Tupakkalain tavoitteen saavuttaminen aikuisväestössä vaatii lisätoimia

Julkaisuajankohta 15.12.2023 10.36
Uutinen

Suomen tupakkalain tavoitteena on, että väestöstä enintään viisi prosenttia käyttää tupakka- tai nikotiinituotteita vuonna 2030. Tähän tavoitteeseen luetaan mukaan tupakoinnin lisäksi muun muassa nuuskan käyttö.

Tuore mallinnustutkimus osoittaa, että nykykehityksen jatkuessa ei tavoitetta tulla saavuttamaan 20–64-vuotiailla aikuisilla. Ennusteen mukaan hinnan nykykehityksellä naiset saavuttavat viiden prosentin tavoitetason vuoden 2038 aikana, mutta miehet eivät saavuta tavoitetta vuoteen 2040 mennessä. Miesten ja naisten välinen ero johtuu pääosin miesten yleisemmällä nuuskan käytöllä. 

Vuonna 2022 20–64-vuotiaista miehistä tupakoi päivittäin 12 prosenttia ja naisista 11 prosenttia.

Tupakointia vähennetään hinnankorotuksilla ja tarjontaa rajoittamalla

Hinnankorotukset ovat todetusti yksi merkittävimmistä keinoista vähentää tupakointia ja väestöryhmien välisiä eroja tupakoinnissa. Tupakan hinnankorotusnopeuden kaksinkertaistuessa nykyiseen verrattuna, tupakkalain tavoitteeseen päästäisiin ennusteen mukaan miehillä vuoden 2035 aikana ja naisilla vuoden 2030 aikana.

”Säännölliset tupakan veronkorotukset ovat yksi oleellisimmista tupakkapoliittisista toimista. Niiden lisäksi tarvitaan kuitenkin myös muita tehokkaita toimia tupakoinnin ja muiden nikotiinituotteiden käytön ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Esimerkiksi tupakka- ja nikotiinituotteiden ikärajaa olisi nostettava 20 ikävuoteen, sillä harva aloittaa niiden käytön enää myöhemmin”, toteaa THL:n erityisasiantuntija Otto Ruokolainen.

Useat tupakkapoliittiset toimet ovat keskittyneet kysynnän vähentämiseen, esimerkiksi hintaa nostamalla ja tuotteiden houkuttelevuutta vähentämällä, mutta tarjonnan vähentämiseen liittyvät toimet ovat olleet vähemmän esillä. 

Esimerkiksi myyntipaikkojen tuntuva vähentäminen näyttää mallinnustutkimusten perusteella olevan tehokas keino vähentää tupakointia. Oikein toteutettuna se voi myös vähentää väestöryhmien tupakointieroja.

”Uudet tuotteet tuovat lisähaasteita tupakkalain tavoitteen saavuttamiselle. Esimerkiksi nikotiinipussien käytöstä ja käyttäjistä tiedetään väestötutkimusten perusteella vasta hyvin vähän”, sanoo Ruokolainen.

Nuorista yhä harvempi polttaa päivittäin

Sekä päivittäinen että satunnainen tupakointi on vähentynyt nuorilla, myös poltettujen savukkeiden määrä on pienentynyt. 

Ylipäänsä tupakoivista 15–16-vuotiaista yhä harvempi polttaa päivittäin; pojista päivittäin poltti 68 prosenttia vuonna 1999, kun vuonna 2019 osuus oli vähentynyt 34 prosenttiin. Vastaavat osuudet tytöillä olivat 59 prosenttia ja 43 prosenttia. 

Päivittäisen tupakoinnin yhteys on voimistunut humalajuomiseen tytöillä ja kannabiksen käyttöön pojilla. Näissä ryhmissä myös poltetaan enemmän. Tämä osoittaa, että terveydelle haitallinen käyttäytyminen näyttää kasaantuvan nuorilla.

”Tupakointi aloitetaan nuoruudessa ja mitä pidempään tupakointi jatkuu, sitä suuremmat haitat siitä syntyvät. Tupakkapolitiiset toimet ovat selvästi vähentäneet sekä nuorten tupakoinnin aloittamista että poltettujen savukkeiden määrää. Tämä osoittaa, että tupakkapoliittisia toimia kannattaa toteuttaa edelleen, jotta kansanterveys paranisi”, sanoo Hanna Ollila erityisasiantuntija THL:stä. 

”Nikotiiniriippuvuus on krooninen sairaus ja sitä tulee hoitaa sen mukaisesti. Tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön lopettaminen parantaa terveyttä ja sen tukeminen on kustannustehokasta hyvinvointialueille. Hyvinvointialueiden onkin mahdollista parantaa väestönsä terveyttä tukemalla kaikkia nikotiinituotteiden käyttäjiä lopettamaan”, Ollila jatkaa. 

Lisätietoa

Have there been changes in daily smoking and cigarette consumption among adolescents? Investigation between 1999 and 2019 among Finnish adolescents. Addiction.
Tutkimuksessa tarkasteltiin muutoksia nuorten tupakoinnissa vuodesta 1999 vuoteen 2019. Tutkimus perustuu ESPAD-kyselyyn, jonka THL toteuttaa joka neljäs vuosi yläkoulun yhdeksäsluokkalaisille. 

Saavutetaanko tupakkalain tavoite? Mallinnustutkimus aikuisväestössä. Yhteiskuntapolitiikka. 
Tutkimuksessa tarkasteltiin 20–64-vuotiaan väestön tupakoinnin ja nuuskan käytön kehitystä suhteessa tupakkalain tavoitteeseen. Tutkimus perustuu THL:n kyselyaineistoihin.

Tupakka –THL:n verkkopalvelu

Otto Ruokolainen
erityisasiantuntija
puh. 029 524 6241

Hanna Ollila
erityisasiantuntija
puh. 029 524 8617

[email protected]
 

Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet Pääsivusto tupakka - Alkoholi, tupakka ja riippuvuudet