Tietoa RAI-järjestelmästä

Tämän sivun sisältö

RAI-järjestelmää (Resident Assessment Instrument) käyttämällä asiakkaiden toimintakykyä ja palvelutarpeita arvioidaan yhdenmukaisesti ja monipuolisesti.

RAI-arvioinnin tuottaman tiedon avulla palvelut pystytään suunnittelemaan yksilöllisesti ja kohdentamaan tarpeenmukaisesti heille, jotka niitä tarvitsevat.

RAI-järjestelmä on standardoitu tiedonkeruun ja havainnoinnin välineistö.

Se on tarkoitettu iäkkäiden palvelujen tai kehitysvammapalvelujen asiakkaan palvelutarpeen arviointiin ja hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. RAI-järjestelmä koostuu eri käyttötarkoituksiin ja eri kohderyhmille suunnitelluista arviointivälineistä.

Tietoa RAI-arviointivälineistä

Vanhuspalvelulain mukaan hyvinvointialueilla on velvollisuus käyttää iäkkään henkilön palvelutarpeiden ja toimintakyvyn arvioinnissa RAI-arviointivälineistöä 1.4.2023 alkaen.

RAI-välineistö hyödyttää sekä asiakasta että henkilöstöä

RAI-välineistön oikea ja huolellinen käyttö hyödyttää sekä asiakkaita että henkilöstöä.

 • Asiakas osallistuu itse arviointiin. Hänet kohdataan yksilönä ja hänen tarpeensa kartoitetaan kokonaisvaltaisesti. 
 • Asiakas on mukana hoidon suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Osallisuus luo tyytyväisyyden, turvallisuuden ja luottamuksen tunnetta.
 • RAI-arviointi auttaa sote-ammattilaista huomioimaan oleelliset asiat ja muutokset asiakkaan voinnissa ja toimintakyvyssä.
 • RAI-arviointitiedon avulla asiakkaalle voidaan tehdä yksilöllisiä tarpeita vastaava hoito-, palvelu- tai kuntoutumissuunnitelma.

RAI-välineistön avulla saadaan tietoa asiakkaan toimintakyvystä

Hoito- tai kuntoutustyön ammattilainen käyttää RAI-välinettä arvioidessaan asiakkaan toimintakykyä ja palvelutarpeita. RAI-arvioinnissa ammattilainen kerää tietoa esimerkiksi asiakkaan arkisuoriutumisesta, kognitiivisesta toimintakyvystä, psyykkisistä oireista, sosiaalisesta osallisuudesta, kuntoutumisen voimavaroista sekä lähipiiriltä saamastaan tuesta.

RAI-arvioinnin kysymyksillä kartoitetaan keskeisimpiä asiakkaan terveydentilan ja hoidon osa-alueita, kuten:

 • Terveydentila ja toimintakyky
 • Lääkitys ja ravitsemus
 • Muistitoiminnot ja mieliala
 • Kuntoutus ja erityishoidot
 • Palvelujen käyttö
 • Ympäristö ja omaisten tuki
 • Osallisuus ja aktiivisuus. 

Yksittäisen asiakkaan RAI-arviointi on asiakas- tai potilastietoa. Sitä saavat käyttää vain asiakkaan hoitoon tai palvelujen toteutukseen osallistuvat ammattilaiset.

RAI-arviointi ja arviointitiedon käyttö asiakastyössä

RAI-välineistön käyttö Suomessa

Suomessa RAI-välineistö on otettu käyttöön vuonna 2000. Laajimmin RAI-välineitä käytetään Suomessa iäkkäiden palveluissa kotihoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaiden arvioinnissa. RAI-välineistön käyttöönotto on yleistynyt viime vuosina myös kehitysvammapalveluissa.

RAI-välineistön sisältöä ylläpitää, kehittää ja sen oikeudet omistaa kansainvälinen tutkijaverkosto interRAI. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ylläpitää RAI-välineiden suomalaisia versioita ja huolehtii, että niitä käytetään interRAIn lisenssisopimusehtojen mukaisesti. 

THL tuottaa RAI-arviointitiedoista vertailutietoa ja tutkimusta, jotka auttavat kehittämään palveluista asiakkaiden tarpeita vastaavia ja tuloksellisia. Tätä lakisääteistä tehtäväänsä varten kaikkien Suomessa tehtyjen RAI-arviointien tiedot kootaan THL:ään, jossa tietoja säilytetään ja käytetään THL:n tietoturvapolitiikan mukaisesti.

RAI-tutkimus (Tutkimus ja kehittäminen -sivusto)

Tilastoraportti: Iäkkäiden toimintakyky ja palvelutarpeet – RAI-vertailutiedot (Tilastot ja data -sivusto)

InterRAI (englanniksi)

Vuonna 2022

RAI-arvioituja 75 vuotta täyttäneitä asiakkaita oli

 • 41 410 säännöllisessä kotihoidossa.
 • 39 980 ympärivuorokautisessa palveluasumisessa.

RAI-arviointeja tehtiin

 • 49 %:lle säännöllisen kotihoidon 75 vuotta täyttäneistä asiakkaista.
 • 66 %:lle ympärivuorokautisen palveluasumisen 75 vuotta täyttäneistä asiakkaista.

Hyvinvointialueiden RAI-arviointipeittävyys oli suurimmillaan

 • 66 % säännöllisessä kotihoidossa.
 • 87 % ympärivuorokautisessa palveluasumisessa.
   

RAI-arviointeja tehtiin vuonna 2018 35 prosentille, vuonna 2020 41 prosentille ja vuonna 2022 49 prosentille kotihoidon asiakkaista. Yksittäisissä kunnissa RAI-arviointeja tehtiin parhaimmillaan 94 %:lle kotihoidon asiakkaista vuonna 2022.
RAI-arviointeja tehtiin vuonna 2018 39 prosentille, vuonna 2020 50 prosentille ja vuonna 2022 66 prosentille ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaista. Yksittäisissä kunnissa RAI-arviointeja tehtiin parhaimmillaan 100 %:lle ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaista vuonna 2022.

THL:n RAI-järjestäjätietokanta ja muut RAI-vertailutietokannat

Lisätietoja

Ajankohtaista RAI-toiminnasta
RAI-välineistö
RAI-arviointi ja arviointitiedon käyttö asiakastyössä
Tietoa RAI-arvioinnista selkokielellä
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (Finlex)

RAI-OSAAMISEN TUKI

THL:n verkkokoulut
Opiskele verkossa RAI-välineiden ja RAI-tiedon käyttöä.

THL:n RAI-kouluttajakoulutus
Saa valmiudet kouluttaa organisaatiosi henkilöstöä RAI-välineistön käyttöön.

THL:n RAI-erityisasiantuntija-valmennus
Syvennä osaamistasi RAI-tiedon käytössä palvelujen kehittämisessä.

Ammattilaisille ja asiakkaille jaettavia esitteitä sekä tietoa RAI-arvioinnista

LOMAKKEET JA KÄSIKIRJAT

RAI-arviointilomakkeet ja -käsikirjat ovat RAI-toimintaan osallistuvien organisaatioiden saatavilla THL:n RAI-ekstranetistä.
THL:n RAI-ekstranet

RAI-NEUVONTA

RAI-sähköposti: rai(at)thl.fi
puh. 029 524 7472 (ark. klo 9–15)