Nuorten elinolot -vuosikirja

Nuoret poikkeustilassa – Nuorten elinolot -vuosikirja 2022

ikävystynyt nuori henkilö kesäisellä pihalla

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Nuorisotutkimusverkosto ja valtion nuorisoneuvosto julkaisivat Nuorten elinolot -vuosikirjan Nuorisotutkimuspäivillä 9.11.2022.

Kekkonen, Marjatta, Gissler, Mika, Känkänen, Päivi ja Isola, Anna-Maria (toim.) (2022) Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikaan. Nuorten elinolot -vuosikirja 2022. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL). Teema 34/2022.

Tiedote: Laaja tutkimusaineisto: Korona-ajan poikkeukselliset rajoitukset koettelivat nuoria – yksinäisyys lisääntyi ja osallisuus heikkeni (THL-tiedote 9.11.2022)

Vuosikirja jakautuu tilasto-osaan ja artikkeliosaan, jotka ovat vuoropuhelussa keskenään. Kirjan tilasto-osiossa tarkastellaan teemaa tuoreiden, lasten ja nuorten hyvinvointia ja elinoloja koskevien rekisteri- ja kyselyaineistojen avulla. Teoksen toinen osa muodostuu artikkeleista ja nuorten kirjoittamista lyhyistä näkökulmakirjoituksista. Kirjan artikkeliosan tekstit ovat joko teoreettisia, katsaustyyppisiä tai empiirisiä tutkimusartikkeleita.

Nuorten elinolot -vuosikirja tuottaa tietoa nuoruuden ikävaiheesta kulloinkin ajankohtaisen ilmiön näkökulmasta. Laajasti luettu, joka toinen vuosi ilmestyvä vuosikirja on vakiinnuttanut asemansa nuorten elinoloja kuvaavana julkaisuna.

Nuorten elinolot 2022 -vuosikirja tarkastelee monitieteisesti nuoruutta tälle ajalle ominaisen poikkeuksellisuuden näkökulmasta. Nuoret poikkeustilassa -julkaisussa nuoruutta ja nuorten elinoloja lähestytään sukupolvikokemuksena covid-19-pandemian hallitsemassa maailmassa. Poikkeustila ymmärretään nuorten ihmis- ja vuorovaikutussuhteisiin, elämänkulkuun, yhteisöihin ja instituutioihin erilaisin tavoin vaikuttavina olosuhteina ja tekijöinä. 

Vuosikirjan tavoitteena on koota yhteen useamman tieteenalan tutkimusperinteistä ammentavaa tutkimusta. Teemaa voi tarkastella niin yhteiskunta-, kasvatus- tai terveystieteiden, psykologian, taloustieteiden, filosofian, kuin taiteen tai ympäristötieteiden näkökulmasta.  

Kutsuimme julkaisuun tutkimusartikkeleita, joissa Nuoret poikkeustilassa -ilmiötä käsitellään nuoria ja nuoruutta määrittävänä sukupolvikokemuksena esimerkiksi seuraavien näkökulmien kautta: 

  1. nuorten muuttuvina ja kapeutuvina, mutta toisaalta myös laajentuvina yhteisöinä, sosiaalisina suhteina ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksina
  2. kollektiivisina muistoina poikkeuksellisesta nuoruudesta 
  3. nuorten digitalisoituvana arkena, tiloina ja toimintaympäristöinä
  4. koulunkäynnin, vapaa-ajan, opiskelun ja työelämän muuttuvina käytäntöinä
  5. sumeana tulevaisuutena – osallisuutena ja osattomuutena erilaisiin tulevaisuuden näkymiin.  

Artikkelien käsikirjoitukset on lähetetty referee-menettelyyn 31.3.2022 mennessä.

Lisätietoja

Nuorten elinolot -vuosikirjan vastuutoimittajat THL:ssä:

Marjatta Kekkonen 
erikoistutkija
puh. 029 524 7401

Mika Gissler
tutkimusprofessori
puh. 029 524 7279

Anna-Maria Isola
tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 7334

sähköposti: [email protected]