Suomalainen talousvesi on laadultaan erittäin hyvää

Julkaisuajankohta 10.1.2022

vesilasi hanan alla.

Suomessa käytetään erittäin hyvälaatuista talousvettä, joka täyttää hyvin sille asetetut vaatimukset ja tavoitteet, kertoo tuore raportti. 

Vuonna 2020 talousveden terveydellisessä laadussa oli poikkeamia vain yksittäisillä vedenjakelualueilla. Näillä alueilla talousveden laatua parannettiin optimoimalla veden puhdistusta tai lisäämällä vedenottoa sellaisilta vedenottamoilta, joilla talousveden laatu täytti vaatimukset. Osa tilanteista edellyttää vedenkäsittelyyn liittyviä lisätoimenpiteitä, jotka toteutetaan lähivuosien aikana.

Myös talousveden käyttökelpoisuudelle asetetut tavoitteet täyttyivät hyvin. Eniten poikkeamia aiheuttivat suuri rautapitoisuus, poikkeava mikrobien määrä, pH:n muutokset sekä poikkeava haju, maku tai sameus.

Talousveden käyttökelpoisuutta parannettiin muun muassa tehostamalla veden puhdistusta, huuhtelemalla vesijohtoverkostoja tai juoksuttamalla vettä kiinteistöjen hanoista. Toimenpiteiden vaikutuksia seurattiin usein lisänäytteenottojen ja -tutkimusten avulla.

Riskinarviointi tukee vesiturvallisuutta

Yhä useammalle vedenjakelualueelle oli tehty talousveden tuotantoketjun riskinarviointi. Vuonna 2020 106 suurella vedenjakelualueella, mikä käsittää noin 72 prosenttia kaikista suurista vedenjakelualueista, oli kunnan terveydensuojeluviranomaisen hyväksymä riskinarviointi, ja useilla alueilla se oli tekeillä. Vuotta aiemmin viranomaisen hyväksymä riskinarviointi oli 66 vedenjakelualueella. 

Riskinarviointi on jatkuvaa toimintaa ja kattaa talousveden koko tuotantoketjun aina raakaveden muodostumisalueelta veden puhdistuksen ja vesijohtoverkoston kautta kiinteistöön ja käyttäjän hanaan. Riskinarvioinnissa pyritään tunnistamaan talousveden laatua uhkaavat tekijät ja poistamaan tai minimoimaan niistä aiheutuvat riskit. Talousveden viranomaisvalvonnan ja vesilaitosten omavalvonnan on perustuttava riskinarviointiin. 

”Talousveden laadun seurantaa voidaan riskinarvioinnin perusteella kohdentaa sellaisiin tekijöihin, jotka ovat merkityksellisiä kyseisen vedenjakelualueen kannalta. Vedenjakelualueilla tulisi olla riskinarviointiin perustuva valvontatutkimusohjelma viimeistään 27.10.2022”, sanoo THL:n erikoissuunnittelija Outi Zacheus

Talousvesi on vettä, joka on tarkoitettu kotitalouskäyttöön kuten juomavedeksi ja ruoan valmistukseen. Talousvesiraportin tulokset perustuvat kuntien terveydensuojeluviranomaisten talousvesivalvontaan vuonna 2020. Valvonnan yhteydessä talousveden laatua tutkittiin 147 suurimmalla vedenjakelualueella yhteensä noin 112 000 tutkimuksella. Vedenjakelualueilla on runsas 4,5 miljoonaa veden käyttäjää. 

Lisätiedot

Yhteenveto suurten, Euroopan komissiolle raportoivien vedenjakelualueiden talousveden valvonnasta ja laadusta vuonna 2020 (pdf)  
(THL) 

Talousvesiraportin liitetaulukot (pdf)
(THL) 

Talousvesi
(THL) 

Outi Zacheus 
erikoissuunnittelija 
THL
p. 029 524 6374
[email protected] 
  
 

Pääsivusto Ympäristöterveys vesi - thlfi