Huumekuolemien ehkäisyn asiantuntijaryhmä (HEAR)

Huumeiden käyttö on lisääntynyt ja samalla ovat lisääntyneet myös käyttöön liittyvät haitat, kuten tapaturmaiset huumemyrkytyskuolemat. THL:n Päihteet ja tupakka -tiimi koordinoi huumekuolemien ehkäisyn asiantuntijaryhmän toimintaa, jossa etsitään keinoja huumekuolemien vähentämiseksi.

Työryhmä tuottaa konkreettisia ehdotuksia ja suosituksia toimenpiteiksi, joilla yliannostuskuolemia voitaisiin ehkäistä. Työryhmässä varaudutaan myös uusien psykoaktiivisten aineiden (muuntohuumeiden), kuten esimerkiksi vaarallisten ja voimakkaiden synteettisten opioidien mahdolliseen leviämiseen Suomessa.

Kuviossa on esitelty suomalaisen myrkytyskuoleman tyypillinen profiili: Eronnut mies, jolla on mielenterveyden ongelmia. Keskimääräinen kuolinikä 33 vuotta. Kuolema tapahtuu yksin kotona nukkuessa. Kuolema aiheutuu useiden aineiden yhteismyrkytyksestä. Keskeisimmät löydökset ovat buprenorfiini, bentsodiatsepiini ja alkoholi. Päihteiden käyttöön liittyy riskialttiita käyttötapoja (pistäminen). Taustalla on usein pitkäaikainen päihdeongelma, heikko sosioekonominen asema, huono-osaisuutta, toimeentulotuki/työkyvyttömyyseläke sekä matala koulutustaso.
Kuvio 1. Suomalaisen myrkytyskuoleman yleisimpiä piirteitä.

Työryhmän kokoonpano

Työryhmän kokoonpano muodostuu laajasta joukosta asiantuntijoita THL:n sisältä ja sen ulkopuolelta. Työryhmässä on mukana tutkijoita, ehkäisevän päihdetyön, päihdelääketieteen, psykiatrian, päihdetestauksen ja oikeustoksikologian asiantuntijoita sekä järjestöjen edustajia.

Työryhmään pyydetään mukaan kutsuttuina vierailijoina myös muita eri alojen asiantuntijoita sekä haastatellaan palveluita käyttäviä ihmisiä.

Työryhmän jäsenet toimikaudella 1.4.2023–31.3.2025

Työryhmän puheenjohtaja

Sanna Kailanto, erityisasiantuntija, THL, Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen/Päihteet ja tupakka

Jäsenet

 • Sanna Rönkä, erityisasiantuntija, THL, Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen/Päihteet ja tupakka, Young Despair-hanke
 • Pirkko Kriikku, oikeuskemisti, työryhmän varapuheenjohtaja, THL, Oikeuskemiayksikkö
 • Margareeta Häkkinen, ylilääkäri, THL, Oikeuskemiayksikkö
 • Solja Niemelä, päihdelääketieteen apulaisprofessori, Turun Yliopisto
 • Elina Kotovirta, neuvotteleva virkamies, STM
 • Juha Sedergren, hankevastaava, Tukikohta ry/Tukiverkko-hanke
 • Jenny Kaasinen-Wickman, suunnittelija, A-klinikkasäätiö/Oikeus hiv-testaukseen -hanke
 • Katja Nissinen, komisario, Helsingin poliisilaitos, Hälytys- ja valvontatoimintayksikkö, Ennalta estävä toimintalinja
 • Kim Kannussaari, asiantuntija, Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto/EHYT ry

Sihteerit ja asiantuntija

 • Inari Viskari, erikoissuunnittelija, THL, Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen/Päihteet ja tupakka
 • Vakituisena asiantuntijavieraana kokemusasiantuntija, lähihoitaja ja vertaistyönohjaaja Juha-Pekka Pääskysaari.

Asiantuntijat

Ryhmä kuulee kokemusasiantuntijoita mm. haastattelujen kautta. Ryhmä voi halutessaan kuulla ryhmän ulkopuolisia asiantuntijoita kutsuttuna. Ryhmää täydennetään toimikauden aikana tarvittaessa.

Suomen malli

Työryhmässä rakennetaan Suomen mallia huumekuolemien ehkäisyyn. Osana tätä työryhmä selvittää kansainvälisten huumekuolemien ehkäisymenetelmien soveltuvuutta Suomeen. Työryhmän työtä hyödynnetään myös valtioneuvoston huumausainepoliittisen periaatepäätöksen valmisteluun.

Työryhmä on valinnut seitsemän kehittämiskohdetta, joihin liittyvistä haasteista työryhmä tekee ehdotuksia ja suosituksia huumekuolemien ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi:

 1. Opioidikorvaushoito ja muut päihdepalvelut (hoitoon pääsyn nopeuttaminen ja helpottaminen, hoidon jatkuvuuden varmistaminen)
 2. Käyttöhuone (käyttöhuoneen hyödyt ja haasteet Suomessa huumekuolemien ehkäisyn näkökulmasta)
 3. Huumeiden käyttäjien terveysneuvonta (riittävät ja kattavat palvelut kaikkialle Suomeen)
 4. Naloksoniohjelma (selvitetään kotiin vietävän naloksonin pilotointi Suomessa)
 5. 112-soiton kynnyksen madaltaminen (avun hälyttämisen esteiden vähentäminen)
 6. Tiedottaminen ja kampanjat (esim. päihteitä käyttävien ihmisten tietoisuuden lisääminen sellaisista päihdeyhdistelmistä ja tilanteista, joiden myötä yliannosriski kasvaa, ohjeet miten tunnistaa ja toimia yliannostustilanteissa)
 7. Yhteistyö poliisin kanssa (päihteitä käyttävän ihmisen kohtaaminen ja hoitoon ohjaamisen vahvistaminen).

Lisäksi kaikkiin teemoihin liittyy myös negatiivisen leiman purkaminen ja päihteitä käyttävän ihmisen arvostavan ja inhimillisen kohtaamisen vahvistaminen.

Lisätietoja

Inari Viskari
asiantuntija
THL/Päihteet ja tupakka -tiimi
[email protected]