Sote-palveluiden yhteensovittamisessa on eroja eri asiakasryhmien ja hyvinvointialueiden välillä

Julkaisuajankohta 12.12.2023 12.30
Uutinen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteutti vuosina 2022–2023 mittavan Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio -tutkimuskokonaisuuden, jossa selvitettiin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhteensovittamista hyvinvointialueilla. 

Palveluiden integraatio on keskeinen osa tänä vuonna toteutunutta sote-uudistusta, jossa vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyi kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle.

Tutkimuskokonaisuudessa tarkasteltiin muun muassa, miten sosiaali- ja terveydenhuollon eri osa-alueilla ja palveluissa otetaan huomioon eri ihmisryhmät ja heidän tarpeensa ja varmistetaan, että asiakas saa tarvitsemansa palvelut sujuvasti. Lisäksi testattiin kansainvälistä mittaria integraation onnistumisen arviointiin Suomessa. 

”Sote-integraatiossa on kyse palveluiden järjestämisestä, tuotannosta ja palveluketjuista, mutta myös rahoituksesta ja tiedonhallinnasta. Integraation kehittäminen on sote-uudistuksen keskeinen tavoite, jonka saavuttamiseen pienemmistä suurempiin alueisiin siirtyminen antaa periaatteessa hyvät mahdollisuudet. Monipuolisesta tutkimuskokonaisuudesta käy ilmi, että eri osapalveluiden yhteensovittaminen voi kuitenkin näyttää hyvin erilaiselta eri asiakasryhmien näkökulmasta”, sanoo THL:n Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sosiaaliturva -TKI-ohjelman johtaja Tuukka Tammi

Kokonaisuuteen kuului 14 hanketta, jotka toteutettiin yhdessä muun muassa korkeakoulujen, Kelan, Kuntaliiton ja Työterveyslaitoksen kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö rahoitti hankkeita 1,85 miljoonalla eurolla.

Tutkimustiedon avulla voidaan kehittää hyvinvointialueiden toimintaa

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio -tutkimuskokonaisuudessa selvitettiin palveluiden yhteensovittamista muun muassa ikääntyneiden, vammaisten, lasten ja nuorten, työikäisten sekä paljon palveluita käyttävien näkökulmista. 

Tutkimustiedon avulla voidaan auttaa hyvinvointialueita kehittämään palvelujärjestelmän strategista ohjausta ja johtamista. Palveluiden yhteensovittaminen on erityisen tärkeää useita erilaisia palveluja tarvitsevien ihmisten näkökulmasta. Haasteellisia tilanteita ovat ne, joissa asiakkaalla on monenlaisia, joskus yhteen kietoutuneita ja vaikeastikin tunnistettavia tarpeita.

Esimerkkejä hankkeiden tuloksista eri väestöryhmien osalta:

  • Alustavien tietojen mukaan Suomessa on noin 400 000 paljon palveluita käyttävää henkilöä. Heidän käyntinsä kattavat vuosittain noin 40 prosenttia kaikista määritelmän mukaisista ensisijaisen terveydenhuollon käynneistä.
  • Yleisimmin palvelukokonaisuuksiin ja -ketjuihin hyvinvointialueilla oli sisällytetty mielenterveys-, päihde- ja riippuvuuspalveluja, perusterveydenhuollon avosairaanhoidon palveluja ja työikäisten sosiaalipalveluja.
  • Ikääntyneet kotihoidon asiakkaat käyttivät keskimäärin kolmea eri sosiaali- ja terveysalan palvelua puolen vuoden seuranta-ajan aikana. 
  • Vammaispalvelujen integraatio näyttäytyy tutkimuksen mukaan hyvin eri tavalla eri hyvinvointialueilla, mutta palvelut asiakkaille on saatu järjestettyä.
  • Kelassa ja sosiaalityössä tarvitaan yhteinen palvelutarpeen arviointi, jotta asiakkaan asiaa ei tarvitse aloittaa alusta hänen asioidessaan näiden viranomaisten välillä.
  • Nuorten palveluissa ongelmana vaikuttavat olevan päällekkäisten palveluiden sijaan aukot ja puutteet, jotka estävät nuorten palvelutarpeisiin vastaamista.
  • Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyön rakenteet ja käytännöt samoin kuin pikkulapsiperheiden terveyden ja hyvinvoinnin haasteet ja tuen tarpeet vaihtelevat eri alueilla.

Lähde: Tiivistelmät tutkimuskokonaisuudessa mukana olevista hankkeista (pdf)

 

Hoidon integraatio voi parhaimmillaan parantaa asiakastyytyväisyyttä ja palvelujen laatua sekä säästää kustannuksia. Tähän tutkimuskokonaisuuteen sisältyneen rekisteritutkimuksen mukaan kuitenkin integraation vaikutukset palveluiden määrään ja kustannuksiin ovat melko vähäiset. 

Hankkeiden tuloksia esiteltiin 12.12. Integraatiotutkimusten tuloksia – perustason sote-palveluiden tutkimusverkoston ja integraatiotutkimushankkeiden päätösseminaarissa.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio -tutkimuskokonaisuus

Tiivistelmät tutkimuskokonaisuudessa mukana olevista hankkeista (pdf)

Uutinen 11.12.2023: Sote-palveluiden yhteensovittaminen on vasta kehittymässä alueilla – integraation arviointiin ja kehittämiseen on saatavilla uusi työkalu

Tuukka Tammi
THL
TKI-ohjelmajohtaja
puh. 029 524 8717
[email protected]

Pääsivusto Sote-palvelujen johtaminen Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla