Aikamittaus ja Hyvä veto -hankekokonaisuus

Kesto:

Aikamittaushanke: 01.02.2020-31.12.2022 Hyvä veto -hanke: 01.10.2020-31.12.2023

Vastuuyksikkö:

Hyvinvointivaltion tutkimus ja uudistaminen

Muualla verkossa:

Hankekokonaisuus sisältää Aikamittaus ja Hyvä veto -hankkeet.

Aikamittaus-hankkeessa seurataan ikäihmisten palveluyksiköissä työskentelevien työntekijöiden työajan kohdentumista asiakas- sekä muuhun työhön. Myös omaiset ja kotihoidossa tukipalvelujen tuottajat seuraavat asiakkaalle kohdentamaansa aikaa/käyntejä. 

Hyvä veto -hankkeessa tarjotaan aikamittaushankkeeseen osallistuville työyksiköille ja työntekijöille mahdollisuutta osallistua työhyvinvointia ja työntekijöiden kuormitusta koskeviin osatutkimuksiin.
Henkilöstön saatavuuden ja alan vetovoimaisuuden turvaaminen iäkkäiden palveluissa (Hyvä veto) -hanke (Työterveyslaitos)

Tavoitteet

Tutkimuskokonaisuuden tarkoituksena on parantaa ikäihmisten palveluiden laatua ja henkilöstön hyvinvointia. Yhtenä laadun parantamisen keinona on palvelutarpeen arvioinnin yhdenmukaistaminen. Lokakuussa 2020 tuli voimaan vanhuspalvelulain uudistus (laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, 980/2012), joka velvoittaa palveluntuottajia käyttämään RAI-välineistöä ikäihmisten palvelutarpeen ja toimintakyvyn arvioinnissa viimeistään 1.4.2023 alkaen.
Tietoa RAI-järjestelmästä

RAI-arviointitiedoista voidaan johtaa arvio henkilöstötarpeesta. Tämä perustuu ns. kustannuspainoihin, jotka perustuvat aikamittauksiin ja RAI-arviointeihin. Tutkimuksen tarkoituksen on päivittää RAI-välineistön kustannuspainot vastaamaan nykyisiä toimintamalleja ja käytäntöjä.

Aikamittaus-tutkimuksessa selvitetään työntekijöiden työvuoron/-viikon kokonaisuutta, siitä miten työpäivät rakentuvat, kuinka paljon aikaa asiakkaalle kohdentuu ja miten tämä aika on suhteessa asiakkaan hoidon tarpeeseen. Samalla saadaan tietoa, minkälainen on asiakkaan saama palvelukokonaisuus.  Kun aikamittauksiin yhdistetään Hyvä veto -hankkeen tiedonkeruut, saadaan selville, miten työntekijän työvuorossaan hoitamien asiakkaiden kuntoisuus ja todelliset aikapaineet ovat yhteydessä heidän kuormitukseensa. Hyvä veto -hankkeen tarkoituksena on parantaa ikäihmisten parissa työskentelevien työhyvinvointia sekä parantaa alan pito- ja vetovoimaa.

Toteutus

Aikamittaus-hankkeen toteuttaa THL ja Hyvä veto -hanke toteutetaan THL:n ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä. Aikamittauksen työajanseuranta toteutettiin syksyllä 2021 17 kotihoidon ja 44 ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä. Työajanseurantaan osallistui yhteensä noin 1200 työntekijää sekä omaisia ja tukipalvelun tuottajia. Tutkimuksessa seurattiin heidän kohdentamaansa aikaa yhteensä noin 3000 asiakkaalle. Ympärivuorokautisessa hoidossa yksikön työntekijöiden työaikaa seurattiin vuorokausi ja yksikön ulkopuolisten ja omaisten kohdentamaa aikaa viikko. Kotihoidossa seuranta-aika oli kaikille viikko. Lisäksi aikamittausaineistoon yhdistettiin asiakkaan tietoja THL:n käytössä olevista rekisteriaineistoista (RAI-tietovarannot ja AvoHILMO).

Varsinaisen työajanseurannan lisäksi hankekokonaisuus sisältää Hyvä veto – hankkeen osa-alueita, jotka toteutettiin aikamittaukseen osallistuvissa työyksiköissä. Kaikille aikamittaukseen osallistuville työyksiköille tarjottiin mahdollisuutta osallistua Mitä kuuluu? – henkilöstökyselyyn, jolla kerättiin tietoa henkilöstön hyvinvoinnista.

Lisäksi työajanseurantaviikolla osa kotihoidon työntekijöistä (noin 150) osallistui halutessaan Hyvä veto -hankkeeseen kuuluvaan Firstbeat-sykevälivaihtelumittaukseen, jonka avulla selvitettiin henkilön hyvinvointia ja päivänaikaista kuormitusta. Firstbeat-sykevälivaihtelumittauksen ja Mitä kuuluu? -henkilöstökyselyn toteutti Työterveyslaitos.

Yhteistyökumppanit

Tutkimukseen osallistuvat ikäihmisten palveluyksiköt
Työterveyslaitos (Hyvä veto -hanke)

Rahoitus

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama hanke

Yhteystiedot

Timo Sinervo
Tutkimusprofessori, vastuullinen tutkija Hyvä veto -hanke THL:n osahanke
 puh: 029 524 7231
 sähköposti: [email protected]

Jaana Laitinen (TTL) 
Tutkimusprofessori, vastuullinen tutkija Hyvä veto -hanke
puh: 030 474 1 
sähköpostiosoite: [email protected]