Toteutuuko tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kuntien palveluissa?

Julkaisuajankohta 1.12.2021

Donitsikuviot: toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnitelma löytyy 55 prosentilta kunnista, tasa-arvosuunnitelma 54 prosentilta kunnista.

Toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun tilanne on kunnissa hälyttävä. Tuoreen tiedon mukaan lähes puolelta kunnista puuttuu suunnitelma siitä, miten kuntalaisten yhdenvertaisuuden toteutuminen varmistetaan kuntien palveluissa ja toiminnassa. Toiminnallisten tasa-arvosuunnitelmien tilanne on yhtä heikko. Noin puolet toiminnallisista suunnitelmista oli laadittu osana laajempaa kokonaisuutta ja lähes sama osuus suunnitelmista oli laadittu erikseen omana suunnitelmanaan. Positiivista kuitenkin oli, että suurin osa toiminnallisista suunnitelmista oli käsitelty kunnan johtoryhmässä ja kunnanhallituksessa.

Henkilöstöpoliittisten suunnitelmien tilanne on huomattavasti parempi: yhdeksän kymmenestä kunnasta ilmoitti laatineensa suunnitelman tasa-arvon edistämiseksi kunnan henkilöstöä koskevissa asioissa. Hieman tätä harvemmalla oli henkilöstöä koskeva yhdenvertaisuussuunnitelma.

Eniten sekä toiminnallisia että henkilöstöpoliittisia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia olivat laatineet isoimmat kunnat. Mitä pienempi kunta oli kyseessä, sitä todennäköisempää pääsääntöisesti oli, että suunnitelmat puuttuivat. 

Tukea suunnitteluun tarvitaan

Tuloksista voidaan päätellä, että kunnat kaipaavat lisää tietoa ja tukea toiminnalliseen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitteluun. Tukea suunnitteluun on hyvä kohdistaa erityisesti pienille kunnille.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelun haasteet kunnissa on tunnistettu Kuntien ja alueiden yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioiden (YHTA) verkoston tapaamisissa. ”Suunnitelman tekeminen ensimmäistä kertaa voi näyttäytyä työläänä ja aikaa vievänä. Suunnitelman laatiminen on oppimisprosessi, jossa tieto ja osaaminen karttuvat. Tärkeintä on lähteä liikkeelle. Suunnitelmaa laatiessa asiat tulevat tutummiksi ja asian tärkeys oivalletaan. Yksin suunnitelman tekemisessä ei kannata jäädä, esimerkiksi YHTA-verkostosta saa tukea ja vinkkejä yhdenvertaisuustyöhön” kertoo verkostoa yhteistyössä Kuntaliiton kanssa koordinoiva Johanna Vihtari Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. 

Suunnittelussa olennaisinta on osallistavuus sekä toiminnallisuus, ei niinkään suunnitelman muoto ja pituus. Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun voi myös yhdistää. Pääasia on, että kaikki näkökulmat tulee käsitellyiksi. 

Hyvinvointialueiden välillä suuria eroja

Myös hyvinvointialueiden välillä oli suuria eroja siinä, kuinka yleistä toiminnallisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatiminen oli. Esimerkiksi Etelä-Savon hyvinvointialueen kunnista vain 9 prosentilla on toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma ja noin viidesosalla (18 %) toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnitelma. Sen sijaan Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kunnista suurimmalla osalla (83 %) oli voimassa oleva toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma ja kahdella kolmesta (67 %) toiminnallinen yhdenvertaisuussuunnitelma. 

Hyvinvointialueilla on tulevaisuudessa tärkeä rooli asukkaiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisessä. Tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset palvelut vahvistavat asiakasosallisuutta ja tarvelähtöisyyttä  sekä parantavat palveluiden kohdentumista, saavutettavuutta ja vaikuttavuutta.  On tärkeää, että alueilla yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelu aloitetaan heti hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyessä. 

TEAviisari tarjoaa tietoa suunnittelun tilanteesta kunnissa

Tulokset perustuvat vuoden 2021 TEAviisarin kuntajohdon tiedonkeruuseen, jossa muiden aiheiden ohella selvitettiin lakisääteisten tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmien tilannetta kunnissa. Tänä vuonna tiedonkeruussa kysyttiin ensimmäistä kertaa erikseen kunnan toimintaa ja palveluja koskevien yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien tilannetta sekä henkilöstöä koskevien suunnitelmien tilannetta. Tietonsa toimitti 271 kuntaa eli 92 prosenttia kaikista Manner-Suomen kunnista.

Käy katsomassa TEAviisarista löytyvätkö omasta kunnastasi tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmat

Poimi vinkit yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitteluun:

Liity kuntien ja alueiden YHTA-listalle, josta saat tietoa ja tukea yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseen kunnassa:
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoasioiden tiedotuslista kunnille ja alueille

Lisätietoja

Johanna Vihtari
projektisuunnittelija
THL
[email protected]

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen Sukupuolten tasa-arvo Sukupuolten tasa-arvo