden sisäilmaan liittyvän oireilun ja sairastumisen hoitosuosituksen laadinnassa. Hoitosuositus julkaistiin huhtikuussa ja sen jalkauttamisesta terveydenhuoltoon vastaa ohjelmassa mukana oleva Filha ry.

Lue lisää:
Sisäilmasta oireilevaa potilasta on kuunneltava huolella ja hoidettava kokonaisuutena (STM)

Ohjelma jatkuu vuoden 2028 loppupuolelle asti

Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia vähentämällä sisäympäristöön liittyviä haittoja Suomessa. Ohjelmaa koordinoi THL, ja työhön osallistuvat aktiivisesti Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry. 

Ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimia vuoden. Terveet tilat -ohjelma päättyy vuoden 2024 lopussa, mutta Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma jatkaa toimikautensa loppuun, eli vuoteen 2028. 

Lisätiedot

Kansallinen sisäilma ja terveys 2018–2028 -ohjelma

Anniina Salmela
erikoistutkija
THL
puh. 029 524 7712
[email protected]

Kristiina Kulha
vanhempi asiantuntija
Työterveyslaitos
puh. 040 548 6914
[email protected] 

Tuula Vasankari
pääsihteeri, keuhkosairauksien erikoislääkäri
Filha ry
puh. 050 545 0589
[email protected]

Ympäristöterveys Ympäristöterveys sisäilma