Talousvesi

Vesi valuu hanasta.

Suurin osa Suomen kotitalouksista kuuluu järjestettyyn vesihuoltoon. Vesilaitokset ovat pääasiassa vastuussa juomiseen, ruoanlaittoon ja muuhun tarkoitukseen käytetyn talousveden tuotannosta ja toimittamisesta vesijohtoverkoston välityksellä.

Haja-asutusalueella on myös kotitalouksia, jotka eivät ole järjestetyn vesihuollon piirissä vaan vastaavat itse talousveden hankinnasta. Talousvesi otetaan silloin yleensä omasta kaivosta.

Lue lisää: Kaivovesi

Suomessa vesihuollon turvaaminen on maa- ja metsätalousministeriön päävastuulla oleva strateginen tehtävä. Tavoitteena on, että terveydellisesti moitteetonta talousvettä on riittävästi saatavilla kohtuullisin kustannuksin.

Lue lisää: Vesihuolto (MMM)

Talousvesi on Suomessa hyvälaatuista

Suomessa vesilaitosten toimittama talousvesi on erittäin hyvälaatuista ja sitä on turvallista käyttää. Talousveden laatua koskeva lainsäädäntö edellyttää, että talousvedessä ei saa olla mitään sellaisia eliöitä eikä aineita, joista voi aiheutua veden käyttäjälle terveydellistä haittaa.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen valvoo säännöllisesti talousveden laatua ja vastaa siitä, että talousvesinäytteitä otetaan riittävästi eri osista vesijohtoverkostoa ja että niistä tutkitaan kaikki lainsäädännön edellyttämät tutkimukset. Talousveden laatua tutkitaan sitä tiheämmin, mitä enemmän vesilaitos toimittaa vettä vesijohtoverkostoon. Riskinarvioinnin perusteella muuttujien tutkimustiheyttä voidaan tihentää tai harventaa. Terveydensuojeluviranomainen ei vastaa yksityiskaivojen veden laadun tutkituttamisesta.

THL laatii vuosittain yhteenvedon suurten vedenjakelualueiden talousveden laadusta.

Vesi.fi-palvelusta voi vedenjakelualuekohtaisesti tarkistaa talousveden laadun viimeisimmät tutkimustulokset. Tiedot perustuvat viranomaisen tekemään valvontaan. 

Vesilaitoskohtaisia tietoja talousveden laadusta on usein saatavilla vesilaitosten tai kuntien omilla verkkosivuilla. Vesilaitokset voivat tiedottaa talousveden laadusta myös esimerkiksi asiakaslehdissä ja paikallismedioissa sekä sosiaalisessa mediassa, kuten Facebookissa.

Talousveden laatua valvotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetusten mukaisesti.

Vedenpuhdistus turvaa talousveden laadun

Vesilaitokset valmistavat talousvettä pinta-, pohja- tai tekopohjavedestä. Pintavedellä tarkoitetaan järvi-, joki- tai rannikkovettä.

Vesilaitoksen vedenpuhdistusprosessi riippuu talousveden tuotantoon käytettävän raakaveden laadusta. Suomessa pintavedestä valmistettu vesi desinfioidaan aina ennen kuin se johdetaan vesijohtoverkostoon ihmisen terveydelle haitallisten mikrobien tuhoamiseksi. Puhdasta ja hyvälaatuista pohjavettä ei välttämättä tarvitse desinfioida.

Vesi.fi-palvelussa ja usein myös vesilaitosten verkkosivuilla jaetaan yleistä tietoa kyseisen laitoksen vedenhankinnasta ja tuotannosta.

Talousveden laatu voi muuttua vesijohtoverkostossa

Vesilaitokselta lähtevä talousvesi voi viipyä pitkään vesijohtoverkostossa. Viipymisen aikana veden laatu saattaa huonontua, vaikka se vesilaitokselta lähtiessä oli vielä laadukasta. Esimerkiksi mikrobit saattavat lähteä lisääntymään. Vesilaitokset voivat ajoittain huuhdella vesijohtoverkostoja talousveden laadun parantamiseksi. 

Talousveden laatuun vesijohtoverkostossa vaikuttavat esimerkiksi:

  • Vesijohtoverkoston rakenne ja kunto
  • Putkistomateriaali
  • Talousveden viipyminen vesijohtoverkostossa ennen sen käyttöä
  • Desinfiointiaineen pitoisuus
  • Mikrobien tarvitsemien ravinteiden määrä.

Lue lisää:

Veden juoksutus parantaa rakennusten talousveden laatua

Rakennusten vesilaitteisto ja veden käytön säännöllisyys voivat vaikuttaa veden käyttäjän saaman talousveden laatuun. Jos hana on pitkään käyttämättä ja vesi seisoo rakennuksen putkistossa tai hanaosassa, voi esimerkiksi veden lämpötila tai rautapitoisuus kohota tai mikrobien määrä lisääntyä normaalitilannetta suuremmaksi.

Jos hanaa käytetään vähän, niin talousveden laadun takaamiseksi vettä kannattaa juoksuttaa ennen käyttöä.

Lue lisää:

Huonolaatuinen talousvesi voi aiheuttaa vesiepidemian

Talousveden laadun on oltava niin hyvä, että sitä voi nauttia ja käyttää turvallisesti joka päivä. Talousvesi voi joskus aiheuttaa terveydellistä haittaa ja johtaa jopa epidemiaan, jos veden laadussa on puutteita. Juomalla vettä, johon on päässyt taudinaiheuttajamikrobeja, voi sairastua esimerkiksi oksennustautiin tai ripuliin.

Vesilaitosten vedenottokaivojen puutteelliset rakenteet tai vesijohtoverkoston putkirikot voivat aiheuttaa talousveden saastumisen. Vanhenevat vesijohtoverkostot voivat olla uhka talousveden laadulle, jos putkirikot lisääntyvät ja niiden yhteydessä taudinaiheuttajamikrobeja päätyy talousveteen.

Infograafi, joka kertaa sivun sisältöä.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi terveyshaittojen ehkäisemiseksi antaa vesilaitokselle määräyksen esimerkiksi desinfioinnin käynnistämisestä. Viranomainen voi antaa myös veden käyttäjille ohjeita turvalliseen talousveden käyttöön. Viranomainen voi antaa esimerkiksi talousveden keittokehotuksen, jos talousvesi on saastunut tautia aiheuttavilla mikrobeilla.

Erilaisissa vesijärjestelmissä mikrobipitoisuudet voivat kasvaa, jos olosuhteet ovat mikrobeille suotuisat. Legionellabakteeri voi kasvaa rakennusten vesilaitteistossa. Legionella voi sairastuttaa erityisesti silloin, jos se pääsee vesiaerosolien mukana hengitysteihin.

Lue lisää:

Muualla palvelussa

Talousveden klooripitoisuuden mittaaminen ja laskeminen
Opetusvideot klooripitoisuuden mittaamisesta ja laskemisesta jatkuvana annosteluna ja kerta-annoksena, vesihuoltoammattilaisten työn tueksi