THL julkaisi seitsemän suositusta huumekuolemien ehkäisemiseksi – huumekuolemien määrä on kasvanut Suomessa koko 2000-luvun

Julkaisuajankohta 31.1.2022

THL on julkaissut mallin, jonka avulla huumekuolemia voidaan Suomessa ehkäistä. Malli koostuu seitsemästä teemasta ja niihin liittyvistä suosituksista ja toimenpide-ehdotuksista, jotka koskevat alueiden palveluiden suunnittelua ja kehittämistä sekä poliittista päätöksentekoa.

Tilastokeskuksen uusimman kuolemansyytilaston mukaan vuonna 2020 huumeisiin kuoli Suomessa 258 ihmistä, kun vuonna 2010 vastaava luku oli 156.

”Huumemyrkytyskuolemat sekä huumausaineiden pitkäaikaisesta käytöstä johtuvat kuolemat ovat olleet kasvussa koko 2000-luvun ajan, ja palveluiden tulee vastata tähän muuttuneeseen tilanteeseen”, toteaa erityisasiantuntija Sanna Kailanto THL:stä.

Suurin osa huumekuolemista on tapaturmaisia myrkytyskuolemia. Tyypillinen tapaus on tilanne, jossa ihminen kuolee lääkeopioidien, alkoholin ja rauhoittavien lääkkeiden yhdistelmäkäyttöön.

Suositukset

  1. Opioidikorvaushoito on tutkitusti tehokas hoitomuoto ja yksi tärkeimmistä menetelmistä huumekuolemien ehkäisemisessä. On erittäin tärkeää varmistaa, että kaikki opioideja ongelmallisesti käyttävät saadaan nopeasti hoidon piiriin ja heidän hoidossa pysymistään tuetaan.
  2. Suomeen tulisi säätää määräaikainen erillislaki, jolla mahdollistetaan valvottujen käyttötilojen kokeilu. Valvotut tilat ovat paikkoja, joissa huumeita ongelmallisesti käyttävät voivat käyttää niitä turvallisemmin ja hygieenisesti terveydenhuollon työntekijän valvonnassa. Käyttöhuonekokeilusta saataisiin tärkeää tietoa, miten palvelu vaikuttaa myös huumekuolemiin.
  3. Terveysneuvontapalveluihin pääsy tulisi tehdä mahdollisimman helpoksi kaikkialla Suomessa. Palveluita tulee olla kattavasti ja joustavasti saatavilla huomioiden huumeita käyttävien määrä ja tarpeet eri alueilla.
  4. Naloksonin saatavuutta tulisi helpottaa. Naloksoni on vasta-aine opioidien, kuten heroiinin tai morfiinin, yliannostukseen. Ainetta tulee olla helposti saatavilla sekä opioideja käyttäville että niille sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille, jotka kohtaavat käyttäjiä.
  5. Päihteitä käyttävien ihmisten ja viranomaisten keskinäistä luottamusta on vahvistettava, jotta avun hälyttämisen kynnystä saadaan laskettua. Tarvitaan kampanjointia ja tiedottamista eri kohderyhmille: ydinviestinä tulisi olla se, että hätänumeroon soittamalla saa aina terveydenhuollon välittömän avun.
  6. Tietoa lisäävää viestintää tulee vahvistaa ja suunnata eri kohderyhmille. Viestinnän ja kampanjoinnin tavoitteena on saada aikaan sellaisia käyttäytymisen muutoksia, jotka edistävät turvallisempaa ja haitattomampaa huumausaineiden käyttöä, mikä osaltaan ehkäisee huumekuolemia.
  7. Poliisin, kaupunkien ja hyvinvointialueiden palveluiden sekä kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä tulee kehittää niin, että poliisilla on tiedossa, mistä päihteitä käyttävä henkilö voi saada itselleen sopivan avun. Tavoitteena on myös vahvistaa huumeita käyttävien inhimillistä kohtaamista, hoitoonohjausta sekä lisätä huumeita käyttävien ihmisten luottamusta viranomaisia kohtaan.

Mallin ovat koostaneet THL:n Huumekuolemien ehkäisyn asiantuntijaryhmä (HEAR). Mallin taustamateriaali ja menetelmät suositusten tueksi julkaistaan keväällä 2022.

Lisätietoja:

Huumekuolemien ehkäisyn Suomen malli

Huumekuolemien ehkäisyn asiantuntijaryhmä (HEAR)

Sanna Kailanto
erityisasiantuntija
THL
puh. 029 524 8856

Inari Viskari
asiantuntija
THL
puh. 029 524 7909

s.postit: [email protected]

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Pääsivusto ehkäiseväpäihdetyö - thlfi huumeet - thlfi myrkytyskuolema - thlfi päihdekuolema - thlfi pääuutinen - thlfi